Hoppa till innehåll

Frågor och svar: Studerande

Ansökningsvillkor

Jag skulle vilja komma till Finland för att studera. Vad ska jag göra?

Du kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av studier när du har fått studieplats i en finländsk läroanstalt. Studierna måste vara examensinriktade eller yrkesinriktade studier. Uppehållstillstånd kan beviljas endast av grundad anledning för andra än examensinriktade eller yrkesinriktade studier.

Du måste även ha tillräckliga tillgångar för att kunna studera i Finland samt en giltig, tillräckligt omfattande sjukförsäkring. Ansök om uppehållstillstånd genom att fylla i blanketten OLE_OPI i e-tjänsten.

Kom ihåg att bifoga alla nödvändiga bilagor.

Jag har redan avlagt en högskoleexamen i mitt hemland. Kan jag trots det komma till Finland för att studera och ansöka om uppehållstillstånd för studier?

Ja.

Jag har redan ansökt om uppehållstillstånd men ska ta emot en annan studieplats. Måste jag göra en ny ansökan?

Nej, det behöver du inte göra.

Exempel: Du har fått studieplats vid Vasa universitet och angett i din ansökan att du ska studera där. Efter att du har lämnat in din ansökan får du en annan studieplats vid Helsingfors universitet och du vill helst studera i Helsingfors.

Du behöver inte meddela separat att du tar emot en annan studieplats. Det väsentliga är att du har en studieplats och att dina studier är antingen examensinriktade eller yrkesinriktade.

Kom ihåg att du måste ha studieprestationer om du senare ansöker om fortsatt tillstånd.

Jag håller på att utexamineras, men mitt uppehållstillstånd för studier kommer att gå ut innan jag får mitt examensbetyg. Vad ska jag göra? På vilka grunder kan jag ansöka om fortsatt tillstånd? Måste jag ansöka om fortsatt tillstånd för studier för 2–3 månader, eller kan jag ansöka om fortsatt tillstånd för en person som har avlagt en examen?

Om du ska utexamineras och få ditt examensbetyg inom tre månader, kan du ansöka om fortsatt tillstånd för en person som redan avlagt examen på grund av arbete eller för att söka arbete. När du får examensbetyget, ska du lämna in det till Migrationsverket som bilaga till din ansökan.
Om du ska utexamineras senare än inom tre månader, ska du ansöka om fortsatt tillstånd för studier.

Jag ska avlägga en del av mina studier i Finland på läroavtal. Behöver jag ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller kan jag studera på läroavtal med uppehållstillstånd för studier?

Om du ska avlägga alla dina studier på läroavtal, behöver du ett uppehållstillstånd för arbetstagare. Du behöver ett uppehållstillstånd för arbetstagare även om hälften eller mer av längden av dina studier är läroavtalsutbildning. Om du ska avlägga mindre än hälften av dina studier på läroavtal, kan du studera med uppehållstillstånd för studier.

Ansökningsförfarande

Har min ansökan kommit fram till Migrationsverket?

Du kan följa handläggningen av din ansökan i e-tjänsten. Om det i e-tjänsten står att din ansökan är "anhängiggjord", har den kommit fram till Migrationsverket.

Om du har lämnat in din ansökan på papper, skickar den finska beskickningen ansökan till Finland med kurirpost. Det kan ta flera veckor för posten att komma fram till Finland.

Du kan alltså vänta i lugn och ro. Migrationsverket ber dig om tilläggsutredningar om något är oklart i din ansökan.

Har den tilläggsutredning som jag skickat kommit fram till Migrationsverket?

Migrationsverket är skyldigt att be om tilläggsutredningar, om verket behöver kompletterande information för att avgöra ansökan.

Om du har fått en begäran om tilläggsutredning och lämnat in de utredningar som begärts, kan du vänta i lugn och ro. Migrationsverket kontaktar dig på nytt om det finns några problem med tilläggsutredningen.

I vilket handläggningsskede är min ansökan?

I e-tjänsten kan du kontrollera handläggningsskedet för din ansökan.

Om du har lämnat in din ansökan på papper, kan du tyvärr inte följa noggrant behandlingen av din ansökan eller kontrollera om ansökan har kommit fram till Migrationsverket. Ansökan har anhängiggjorts när du har lämnat in ansökan med alla nödvändiga bilagor och dina fingeravtryck har tagits på en beskickning eller Migrationsverkets serviceställe.

Beskickningen skickar pappersansökan till Finland med kurirpost. Det kan ta flera veckor för posten att komma fram till Finland. Därför tar det betydligt längre att handlägga pappersansökningar än webbansökningar.

Under högsäsongen för ansökningar av studerande kan du följa kundmeddelanden om kön av ansökningar.

Läs mer: Behandlingstider

När fattas beslutet? Kan jag eller min läroanstalt påskynda beslutet?

Du eller läroanstalten kan inte påskynda beslutet. Fyll i noggrant alla punkter som krävs i ansökningsblanketten och bifoga alla nödvändiga bilagor till ansökan. Om uppgifter saknas, tar handläggningen längre tid, eftersom Migrationsverket måste be om kompletterande uppgifter.

Telefonförfrågningar, e-postmeddelanden och besök vid serviceställena snabbar inte upp handläggningen av ditt ärende. Vi kontaktar dig om din ansökan måste kompletteras. Information om handläggningssituationen och de genomsnittliga behandlingstiderna finns på sidan Behandlingstider.

Jag har lämnat in min ansökan elektroniskt. På vilket sätt får jag beslutet?

När ansökan har behandlats, står det i e-tjänsten att beslutet på ansökan är färdigt.

Om beslutet är positivt, tillverkas ett uppehållstillståndskort för dig. Kortet skickas till den beskickning där du har identifierat dig och lämnat fingeravtryck.

När du ser i e-tjänsten att beslutet har fattats, kan du vänta i lugn och ro. Det kan ta några veckor innan uppehållstillståndskortet kommer fram med posten.

Kan jag beviljas uppehållstillstånd direkt för nästa år? Undervisningen har redan börjat, och jag kan inte längre delta i undervisningen i år.

Migrationsverket bedömer varje ansökan individuellt. Om du uppfyller villkoren för tillståndet, kan du vid behov beviljas uppehållstillstånd från och med nästa termin eller läsår. Du ska dock se till att din sjukförsäkring är giltig under hela den tid du vistas i Finland. Du måste också kunna visa att din försörjning är tryggad.

Hur kan jag få ett beslut om att min ansökan har förfallit? Jag behöver beslutet för att min läroanstalt ska kunna återbetala studieavgiften.

Om du vill få ett beslut om att din ansökan har förfallit, måste du återkalla din ansökan. Du kan göra detta genom att skicka oss ett fritt formulerat meddelande. Skriv i meddelandet att du vill återkalla din ansökan. Ange också ditt kundnummer, ditt namn, din ålder och din adress. Du kan skicka meddelandet per e-post till adressen [email protected] eller per post till adressen PB 10, FI-00086 MIGRATIONSVERKET, Finland.

Vem ansvarar för kostnaderna som uppstått när jag inte har kunnat komma till Finland före läroanstaltens tidsfrist och har därför förlorat min studieplats?

Du kan diskutera återbetalningen av studieavgiften med din läroanstalt.

Jag ska komma till Finland som universitetsstuderande inom programmet Erasmus Mun-dus. Längden för mina studier är 1 år 9 månader och i den ingår fyra månaders utbytes-studier i Tyskland. Kan jag få uppehållstillstånd direkt för hela tidsperioden eller behöver jag ett separat uppehållstillstånd för Tyskland?

Du kan få uppehållstillstånd direkt för hela tidsperioden om din försörjning är tryggad för denna tidsperiod och du har tecknat en tillräcklig försäkring som gäller under hela studietiden. Du måste kontakta de tyska myndigheterna för att utreda om du behöver ett uppehållstillstånd för Tyskland.

Forskare, studerande i finska språket och öppet universitet

Jag vill komma till Finland för att studera finska. Måste jag ansöka om uppehållstillstånd för studier?

Uppehållstillstånd för studier kan endast beviljas för examensinriktade eller yrkesinriktade studier. Om du kommer att delta i en kort språkkurs, får du inte uppehållstillstånd för studier. Det enda undantaget är en språkkurs före examensinriktade eller yrkesinriktade studier.

Du kan dock vistas i Finland och studera finska i Finland i 90 dagar om du har visum eller om du inte behöver ha visering till Finland. De finländska beskickningarna beslutar om utfärdande av visum utomlands. Om du har beviljats uppehållstillstånd på andra grunder, kan du fritt delta i kurser i finska.

Jag ska komma till Finland för att utföra forskningsarbete vid ett finskt universitet i tre månader genom ett praktikantprogram. Jag håller på att avlägga en lägre högskoleexamen i mitt hemland. Anses jag vara studerande, som får komma och utföra arbetspraktik om de har visum?

Enligt den finländska utlänningslagen anses en person som studerar utomlands men utför (arbets)praktik i Finland vara praktikant och inte studerande. Då ska man ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik. En person som kommer till Finland på grund av studier och stannar i Finland i högst 90 dagar behöver däremot bara ha visering. En praktikant får vanligen lön av arbetsgivaren, och detta är skillnaden mellan en studerande och en praktikant.

Kan jag beviljas uppehållstillstånd för att ta kurser vid ett öppet universitet?

Uppehållstillstånd för studier beviljas inte för kurser vid ett öppet universitet.
Särskilda skäl att bevilja uppehållstillstånd för andra än examensinriktade eller yrkesinriktade studier kan bl.a. vara

  • komplettering av yrkesskicklighet eller examen
  • tilläggsutbildning som anknyter till arbetet i utreselandet
  • specialutbildning som fås i Finland
  • studentutbyte
  • finländsk härkomst
  • språkutbildning eller annan utbildning före studierna (t.ex. en kurs i finska när sökanden har blivit antagen som studerande vid en läroanstalt och dessa studier leder till en examen eller ett yrke).

Försäkring

Jag har blivit antagen som studerande vid en finsk läroanstalt och ska snart ansöka om uppehållstillstånd. Vilket slags sjukförsäkring måste jag ha?

Längden på dina studier avgör hur omfattande försäkringen ska vara.

Utbytesstuderande behöver alltså en mer omfattande försäkring än examensstuderande.

Beakta att om du är examensstuderande och avlägger en del av studierna i ett annat land, måste du ta en mer omfattande försäkring.

Var kan jag ta en sådan sjukförsäkring som jag måste ha när jag ansöker om uppehållstillstånd för studier?

Du kan teckna försäkringen utomlands hos ett försäkringsbolag i ditt hemland eller fråga om lämpliga försäkringar hos internationella försäkringsbolag.

Varje försäkring och försäkringsvillkoren prövas från fall till fall i sam-band med handläggningen av ansökan om uppehållstillstånd.

Jag har ett europeiskt sjukvårdskort. Måste jag också ta en försäkring?

Du behöver inte ta en försäkring. Med det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC) påvisar du din rätt till sjukvård som är nödvändig av medicinska skäl i EU- och EES-länderna samt i Schweiz. Mer information finns under Försäkringar.

Jag har ett UK Global Health Insurance Card (GHIC). Måste jag också ta en försäkring?

Nej, det behöver du inte.  Ett giltigt UK Global Health Insurance Card (GHIC) är ett tillräckligt bevis på försäkring. Sjukförsäkringskortet måste vara giltigt under hela den tid du vistas i Finland.

Jag har ett FPA-kort i Finland. Måste jag också ta en försäkring?

Som studerande behöver du inte ta en försäkring om du har hemkommun och ett FPA-kort i Finland. Om du inte har hemkommun i Finland men har ett FPA-kort, kan du fråga FPA om du kan få ett intyg över din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. 

Att ha FPA-kort, det vill säga FPA:s sjukförsäkring, innebär inte samma sak som att ha rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. När du har FPA-kort, har du rätt att få ersättning för läkemedelsutgifter och privatläkararvoden. Om du har hemkommun i Finland har du rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. 

Boende och försörjning

Måste jag ha exakt den summa pengar som krävs för att uppfylla försörjningsförutsättningen? Räcker det om jag nästan har den summa som krävs?

Du måste ha exakt den summa pengar som krävs för att uppfylla försörjningsförutsättningen.

Anses min försörjning vara tryggad om jag har en sponsor?

Du kan ha en sponsor, men beakta att du måste ha ett eget bankkonto för pengarna. Bankkontot måste vara i ditt namn. Dessutom krävs att du har den summa pengar som krävs för att uppfylla försörjningsförutsättningen på ditt konto. Observera att du måste ha hela summan på ditt konto. Ett sponsoravtal om att få pengar en gång i månaden på ditt konto är inte tillräckligt.

Sponsoravtal med släktingar, bekanta eller arbetsgivare godkänns inte.

I vilket land ska ja ha kontot?

Du kan ha bankkontot i vilket land som helst, men du måste ha rätt att använda kontot i Finland. Du måste kunna ta ut pengar från kontot i Finland.

Måste jag skaffa översättningar av mina kontoutdrag?

Om bilagorna inte är på finska, svenska eller engelska, ska du låta en auktoriserad översättare översätta dem. Bifoga översättningarna till din ansökan.

Kan min familj komma med mig till Finland?

Ja. Kom ihåg att om din familjemedlem ska flytta till Finland, ska hans eller hennes försörjning vara tryggad för att kunna beviljas uppehållstillstånd.

Summan kan vara på era egna konton eller på ert gemensamma konto.

Mer information finns på sidan "Att flytta till en familjemedlem i Finland".

En familjemedlem som flyttar med dig till Finland kan ansöka om uppehållstillstånd antingen samtidigt som du eller senare.

Varför är den försörjningsnivå som krävs av makar till studerande högre än den som krävs av studerande?

Försörjningsförutsättningen är samma för makar till studerande som för alla personer som ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeband. Det har ingen betydelse vilken typ av uppehållstillstånd deras makar har i Finland (t.ex. uppehållstillstånd för studier eller för arbetstagare). Inkomstgränserna grundar sig på hur mycket pengar en person ska ha till sitt förfogande för att kunna bekosta sin vistelse i Finland. Den försörjningsnivå som krävs av studerande är lägre än den nivå som krävs av andra sökande. Nivån bestäms utifrån det studiestöd som finländska studerande får per år.

Jag är i Finland med uppehållstillstånd för studier och vill få hela min familj till Finland. Vad är försörjningsförutsättningen för hela min familj? 

Försörjningsförutsättningen för en studerandes familj är densamma som för alla familjemedlemmar till personer som beviljats uppehållstillstånd i Finland. För en make eller maka är försörjningsförutsättningen 700 euro per månad (8 400 euro per år), och för ett första barn 500 euro per månad (6 000 euro per år).

Läs mer på sidan migri.fi/sv/forsorjningsforutsattning-for-familjemedlemmar-till-personer-som-beviljats-uppehallstillstand-i-finland

Arbete

Jag har uppehållstillstånd för studier. Får jag förvärvsarbeta?

Om du har beviljats uppehållstillstånd för studier, har du obegränsad rätt att arbeta om arbetet är arbetspraktik som ingår i examen eller ett slutarbete som ingår i studierna och utförs i form av förvärvsarbete.

Under terminer, då läroanstalten ordnar egentlig undervisning, kan du förvärvsarbeta på deltid, ungefär 25 timmar per vecka.

Antalet arbetstimmar är inte begränsat på veckonivå, utan begränsningen gäller hela terminen, dvs. du kan arbeta periodvis enligt situationen vid olika tidpunkter. Under semestertiden, dvs. under sommar- och julloven, har du rätt att förvärvsarbeta på heltid utan timbegränsningar.

Jag håller på att slutföra min examen vid en finsk läroanstalt. Giltighetstiden för mitt uppehållstillstånd för studier går snart ut. Jag skulle vilja söka arbete i Finland. Vad ska jag göra?

Du kan ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd för sökande av arbete genom att lämna in en ansökan om fortsatt tillstånd till Migrationsverket innan giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd för studier går ut. Migrationsverket kan bevilja dig tillstånd för sökande av arbete för högst ett (1) år. Ansökningsanvisningar hittar du här.

Under denna tid kan du fritt söka arbete och sedan du hittat ett arbete kan du genast börja arbeta. Innan giltighetstiden för ditt tillstånd för sökande av arbete går ut, kan du ansöka om uppehållstillstånd på grund av det arbete som du hittat. Tillståndet för sökande av arbete kan bara beviljas som fortsatt tillstånd endast en gång och bara i Finland. För att tillstånd ska kunna beviljas ska din försörjning vara tryggad.

Jag är utexaminerad från en finländsk läroanstalt och söker arbete. Vilket tillstånd behöver jag för att kunna förvärvsarbeta i Finland?

Eftersom du har avlagt examen i Finland, kan du förvärvsarbeta utan uppehållstillstånd för arbetstagare. Du kan alltså beviljas uppehållstillstånd utan arbetskraftspolitisk prövning (delbeslut av arbets- och näringsbyrån).

Det finns ingen tidsgräns för inlämnande av ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete efter utexamineringen. Exempel: Du har utexaminerats i Finland för flera år sedan. Eftersom du har avlagt examen i Finland, har du rätt att få uppehållstillstånd på grund av arbete utan arbetskraftspolitisk prövning (delbeslut av arbets- och näringsbyrån). Tillståndet kan beviljas om ditt arbetsavtal följer kollektivavtalet för branschen. Om branschen inte har ett eget kollektivavtal, ska ditt arbetsavtal basera sig på de allmänna villkoren inom branschen. Dessutom krävs att din försörjning är tryggad.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete efter att du har hittat en arbetsplats.

Läs mer: Personer som har avlagt examen i Finland

Jag utexaminerades och återvände sedan till mitt hemland, där jag har arbetat ett tag. Kan jag fortfarande ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete, och återvända till Finland på den grunden?

Ja, om ditt uppehållstillstånd för studier eller forskning fortfarande är giltigt. Om ditt tillstånd inte längre är giltigt, kan du inte ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete. Läs mer på sidan migri.fi/sv/fortsatt-tillstand-for-att-soka-arbete

Jag har avlagt två examina i Finland. Efter min första examen hade jag uppehållstillstånd på en annan grund. Senare har jag avlagt ytterligare en examen. Kan jag fortfarande ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete på basis av min nya examen?

Ja, om ditt uppehållstillstånd för studier eller forskning fortfarande är giltigt och om du inte tidigare har beviljats uppehållstillstånd för att söka arbete. Uppehållstillstånd för att söka arbete beviljas en gång för högst ett år. Läs mer på sidan migri.fi/sv/fortsatt-tillstand-for-att-soka-arbete