Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för företagare

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ämnar komma till Finland som näringsidkare. Näringsidkare ska i regel registrera sin företagsverksamhet i Patent- och registerstyrelsens handelsregister innan tillstånd kan beviljas.

Du är en företagare, om du ä

 • enskild företagare, dvs. en person med egen firma
 • bolagsman i öppet bolag
 • ansvarig bolagsman i kommanditbolag (ej tyst bolagsman)
 • medlem i andelslag med obegränsad tillskottsplikt. Den obegränsade tillskottsplikten ska vara antecknad i handelsregistret.
 • en delägare som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag (verkställande direktör eller styrelsemedlem) eller en person som arbetar i ledande ställning i en annan sammanslutning, om delägaren i aktiebolaget ensam äger minst 30 procent av bolagets aktiekapital eller ensam har minst 30 procent av det röstetal som aktierna medför eller om den som arbetar i ledande ställning i någon annan sammanslutning har motsvarande bestämmande inflytande i den sammanslutningen.
 • Du kan ansöka om uppehållstillstånd för företagare bara om du har ett eget FO-nummer. Du kan inte ansöka om uppehållstillstånd för företagare om du är egenanställd (lättföretagare) eller frilansare. 
 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 2 månader / fortsatt tillstånd 2 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 2 månader / fortsatt tillstånd 2 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 490 € / fortsatt tillstånd 170 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 690 € / fortsatt tillstånd 430 €

Uppehållstillstånd kan inte beviljas bara på den grunden att du äger ett företag. Beviljande av uppehållstillstånd förutsätter att du själv arbetar i Finland i ditt företag. Ansökan behandlas i två skeden. Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) fattar först ett delbeslut, och därefter behandlas ansökan vid Migrationsverket. Om du inte uppfyller de allmänna villkoren för uppehållstillstånd, fattar närings-, trafik- och miljöcentralen inte ett delbeslut. Läs mer på sidan Första uppehållstillstånd

Du måste ha ett FO-nummer  

Om du är enskild näringsidkare, det vill säga firmaföretagare, måste ditt hemvist vara registrerat i ett EES-land för att du ska kunna få ett FO-nummer.

Som firmaföretagare kan du ansöka om uppehållstillstånd för företagare utan att ha ett FO-nummer endast om du ansöker om första uppehållstillstånd innan du kommer till Finland. Detta beror på att du inte kan starta en firma utomlands. Till din uppehållstillståndsansökan ska du bifoga alla basuppgifter om ditt företag och de handlingar som krävs för att registrera företaget.

Läs mer om hur man startar ett företag:

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan:

Rätt att arbeta

 • Om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av att du är företagare, har du obegränsad rätt att arbeta i Finland.
 • Eftersom uppehållstillstånd för företagare beviljas för bedrivande av företagsverksamhet, måste du dock i första hand få din försörjning från företagsverksamheten.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas. Läs mer på sidan Att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas

Ansökan om uppehållstillstånd för företagare, OLE_YRI

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Tillstånd för företagare

Fortsatt tillstånd för företagare, OLE_YRI

Fyll i ansökan i e-tjänsten
1. Sökanden önskar driva företag i Finland.

2. Sökanden lämnar in en ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller fyller i en pappersblankett.

Enterfinland.fi »

3. Sökanden besöker en finsk beskickning utomlands eller ett av Migrationsverkets serviceställen i Finland för att styrka sin identitet.

4. Behandlingen består av två skeden:

NTM-centralen i Nyland fattar ett delbeslut. Efter detta behandlar Migrationsverket ansökan och fattar ett beslut.

5a. Negativt beslut:

Sökanden informeras om beslutet.

5b. Positivt beslut:

Sökanden får del av beslutet via e-tjänsten, per post eller via beskickningen. Sökanden kan starta sin företagsverksamhet.

6. Sökanden kan senare ansöka om fortsatt tillstånd.

Förbered dig på livet i Finland