Hoppa till innehåll

Främlingspass

Du får alltid ett främlingspass, om

 • du har fått uppehållstillstånd i Finland på grund av alternativt skydd
 • du har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, men inget giltigt resedokument.
 • Förväntad behandlingstid

  5 månader

 • Avgift för pappersansökan

  44 €

  Nytt dokument som ges i stället för ett förkommet dokument

  170 €

Migrationsverket kan också efter prövning bevilja dig främlingspass, om du har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland och 

 • om du inte kan få pass av en myndighet i ditt medborgarskapsland
 • om du är statslös
 • om medborgarskapslandets beskickning i Finland inte kan bevilja dig pass
 • om du måste resa till ditt hemland eller hemlandets beskickning utomlands för att få ett pass från ditt medborgarskapsland
 • om du har försökt skaffa dig ett pass från ditt medborgarskapsland men har inte fått det 
  • Du beviljas inte ett nytt främlingspass, om du inte har ansökt om ett pass från ditt medborgarskapsland under giltighetstiden för ditt tidigare främlingspass och om du inte tänker ansöka om det.
  • Du kan ansöka om främlingspass på nytt, om du ska skaffa dig ett pass från ditt medborgarskapsland och de handlingar som krävs för att skaffa passet utanför Finland.
 • om du ansöker om uppehållstillstånd och uppfyller villkoren för uppehållstillståndet, men det pass som ditt medborgarskapsland har utfärdat har gått ut i Finland under behandlingen av din asylansökan.
  • Det får inte krävas att du skaffar dig ett hemlandspass medan din asylansökan är under behandling.

Ett främlingspass kan beviljas för högst fem år.

Om ditt främlingspass förkommer eller skadas

 • Om ditt främlingspass förkommer, gör en anmälan till polisen.
 • Om ditt främlingspass skadas, ansök om ett nytt främlingspass på ett av Migrationsverkets serviceställen.
 • Om ditt främlingspass förkommer eller skadas utomlands:
  • Kontakta den finska beskickningen. Beskickningen kan bevilja dig ett främlingspass för högst en månad så att du kan resa tillbaka till Finland.

Så ansöker du om främlingspass

1. Inlämning av ansökan

Gör en ansökan om främlingspass personligen på ett av Migrationsverkets serviceställen

 • Varje sökande måste lämna in en egen ansökan. Detta gäller även minderåriga barn.
 • Även minderåriga barn som ansöker om främlingspass måste följa med till Migrationsverkets serviceställe.
 • Lämna in ansökan innan ditt nuvarande pass går ut. Ansök om främlingspass ungefär tre månader innan giltighetstiden för ditt nuvarande pass går ut. 
 • Du kan inte fylla i ansökningsblanketten i förväg. Migrationsverkets tjänsteperson skriver ut en blankett som du ska underteckna.

Boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen i vår tidsbokningstjänst för att lämna in din ansökan.

 • På servicestället lämnar du dina fingeravtryck och betalar behandlingsavgiften. Alla sökande som fyllt tolv år ska lämna sina fingeravtryck.

Ta med dig alla bilagor som krävs för ansökan

 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären
 • identitetshandling
 • pass som ditt medborgarskapsland har utfärdat eller ditt tidigare främlingspass
  • Om du har ett pass som ditt medborgarskapsland har utfärdat, visa upp det på servicestället för att styrka din identitet. Om du får ett främlingspass, måste du överlämna det pass som utfärdats av ditt medborgarskapsland till Migrationsverket, om passet fortfarande är giltigt.
  • Om du tidigare har beviljats ett främlingspass, återlämna det till Migrationsverket när du får ett nytt främlingspass. Tillsammans med ditt nya främlingspass får du ett returkuvert som du kan använda för att återlämna ditt tidigare främlingspass.
 • Vid behov kan Migrationsverkets tjänsteperson begära att du lämnar in en utredning om varför du ansöker om ett främlingspass. Utredningen kan vara
  • ett intyg från en myndighet i ditt medborgarskapsland om att du inte kan få pass
  • en fritt formulerad skriftlig utredning om
   • hur du har försökt skaffa dig ett pass från ditt medborgarskapsland. Till utredningen kan du bifoga till exempel meddelanden som medborgarskapslandets beskickning har skickat dig om saken. 
   • hur och när du tänker skaffa dig ett pass från ditt medborgarskapsland och de handlingar som behövs för att skaffa pass
   • varför du bör beviljas främlingspass.
 • Om den sökande är minderårig, ska vårdnadshavarna eller sökandens lagliga företrädare ge sitt skriftliga samtycke till ansökan om främlingspass som ska bifogas till ansökan. Vårdnadshavaren eller den lagliga företrädaren kan använda en separat blankett för att ge sitt skriftliga samtycke eller lämna in en annan handling med sitt samtycke. Blanketter finns på Migrationsverkets serviceställen. Vårdnadshavaren eller den lagliga företrädaren ska underteckna samtycket.

Betala behandlingsavgiften samtidigt som du lämnar in din ansökan. Du hittar information om behandlingsavgiften högst upp på denna sida.

Behandling av ansökan:

 • Du hittar information om den förväntade behandlingstiden högst upp på denna sida. På vår webbplats finns också ett behandlingstidstest som du kan använda för att beräkna när du ungefär kommer att få ditt beslut.
 • Om du också har ansökt om uppehållstillstånd, kommer ansökningarna att behandlas och avgöras samtidigt.
 • Migrationsverket kontaktar dig om någonting saknas i din ansökan eller om vi behöver mer information av dig.
 • Behandlingen av ansökningar kan inte påskyndas på grund av en semesterresa. Det lönar sig inte att boka en resa förrän du har fått ett främlingspass.

2. Komplettering eller återkallande av ansökan

Om du behöver komplettera din ansökan kan du skicka tilläggsuppgifter

 • per post eller
 • per e-post.
  • Om du skickar tilläggsutredningar per e-post, använd krypterad e-post. Läs anvisningarna om hur du skickar krypterad e-post till Migrationsverket på sidan Kontaktuppgifter.
 • Du kan också lämna tilläggsutredningar på Migrationsverkets serviceställen eller verksamhetsställen under deras öppettider. Serviceställena har en brevlåda där du kan lämna dina tilläggsutredningar.

Du kan återkalla din ansökan när som helst innan Migrationsverket har fattat beslut om din ansökan. Om du återkallar din ansökan, avslutas behandlingen och Migrationsverket fattar beslut om att din ansökan förfaller. Ett beslut om att ansökan förfaller kan inte överklagas hos förvaltningsdomstolen.

 • Om du vill återkalla din ansökan, lämna en fritt formulerad skriftlig anmälan om det till Migrationsverket. Du kan skriva din anmälan på svenska, finska eller engelska. 
 • Datera och underteckna din anmälan. 
 • Ange också orsaken till att du återkallar din ansökan.

3. Beslut och delgivning av beslut

Migrationsverket skickar beslutet som rekommenderat brev eller med mottagningsbevis till din adress som finns i Finlands befolkningsdatasystem.

 • Om beslutet är positivt, får du samtidigt ditt främlingspass. 
 • Tiden för sökande av ändring börjar löpa från den dag då du fick del av beslutet.
 • Hämta försändelsen genast när du har fått en ankomstavi per post. Av ankomstavin framgår var du ska hämta försändelsen och när du senast ska hämta den.
 • På Postens serviceställe ska du visa upp en identitetshandling. Kontrollera vilka identitetshandlingar Posten godkänner på Postens webbplats.
 • Om du inte har en identitetshandling som Posten godkänner, kan du ge fullmakt åt någon annan som har en sådan identitetshandling.
  • Mer information om fullmakten och en fullmaktsblankett finns på Postens webbplats.

4. Överklagande

 • Du har rätt att överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen om du inte är nöjd med det. Anvisningar om hur man överklagar ett beslut bifogas till beslutet.
 • Behandlingen av besvär vid förvaltningsdomstolen är avgiftsbelagd. Mer information om avgifterna får du av förvaltningsdomstolarna.
 • När du överklagar ett beslut som Migrationsverket har fattat, är Migrationsverket inte längre den myndighet som behandlar ditt ärende. Om du har frågor eller vill lämna in ytterligare utredningar, kontakta ditt biträde eller den förvaltningsdomstol som behandlar ditt ärende.

Främlingspass

1. Du bokar en tid för att besöka Migrationsverkets serviceställe.
2. Du lämnar in din ansökan på servicestället. Migrationsverkets tjänsteperson fastställer din identitet och tar dina fingeravtryck. Tjänstepersonen skriver ut en blankett som du ska underteckna.
3. Migrationsverket behandlar ansökan och fattar ett beslut. Om du vill kan du överklaga beslutet.
4. Beslutet delges per rekommenderat brev eller per brev med mottagningsbevis.
5. a) Positivt beslut: Du får främlingspasset tillsammans med beslutet. Om du vill kan du överklaga beslutet.
6. b) Negativt beslut: Om du vill kan du överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen.
 

Främlingspassets pärm

Främlingspass