Hoppa till innehåll
Asyl i Finland

Upphörande av flyktingstatus och status som alternativt skyddsbehövande

Din flyktingstatus upphör, dvs. du har inte längre asyl i Finland, om du

  • av fri vilja på nytt begagnar dig av den stats skydd där du är medborgare
  • efter att ha förlorat ditt medborgarskap återfår det av egen fri vilja
  • förvärvar medborgarskap i en annan stat och kan få den statens skydd
  • av fri vilja bosätter dig i det land som du flydde ifrån av rädsla för förföljelse
  • inte längre är i behov av skydd, eftersom de förhållanden som rådde när du blev flykting har upphört att råda.

Din status som alternativt skyddsbehövande upphör, om de förhållanden som beslutet att bevilja dig status som alternativt skyddsbehövande grundade sig på har upphört att råda eller har förändrats i sådan mån att skydd inte längre behövs.

Inverkan av brott på upphörande av internationellt skydd

Din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande kan bedömas på nytt om du gör dig skyldig till brott i Finland eller anses äventyra allmän säkerhet. Vid bedömningen utreds om din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande kan återkallas på dessa grunder.

Bedömningen görs om man framför att du ska utvisas ur Finland.

Utvisning på grund av brott eller äventyrande av säkerheten

Det är möjligt att utvisa dig ur Finland på grund av brott eller äventyrande av säkerheten om

  • du har gjort dig skyldig till ett brott för vilket det föreskrivna maximistraffet är fängelse i minst ett år
  • du har gjort dig skyldig till upprepade brott
  • du genom ditt uppträdande har visat att du är farlig för andras säkerhet
  • du i Finland har bedrivit, eller det finns grundad anledning att misstänka att du i Finland börjar bedriva, verksamhet som äventyrar den nationella säkerheten.

Om du har flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande, är en förutsättning för din utvisning att denna status kan återkallas på de grunder som nämns ovan och att utvisningen inte strider mot förbudet mot tillbakasändning.