Ansökan om uppehållstillstånd för företagare

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ämnar komma till Finland som näringsidkare. Näringsidkare ska i regel registrera sin företagsverksamhet i Patent- och registerstyrelsens handelsregister innan tillstånd kan beviljas. Tillväxtföretagare måste skaffa sig ett positivt utlåtande från Business Finland innan de kan ansöka om uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd beviljas inte utan ett positivt utlåtande från Business Finland.

Du är en företagare, om du är

 • uppstartsföretagare
 • enskild näringsidkare, dvs. en person med egen firma
 • bolagsman i öppet bolag
 • ansvarig bolagsman i kommanditbolag (ej tyst bolagsman)
 • medlem i andelslag med obegränsad tillskottsplikt. Den obegränsade tillskottsplikten ska vara antecknad i handelsregistret.
 • en delägare som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag (verkställande direktör eller styrelsemedlem) eller en person som arbetar i ledande ställning i en annan sammanslutning, om delägaren i aktiebolaget ensam äger minst 30 procent av bolagets aktiekapital eller ensam har minst 30 procent av det röstetal som aktierna medför eller om den som arbetar i ledande ställning i någon annan sammanslutning har motsvarande bestämmande inflytande i den sammanslutningen.
 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 10–13 månader / fortsatt tillstånd 8–11 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 11–15 månader / fortsatt tillstånd 9–13 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 450 € / fortsatt tillstånd 200 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 520 € / fortsatt tillstånd 200 €

Företagare

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Rätt att arbeta

 • Om du har ett uppehållstillstånd för företagare, kan du inte arbeta med något annat. Du kan dock arbeta för någon annan arbetsgivare i början av din företagsverksamhet, om företagsverksamheten inte ger dig en tillräcklig försörjning.
 • Du kan också bedriva företagsverksamhet med ett annat uppehållstillstånd än ett uppehållstillstånd för företagare, om det huvudsakliga syftet med din vistelse i Finland är något annat än att bedriva företag (till exempel familjeband, studier). Då får det huvudsakliga syftet med din vistelse i Finland inte vara att bedriva företagsverksamhet.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • utdrag ur handelsregistret eller utredning om varför företaget inte har registrerats i handelsregistret
 • utredning om företagets verksamhetsidé
 • utredning om företagets lokaler
 • utredning om antalet anställda
 • utredning om yrkeskompetens
 • utredning om tillgångar och andra inkomster
 • Om företagsverksamheten redan har idkats:
  • senaste bokslutsuppgifter, om företagsverksamhet har idkats så länge att företaget redan har bokslutsuppgifter
  • den senaste bokföringsutskriften.
 • Om företagsverksamheten ännu inte har idkats:
  • lönsamhetskalkyl (beräkning av företagets inkomster och utgifter för de följande två åren)
  • kopior av avtalen med kunder och samarbetspartner, om sådana har ingåtts.

Ansökan om uppehållstillstånd för företagare, OLE_YRI

Fyll i ansökan i e-tjänsten
Meny