main-mobile-navigation-header

Ansökan om uppehållstillstånd för företagare

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ämnar komma till Finland som näringsidkare. Näringsidkare ska i regel registrera sin företagsverksamhet i Patent- och registerstyrelsens handelsregister innan tillstånd kan beviljas.

Du är en företagare, om du ä

 • enskild företagare, dvs. en person med egen firma
 • bolagsman i öppet bolag
 • ansvarig bolagsman i kommanditbolag (ej tyst bolagsman)
 • medlem i andelslag med obegränsad tillskottsplikt. Den obegränsade tillskottsplikten ska vara antecknad i handelsregistret.
 • en delägare som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag (verkställande direktör eller styrelsemedlem) eller en person som arbetar i ledande ställning i en annan sammanslutning, om delägaren i aktiebolaget ensam äger minst 30 procent av bolagets aktiekapital eller ensam har minst 30 procent av det röstetal som aktierna medför eller om den som arbetar i ledande ställning i någon annan sammanslutning har motsvarande bestämmande inflytande i den sammanslutningen.

Uppehållstillstånd kan inte beviljas bara på den grunden att du äger ett företag. Beviljande av uppehållstillstånd förutsätter att du själv arbetar i Finland i ditt företag. Ansökan behandlas i två skeden. Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) fattar först ett delbeslut, och därefter behandlas ansökan vid Migrationsverket.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 5–9 månader / fortsatt tillstånd 8–10 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 11–15 månader / fortsatt tillstånd 12–16 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 490 € / fortsatt tillstånd 260 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 640 € / fortsatt tillstånd 260 €

Företagare

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Rätt att arbeta

 • När du har uppehållstillstånd för företagare kan du även arbeta som anställd hos en annan arbetsgivare. Eftersom uppehållstillstånd för företagare beviljas för bedrivande av företagsverksamhet, måste du i första hand få din försörjning från företagsverksamheten.
 • Du kan också bedriva företagsverksamhet med ett annat uppehållstillstånd än ett uppehållstillstånd för företagare, om det huvudsakliga syftet med din vistelse i Finland är något annat än att bedriva företag (till exempel familjeband, studier). Då får det huvudsakliga syftet med din vistelse i Finland inte vara att bedriva företagsverksamhet.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • utdrag ur handelsregistret eller utredning om varför företaget inte har registrerats i handelsregistret
 • utredning om företagets verksamhetsidé
 • utredning om företagets lokaler
 • utredning om antalet anställda
 • utredning om yrkeskompetens
 • utredning om tillgångar och andra inkomster
 • Om företagsverksamheten redan har idkats:
  • senaste bokslutsuppgifter, om företagsverksamhet har idkats så länge att företaget redan har bokslutsuppgifter
  • den senaste bokföringsutskriften.
 • Om företagsverksamheten ännu inte har idkats:
  • lönsamhetskalkyl (beräkning av företagets inkomster och utgifter för de följande två åren)
  • kopior av avtalen med kunder och samarbetspartner, om sådana har ingåtts.

Ansökan om uppehållstillstånd för företagare, OLE_YRI

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Tillstånd för företagare

Fortsatt tillstånd för arbetspraktik, OLE_YRI

Fyll i ansökan i e-tjänsten
1. Sökanden önskar driva företag i Finland.

2. Sökanden lämnar in en ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller fyller i en pappersblankett.

Enterfinland.fi »

3. Sökanden besöker en finsk beskickning utomlands eller ett av Migrationsverkets serviceställen i Finland för att styrka sin identitet.

4. Behandlingen består av två skeden:

NTM-centralen i Nyland fattar ett delbeslut. Efter detta behandlar Migrationsverket ansökan och fattar ett beslut.

5a. Negativt beslut:

Sökanden informeras om beslutet.

5b. Positivt beslut:

Sökanden får del av beslutet via e-tjänsten, per post eller via beskickningen. Sökanden kan starta sin företagsverksamhet.

6. Sökanden kan senare ansöka om fortsatt tillstånd.