Hoppa till innehåll

Frågor och svar: Studerande

Ansökningsvillkor

Jag skulle vilja komma till Finland för att studera. Vad ska jag göra?

Du kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av studier när du har fått studieplats i en finländsk läroanstalt. Studierna måste vara examensinriktade eller yrkesinriktade studier. Uppehållstillstånd kan beviljas endast av grundad anledning för andra än examensinriktade eller yrkesinriktade studier.

Du måste även ha tillräckliga tillgångar för att kunna studera i Finland samt en giltig, tillräckligt omfattande sjukförsäkring. Ansök om uppehållstillstånd genom att fylla i blanketten OLE_OPI i e-tjänsten.

Kom ihåg att bifoga alla nödvändiga bilagor.

Jag har redan avlagt en högskoleexamen i mitt hemland. Kan jag trots det komma till Finland för att studera och ansöka om uppehållstillstånd för studier?

Ja.

Jag har redan ansökt om uppehållstillstånd men ska ta emot en annan studieplats. Måste jag göra en ny ansökan?

Du behöver inte lämna in en ny ansökan. 

Du måste emellertid meddela Migrationsverket att du tar emot en annan studieplats om du byter

 • från en läroanstalt på andra stadiet till en högskola eller
 • från en högskola till en läroanstalt på andra stadiet.

Du behöver alltså inte meddela oss om byte av studieplats, om du byter studieplats inom samma skolstadium (om du exempelvis byter från en högskola till en annan).

Jag ska avlägga en del av mina studier i Finland på läroavtal. Behöver jag ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller kan jag studera på läroavtal med uppehållstillstånd för studier?

Om du ska avlägga alla dina studier på läroavtal, behöver du ett uppehållstillstånd för arbetstagare. Du behöver ett uppehållstillstånd för arbetstagare även om hälften eller mer av längden av dina studier är läroavtalsutbildning. Om du ska avlägga mindre än hälften av dina studier på läroavtal, kan du studera med uppehållstillstånd för studier.

Jag håller på att utexamineras, men mitt uppehållstillstånd för studier kommer att gå ut innan jag får mitt examensbetyg. Vad ska jag göra? På vilka grunder kan jag ansöka om fortsatt tillstånd? Måste jag ansöka om fortsatt tillstånd för studier för 2–3 månader, eller kan jag redan ansöka om fortsatt tillstånd med avlagd examen som grund?

Ansök om fortsatt tillstånd för studier om du ännu inte har avlagt alla kurser eller om ditt examensarbete inte är färdigt.

Om du har avlagt alla studieprestationer med godkänt resultat och väntar bara på själva examensbeviset, kan du ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete eller för att söka arbete på basis av din avlagda examen. När du får examensbeviset, lämna in det som bilaga till din ansökan om uppehållstillstånd utan dröjsmål. Tidsfristen för när du ska lämna in examensbeviset anges i villkoren för det tillstånd som du söker.

Ansökningsförfarande

Har min ansökan kommit fram till Migrationsverket?

Du kan följa handläggningen av din ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Om det i e-tjänsten står att din ansökan är "anhängiggjord", har den kommit fram till Migrationsverket.

Om du har lämnat in din ansökan på papper, skickar den finska beskickningen ansökan till Finland med kurirpost. Det kan ta flera veckor för posten att komma fram till Finland.

Du kan alltså vänta i lugn och ro. Migrationsverket ber dig om utredning om något är oklart i din ansökan.

Har den tilläggsutredning som jag skickat kommit fram till Migrationsverket?

Migrationsverket är skyldigt att be om tilläggsutredningar, om verket behöver kompletterande information för att avgöra ansökan.

Om du har fått en begäran om tilläggsutredning och lämnat in de utredningar som begärts, kan du vänta i lugn och ro. Migrationsverket kontaktar dig på nytt om det finns några problem med tilläggsutredningen.

I vilket handläggningsskede är min ansökan?

Om du har lämnat in en webbansökan, kan du kontrollera handläggningsskedet av din ansökan i Enter Finland.

Under högsäsongen för ansökningar av studerande kan du följa kundmeddelanden om kön av ansökningar.

Läs mer på sidan Behandlingstider för ansökningar.

Varför tar handläggningen av en pappersansökan längre tid?

Din ansökan blir anhängig genast efter att du har lämnat in ansökan och de nödvändiga bilagorna och lämnat dina fingeravtryck vid en beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe. Beskickningen skickar pappersansökningarna till Finland med kurirpost, Det kan ta flera veckor för att posten komma fram till Finland. Därför tar handläggningen av en pappersansökan klart längre tid.

När fattas beslutet? Kan jag eller min läroanstalt påskynda beslutet?

Du eller läroanstalten kan inte påskynda beslutet. Fyll i ansökningsblanketten noggrant och bifoga alla nödvändiga bilagor till ansökan. Om uppgifter saknas, tar behandlingen av ansökan längre tid.

Frågor per telefon eller e-post eller besök på våra serviceställen försnabbar inte behandlingen av ditt ärende. Vi kontaktar dig om vi behöver tilläggsuppgifter för din ansökan. Information om handläggningssituationen och de genomsnittliga behandlingstiderna finns på sidan Behandlingstider.

Jag har lämnat in min ansökan i e-tjänsten. På vilket sätt får jag beslutet?

När ansökan har behandlats, kan du läsa beslutet i Enter Finland. Du får ett text- eller e-postmeddelande om att beslutet är färdigt.

Om beslutet är positivt, tillverkas ett uppehållstillståndskort för dig. Kortet skickas till den beskickning som du besökte för att styrka din identitet och lämna dina fingeravtryck.

Det kan ta några veckor innan uppehållstillståndskortet kommer fram med posten.

Om du ansökte om fortsatt tillstånd, skickas kortet till den adress som du har angett i ansökningsblanketten. Kom ihåg att meddela Migrationsverket din nya adress om din adress i Finland ändras.

Kan jag beviljas uppehållstillstånd direkt för nästa år? Undervisningen har redan börjat, och jag kan inte längre delta i undervisningen i år.

Om du uppfyller villkoren för tillståndet, kan du beviljas uppehållstillstånd från och med nästa termin eller läsår. Du ska dock se till att din sjukförsäkring är giltig under hela den tid du vistas i Finland. Din försörjning måste vara tryggad för hela din studietid. Du måste redogöra i din ansökan hur du tänker trygga din försörjning i Finland.

Hur kan jag få ett beslut om att min ansökan har förfallit? Jag behöver beslutet för att min läroanstalt ska kunna återbetala studieavgiften.

Om du vill få ett beslut om att din ansökan har förfallit, måste du återkalla din ansökan. Du kan göra detta genom att skicka oss ett fritt formulerat meddelande. Skriv i meddelandet att du vill återkalla din ansökan. Ange också ditt kundnummer, ditt namn, din ålder och din adress. Du kan skicka meddelandet per e-post till adressen migri@migri.fi eller per post till adressen PB 10, FI-00086 MIGRATIONSVERKET, Finland.

Vem ansvarar för kostnaderna som uppstått när jag inte har kunnat komma till Finland före läroanstaltens tidsfrist och har därför förlorat min studieplats?

Du kan diskutera återbetalningen av studieavgiften med din läroanstalt.

Jag ska komma till Finland som universitetsstuderande inom programmet Erasmus Mun-dus. Längden för mina studier är 1 år 9 månader och i den ingår fyra månaders utbytes-studier i Tyskland. Kan jag få uppehållstillstånd direkt för hela tidsperioden eller behöver jag ett separat uppehållstillstånd för Tyskland?

Du kan få uppehållstillstånd direkt för hela tidsperioden om 

Du måste kontakta de tyska myndigheterna för att utreda om du behöver ett uppehållstillstånd för Tyskland.

Forskare, studerande i finska språket och öppet universitet

Jag vill komma till Finland för att studera finska. Måste jag ansöka om uppehållstillstånd för studier?

Uppehållstillstånd för studier kan endast beviljas för examensinriktade eller yrkesinriktade studier. Om du kommer att delta i en kort språkkurs, får du inte uppehållstillstånd för studier. Det enda undantaget är en språkkurs före examensinriktade eller yrkesinriktade studier.

Du kan dock vistas i Finland och studera finska i Finland i 90 dagar om du har visum eller om du inte behöver ha visering till Finland. De finländska beskickningarna beslutar om utfärdande av visum utomlands. Om du har beviljats uppehållstillstånd på andra grunder, kan du fritt delta i kurser i finska.

Jag ska komma till Finland för att utföra forskningsarbete vid ett finskt universitet i tre månader genom ett praktikantprogram. Jag håller på att avlägga en lägre högskoleexamen i mitt hemland. Anses jag vara studerande, som får komma och utföra arbetspraktik om de har visum?

En person som studerar utomlands men utför (arbets)praktik i Finland anses vara praktikant och inte studerande. Ansök om uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik.

Kan jag beviljas uppehållstillstånd för att ta kurser vid ett öppet universitet?

Särskilda skäl att bevilja uppehållstillstånd för andra än examensinriktade eller yrkesinriktade studier kan bl.a. vara

 • komplettering av yrkesskicklighet eller examen
 • tilläggsutbildning som anknyter till arbetet i utreselandet
 • specialutbildning som fås i Finland
 • studentutbyte
 • finländsk härkomst
 • språkutbildning eller annan utbildning före studierna (t.ex. en kurs i finska när sökanden har blivit antagen som studerande vid en läroanstalt och dessa studier leder till en examen eller ett yrke).

Försäkring

Jag har blivit antagen som studerande vid en finsk läroanstalt och ska snart ansöka om uppehållstillstånd. Vilket slags sjukförsäkring måste jag ha?

Längden på dina studier avgör hur omfattande försäkringen ska vara.

Utbytesstuderande behöver alltså en mer omfattande försäkring än examensstuderande.

Beakta att om du är examensstuderande och avlägger en del av studierna i ett annat land, måste du ta en mer omfattande försäkring.

Var kan jag ta en sådan sjukförsäkring som jag måste ha när jag ansöker om uppehållstillstånd för studier?

Du kan teckna försäkringen utomlands hos ett försäkringsbolag i ditt hemland eller fråga om lämpliga försäkringar hos internationella försäkringsbolag.

Varje försäkring och försäkringsvillkoren prövas från fall till fall i sam-band med handläggningen av ansökan om uppehållstillstånd.

Jag har ett europeiskt sjukvårdskort. Måste jag också ta en försäkring?

Du behöver inte ta en försäkring. Med det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC) påvisar du din rätt till sjukvård som är nödvändig av medicinska skäl i EU- och EES-länderna samt i Schweiz. Mer information finns under Försäkringar.

Jag har ett UK Global Health Insurance Card (GHIC). Måste jag också ta en försäkring?

Nej, det behöver du inte. Ett giltigt UK Global Health Insurance Card (GHIC) är ett tillräckligt bevis på försäkring. Sjukförsäkringskortet måste vara giltigt under hela den tid du vistas i Finland.

Jag har ett FPA-kort i Finland. Måste jag också ta en försäkring?

Som studerande behöver du inte ta en försäkring om du har hemkommun och ett FPA-kort i Finland. Om du inte har hemkommun i Finland men har ett FPA-kort, kan du fråga FPA om du kan få ett intyg över din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Att ha FPA-kort, det vill säga FPA:s sjukförsäkring, innebär inte samma sak som att ha rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. När du har FPA-kort, har du rätt att få ersättning för läkemedelsutgifter och privatläkararvoden. Om du har hemkommun i Finland har du rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Boende och försörjning

Måste jag ha exakt den summa pengar som krävs för att uppfylla försörjningsförutsättningen? Räcker det om jag nästan har den summa som krävs?

Du måste ha exakt den summa pengar som krävs. Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

Anses min försörjning vara tryggad om jag har en sponsor?

Du kan ha en sponsor, men du måste ha ett eget bankkonto för pengarna. Bankkontot måste vara registrerat i ditt namn. Du måste ha den summa pengar som krävs för att uppfylla försörjningsförutsättningen på ditt konto när du ansöker om uppehållstillstånd. Observera att du måste ha hela summan på ditt konto. Ett sponsoravtal med exempelvis en släkting, en bekant eller din arbetsgivare om att få pengar en gång i månaden på ditt konto är inte tillräckligt.

I vilket land ska ja ha kontot?

Du kan ha bankkontot i vilket land som helst, men du måste ha rätt att använda kontot i Finland. Du måste kunna ta ut pengar från kontot i Finland.

Måste jag skaffa översättningar av mina kontoutdrag?

Om bilagorna inte är på finska, svenska eller engelska, ska du låta en auktoriserad översättare översätta dem. Bifoga översättningarna till din ansökan.

Kan min familj komma med mig till Finland?

Ja. Kom ihåg att om din familjemedlem ska flytta till Finland, ska hans eller hennes försörjning vara tryggad för att kunna beviljas uppehållstillstånd.

Summan kan vara på era egna konton eller på ert gemensamma konto.

Mer information finns på sidan "Att flytta till en familjemedlem i Finland".

En familjemedlem som flyttar med dig till Finland kan ansöka om uppehållstillstånd antingen samtidigt som du eller senare.

Varför är den försörjningsnivå som krävs av makar till studerande högre än den som krävs av studerande?

Försörjningsförutsättningen är samma för makar till studerande som för alla personer som ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeband. Det har ingen betydelse vilken typ av uppehållstillstånd deras makar har i Finland (t.ex. uppehållstillstånd för studier eller för arbetstagare). Inkomstgränserna grundar sig på hur mycket pengar en person ska ha till sitt förfogande för att kunna bekosta sin vistelse i Finland. Den försörjningsnivå som krävs av studerande är lägre än den nivå som krävs av andra sökande. Nivån bestäms utifrån det studiestöd som finländska studerande får per år.

Jag är i Finland med uppehållstillstånd för studier och vill få hela min familj till Finland. Vad är försörjningsförutsättningen för hela min familj? 

Försörjningsförutsättningen för en studerandes familj är densamma som för alla familjemedlemmar till personer som beviljats uppehållstillstånd i Finland. För en make eller maka är försörjningsförutsättningen 700 euro per månad (8 400 euro per år), och för ett första barn 500 euro per månad (6 000 euro per år).

Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning för familjemedlemmar till personer som beviljats uppehållstillstånd i Finland

Arbete

Jag har uppehållstillstånd för studier. Får jag förvärvsarbeta?

Om du har beviljats uppehållstillstånd för studier, har du obegränsad rätt att förvärvsarbeta om arbetet är arbetspraktik som ingår i examen eller ett slutarbete som ingår i studierna.

Därutöver kan du utföra annat förvärvsarbete 30 timmar per vecka. Några veckor kan du arbeta mer än 30 timmar, men i slutet av året måste antalet arbetstimmar vara i genomsnitt 30 timmar per vecka.

Jag håller på att slutföra min examen vid en finsk läroanstalt. Giltighetstiden för mitt uppehållstillstånd för studier går snart ut. Jag skulle vilja söka arbete i Finland. Vad ska jag göra?

Du kan ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd för att söka arbete. Beakta att du måste ha tillräckligt med pengar för att leva i Finland.

Jag är utexaminerad från en finländsk läroanstalt och söker arbete. Vilket tillstånd behöver jag för att kunna förvärvsarbeta i Finland?

Om du har avlagt examen i Finland, kan du ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete om du inte ännu har fått ett jobb.

Du kan ansöka om fortsatt tillstånd för att söka arbete genast efter att du har utexaminerats eller senast inom fem år från utexaminering. Uppehållstillstånd för att söka arbete beviljas för högst två år.

Om du vill, kan du använda tillståndet i högst tre delar.

 • Den sista delen måste sluta inom tre år från det att den första delen började och
 • varje del måste vara i minst sex månader.

Läs mer på sidan om Fortsatt tillstånd för att söka arbete.

Om du har avlagt examen i Finland och fått ett jobb, kan du ansöka om uppehållstillstånd för person som har avlagt examen i Finland.

Läs mer på sidan Person som har avlagt examen i Finland.

Jag utexaminerades och återvände sedan till mitt hemland, där jag har arbetat ett tag. Kan jag fortfarande ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete, och återvända till Finland på den grunden?

Läs mer på sidan Fortsatt tillstånd för att söka arbete.

Fortsatta tillstånd och lagändringen 15.4.2022

Vilken slags försäkring behöver jag?

Din försäkring ska vara av samma slag som i samband med ett första uppehållstillstånd för studier.

Alla försäkringar måste uppfylla följande villkor:

 • Försäkringens självriskandel får inte överstiga 300 euro.
 • Om du ska vistas i Finland en kortare tid än ett år, måste försäkringen vara giltig under hela din vistelse i Finland.
 • Om dina studier i Finland varar över ett år, måste din försäkring vara giltig utan avbrott minst ett år i taget. Det får inte finnas begränsningar för försäkringens giltighet, utan den ska vara giltig under hela din vistelse i Finland. Detta betyder att försäkringen inte kan vara en sådan vanlig reseförsäkring som är giltig enbart under resor på högst 90 dagar.
  • Kom ihåg att förnya din försäkring, om du beviljas uppehållstillstånd för två år men har en försäkring för bara ett år.
 • Försäkringen måste vara i kraft när du kommer till Finland.

Hur stora kostnader försäkringen måste täcka beror på hur länge du studerar i Finland.

 • Om dina studier i Finland tar mindre än två år, måste försäkringen täcka sjukvårdskostnader upp till 120 000 euro.
 • Om dina studier i Finland tar två år eller längre, måste försäkringen täcka läkemedelskostnader upp till 40 000 euro.

Läs mer på sidan Försäkringar.

Hur mycket pengar behöver jag för att kunna leva i Finland?

Försörjningsförutsättningen är densamma som för första uppehållstillstånd för studier.

Du måste ha minst 560 euro per månad till ditt förfogande för att kunna betala för boende och mat och täcka dina andra kostnader.

 • Du ska i samband med din ansökan visa att du har tillräckligt med pengar för att leva i Finland under det första året för ditt fortsatta tillstånd. 
 • En insättning på ett finländskt bankkonto är det lättaste och pålitligaste sättet att visa att din försörjning är tryggad.

Om din läroanstalt stödjer dig med dina levnadskostnader i Finland, behöver du inte nödvändigtvis ha 560 euro per månad till ditt förfogande. När du ansöker om fortsatt tillstånd, kan lönen från ditt arbete beaktas. Läs mer om den försörjningsnivå som krävs av studerande.

Hur byter jag från B-tillstånd till A-tillstånd?

Studerande som ska avlägga en högskoleexamen kan få ett så kallat A-tillstånd, det vill säga ett kontinuerligt uppehållstillstånd i Finland. Studerande som inte avlägger en högskoleexamen beviljas ett så kallat B-tillstånd, det vill säga ett tillfälligt uppehållstillstånd.

Du kan byta tillståndstyp från B till A, om

 • du lämnar in en ny ansökan om uppehållstillstånd
 • du uppfyller villkoren för uppehållstillståndet och
 • du studerar vid en högskola i Finland och dina studier leder till en examen.

Om dina studier inte leder till en högskoleexamen, kan du inte få A-tillstånd.

Läs mer på sidan Olika typer av uppehållstillstånd.

Hur mycket får jag arbeta?

Du som har beviljats uppehållstillstånd för studier har rätt att arbeta obegränsat om arbetet ingår i din examen. Med arbete som ingår i din examen avses arbetspraktik eller ett slutarbete. Du har även rätt att utföra annat förvärvsarbete 30 timmar per vecka. Några veckor kan du arbeta mer än 30 timmar, men i slutet av året måste antalet arbetstimmar vara i genomsnitt 30 timmar per vecka.

Studerande får inte längre arbeta utan timbegränsningar under semestertider eller när läroanstalten inte ger undervisning, eftersom den nya lagen om uppehållstillstånd för forskare och studier som trädde i kraft den 15 april 2022 medförde ändringar i rätten att arbeta.

Jag har haft ett uppehållstillstånd för att söka arbete före lagändringen som trädde i kraft 15.4.2022. Efter mitt första uppehållstillstånd för att söka arbete har jag tidvis bott i mitt hemland. Kan jag ansöka om förlängning av mitt tillstånd för att söka arbete direkt i enlighet med den nya lagen? Eller kan jag ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för arbetssökande?

Du kan ansöka om fortsättning för ditt tillstånd för arbetssökande. Enligt den nya lagen kan man få uppehållstillstånd för högst två år och ha tillståndet indelat i tre perioder. Detta betyder att du fortfarande har möjlighet att utnyttja två av de tre tillståndsperioderna. Observera att den sista tillståndsperioden ska sluta inom tre år från det att den första tillståndsperioden började.

Om du är utomlands, ansök om tillståndet som ett första uppehållstillstånd. Om du vill ansöka om fortsatt tillstånd, ska du ansöka innan ditt föregående uppehållstillstånd går ut.

Läs mer om Uppehållstillstånd för att söka arbete.

Vilket tillstånd kan mina familjemedlemmar få?

Om du får ett uppehållstillstånd för studier, kan din make eller maka och dina barn beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband. Din familjemedlem kan beviljas ett första uppehållstillstånd för högst ett år och fortsatt tillstånd för högst fyra år.

Om du studerar vid en högskola och ska avlägga en examen, kan dina familjemedlemmar också beviljas ett kontinuerligt uppehållstillstånd, det vill säga ett så kallat A-tillstånd. Det första A-tillståndet för din familjemedlem gäller högst ett år. Din familjemedlem kan beviljas fortsatt tillstånd för högst fyra år.