Hoppa till innehåll

Försummelse av arbetsgivarens skyldigheter 

Om du försummar dina skyldigheter som arbetsgivare, kan arbets- och näringsbyrån eller Migrationsverket fatta ett beslut om att de arbetstagare som du anställer inte beviljas uppehållstillstånd. Du kan också göra dig skyldig till en förseelse eller ett brott om du i din tjänst håller en utlänning som inte har uppehållsrätt eller rätt att arbeta. 

Påföljdsavgift 

Om du anställer en person som vistas olagligt i landet måste du betala en påföljdsavgift. Migrationsverket påför avgiften som kan vara mellan 1 000 och 30 000 euro. Påföljdsavgiften grundar sig på arbetsavtalslagen. 

I vissa fall kan du som arbetsgivare åläggas skyldighet att ersätta de kostnader som föranletts av att arbetstagaren som vistats olagligt i landet återsänds. 

Utlänningsförseelse 

Du kan göra dig skyldig till utlänningsförseelse om du till exempel 

  • uppsåtligen eller av oaktsamhet i din tjänst håller en utlänning som inte har rätt att utföra det förvärvsarbete som han eller hon utför 
  • uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar en myndighet oriktig eller vilseledande information om en arbetstagares villkor i arbetet eller arbetsuppgifter. 

Vägran att bevilja uppehållstillstånd för arbete 

Vägran att bevilja uppehållstillstånd innebär att Migrationsverket eller arbets- och näringsbyrån fattar ett separat beslut om att myndigheten inte beviljar uppehållstillstånd för arbete i fråga om anställning hos en viss arbetsgivare. Om en utlänning ansöker om uppehållstillstånd för arbete och arbetsgivaren har fått ett beslut om vägran som är giltigt, kommer ansökan att avslås. Ett beslut om vägran kan fattas för en viss tid på minst tre månader och för högst ett år. Arbetsgivaren får överklaga beslutet.  

Arbetsgivare som anställer personer som ansöker om uppehållstillstånd för arbete 

Ett beslut om vägran kan fattas om du har lämnat oriktig eller vilseledande information om till exempel det kollektivavtal som ska tillämpas, din förmåga att fungera som arbetsgivare och att uppfylla dina förpliktelser som arbetsgivare eller om de centrala villkoren för anställningsförhållandet. Sådana villkor är till exempel 

  • arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgifter 
  • grunderna för hur lön bestäms samt löneutbetalningsperioden 
  • arbetstiden och 
  • den bransch inom vilken arbetet utförs. 

Ett beslut om vägran kan fattas, om informationen är signifikant oriktig eller vilseledande och du trots uppmaning inte har rättat informationen inom utsatt tid. 

Ett beslut om vägran kan fattas också om du har dömts för utlänningsförseelse av arbetsgivare efter att uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ha lämnat en myndighet oriktig eller vilseledande information om en utlännings villkor i arbetet eller arbetsuppgifter eller om de krav som ställs i dem. Domen ska ha vunnit laga kraft. 

Arbetsgivare som anställer säsongsarbetare 

Ett beslut om vägran kan fattas om du allvarligt har försummat dina skyldigheter. Som säsongsarbetsgivare kan du har gjort dig skyldig till försummelse av skyldigheter om till exempel 

  • villkoren i säsongsarbetet inte överensstämmer med det tillämpliga kollektivavtalet 
  • säsongsarbetaren inte får tillgång till en bostad med lämplig standard, om arbetsgivaren svarar för att ordna bostad. 

Ett beslut om vägran kan fattas också om tillstånd för säsongsarbete har förvägrats av orsaker som beror på arbetsgivaren. Sådana orsaker kan till exempel vara det att 

  • arbetsgivaren har påförts sanktioner för brott mot arbetsgivarskyldigheterna eller olaglig anställning eller 
  • arbetsgivaren inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt lag eller kollektivavtal när det gäller social trygghet, beskattning, arbetstagares rättigheter, arbetsförhållanden eller anställningsvillkor.

Du kan också be chattroboten Kamu om råd! Du hittar Kamu längst ner till höger på våra webbsidor. Skriv ”jag är arbetsgivare” i kommentarfältet under Kamu. Då ger Kamu dig råd som är avsedda för arbetsgivare.