Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter 

Den personuppgiftsansvarige ska enligt dataskyddsförordningen vidta lämpliga åtgärder för att tillgodose dina rättigheter vid behandlingen av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige ska även underlätta utövandet av dessa rättigheter.

På denna sida hittar du information om dina rättigheter vid behandling av personuppgifter samt om hur du kan utöva dina rättigheter vid Migrationsverket. 

Åtkomst till dina uppgifter 

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få åtkomst till dina personuppgifter i Migrationsverkets personregister. Migrationsverket är i egenskap av personuppgiftsansvarig skyldig att på din begäran förse dig med en kopia av dina personuppgifter eller en bekräftelse på att inga personuppgifter om dig behandlas. Du kan inte granska dina uppgifter direkt i Migrationsverkets system.

Du kan granska dina uppgifter genom att skicka en skriftlig begäran om detta till ett av Migrationsverkets verksamhetsställen eller till registratorskontoret. Om du skickar din begäran per e-post rekommenderar vi att du använder krypterad e-post: https://securemail.migri.fi/.

Registratorskontorets kontaktuppgifter:
Migrationsverket
Postadress: PL 10, 00086 
E-post: migri@migri.fi (officiell e-post till registratorskontoret)
Krypterad e-post: https://securemail.migri.fi/

Du måste verifiera din identitet när du utövar din granskningsrätt. Din identitet kan kontrolleras när du besöker Migrationsverkets serviceställe eller vid posten när du hämtar ut försändelsen som skickats som rekommenderat brev.

Rätt till rättelse eller komplettering av uppgifter 

Om du lägger märke till att dina uppgifter är bristfälliga eller innehåller fel kan du begära att uppgifterna rättas. Då ber vi dig uppge vilken uppgift som är felaktig och motivera varför samt hur uppgifterna bör ändras eller uppge vilken uppgift som bör kompletteras och hur. Migrationsverket kan vägra att rätta eller komplettera dina uppgifter och ger dig ett överklagbart beslut om detta.
Du har rätt att begära att dina uppgifter rättas eller ändras genom att skicka en begäran om rättelse eller ändring till adressen (Migrationsverket, PB 10, 00086 Migrationsverket) och per e-post till Migrationsverkets registratorskontor på adressen migri@migri.fi. 

Rätt att begränsa behandlingen 

Om du har meddelat att dina uppgifter innehåller fel, har du rätt att begära att behandlingen av dem begränsas till dess att deras riktighet har kontrollerats.

Meddelande om behandling av personuppgifter och rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten 

Om du vill anmäla ett problem med behandlingen av dina personuppgifter ska du i första hand kontakta Migrationsverkets dataskyddsombud. Du har också rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina uppgifter till tillsynsmyndigheten. Dataombudsmannen är tillsynsmyndighet i Finland. Dataombudsmannens byrå finns på webbplatsen tietosuoja.fi/sv. På webbplatsen finns anvisningar för hur man gör en anmälan till dataombudsmannen.