Hoppa till innehåll
Asyl i Finland

Upphörande av flyktingstatus och status som alternativt skyddsbehövande

Upphörande av flyktingstatus

Migrationsverket kan besluta att din flyktingstatus upphör om

 • du av fri vilja på nytt begagnar dig av den stats skydd där du är medborgare, det vill säga du till exempel skaffar dig ett nationellt pass eller reser till ditt medborgarskapsland av fri vilja
 • du av fri vilja bosätter dig i det land som du flydde från
 • dina personliga förhållanden eller förhållandena i ditt hemland har förändrats så att du inte längre är i behov av flyktingstatus
 • du förvärvar medborgarskap i en annan stat än Finland och kan få den statens skydd eller
 • du efter att ha förlorat ditt medborgarskap återfår det av egen fri vilja.

Upphörande av flyktingstatus innebär att du förlorar den flyktingstatus som du har fått i Finland.

Upphörande av status som alternativt skyddsbehövande

Migrationsverket kan besluta att din status som alternativt skyddsbehövande upphör, om dina personliga förhållanden eller förhållandena i ditt hemland har förändrats så att du inte längre är i behov av internationellt skydd.

Din status som alternativt skyddsbehövande kan upphöra till exempel om

 • du har uppgett i din asylansökan att du inte kan återvända till ditt hemland men du har senare rest dit av egen fri vilja
 • säkerhetsläget i ditt hemland har förändrats så att du inte längre är i behov av alternativt skydd.

Upphörande av status som alternativt skyddsbehövande innebär att du förlorar din status som alternativt skyddsbehövande som du har fått i Finland.

Migrationsverket utreder samtidigt om det finns grunder för att bevilja dig uppehållstillstånd

När Migrationsverket bedömer om din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande ska upphöra, utreder verket om det fortfarande finns grunder för att bevilja dig uppehållstillstånd. Migrationsverket bedömer samtidigt om du ska utvisas ur Finland och meddelas inreseförbud. Inreseförbud betyder att du inte får komma tillbaka till Finland eller till Schengenområdet. Förbudet kan gälla tills vidare eller för en bestämd tid.

Om Migrationsverket beslutar att din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande upphör, kan ditt uppehållstillstånd förbli gällande. Om du vill kan du också ansöka om ett nytt uppehållstillstånd på nya grunder.

Om Migrationsverket beslutar att din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande upphör och det inte längre finns grunder för att bevilja dig uppehållstillstånd i Finland, får du ett beslut om utvisning och möjlighet att frivilligt avlägsna dig ur Finland inom tidsfristen för frivillig återresa. Tidsfristen är i regel 30 dagar.

Om du meddelas inreseförbud, ges du inte möjlighet till frivillig återresa. 

Läs mer på sidan Avvisning och utvisning.

Resedokument vid upphörande av flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande

Enligt lag ska du ha ett giltigt resedokument när du bor i Finland.

Om du har beviljats ett resedokument för flykting, återkallas resedokumentet när din flyktingstatus upphör.

Du måste skaffa dig ett pass från ditt medborgarskapsland, när beslutet om upphörande av din flyktingstatus har vunnit laga kraft.

Om du inte kan få ett pass från ditt medborgarskapsland, kan du ansöka om främlingspass.

Om du har ett främlingspass, bedömer Migrationsverket om ditt främlingspass ska återkallas eller om det ska förbli gällande så att du kan skaffa dig ett pass från ditt medborgarskapsland.

Så här går processen till när upphörande av flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande bedöms

 1. Migrationsverket får kännedom om en omständighet som ger upphov till en bedömning av om din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande ska upphöra. En sådan omständighet kan till exempel vara att du har skaffat dig ett pass från ditt medborgarskapsland eller vistats i ditt medborgarskapsland.
 2. Migrationsverket skickar dig ett brev med information om att Migrationsverket ska bedöma om din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande ska upphöra. 
  • Med brevet följer vanligtvis en skriftlig begäran om hörande. Svara på frågorna enligt anvisningarna i brevet. 
  • Brevet kan också innehålla information om att du får en separat kallelse till ett muntligt hörande inom cirka tre veckor. Det muntliga hörandet hålls på Migrationsverket.
 3. Migrationsverket fattar ett beslut utifrån de uppgifter som fås under hörandet. Migrationsverket eller polisen delger dig beslutet. Du kan överklaga beslutet om du vill.
 4. Om din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande inte upphör, kan du fortsätta vistas i Finland som normalt.
 5. Om din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande upphör, 
  • kan ditt nuvarande uppehållstillstånd förbli gällande, eller så kan du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd på nya grunder, eller alternativt
  • kan du utvisas ur Finland då du måste lämna Finland. Migrationsverket kan också meddela dig inreseförbud.

Inverkan av brott på upphörande av flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande

Migrationsverket kan bedöma om din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande ska upphöra också om

 • du begår ett brott i Finland och 
 • myndigheterna i Finland anser att du äventyrar Finlands säkerhet.

När kan du utvisas på grund av brott?

Du kan utvisas ur Finland på grund av brott eller äventyrande av Finlands säkerhet om

 • du har gjort dig skyldig till ett brott för vilket du kan dömas till fängelse i minst ett år
 • du har gjort dig skyldig till upprepade brott
 • du genom ditt brottsliga uppträdande har visat att du är farlig för andras säkerhet
 • du i Finland har bedrivit eller det finns grundad anledning att misstänka att du i Finland börjar bedriva verksamhet som äventyrar den nationella säkerheten.

Om du har flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande i Finland, är en förutsättning för din utvisning att

 • din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande kan upphöra och 
 • utvisningen inte strider mot förbudet mot tillbakasändning.
  • Enligt förbudet mot tillbakasändning får ingen sändas tillbaka till ett område där han eller hon kan bli utsatt för dödsstraff, tortyr, förföljelse eller annan omänsklig behandling eller annan behandling som kränker människovärdet.