Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Prognoser om antalet ansökningar i framtiden

På denna sida hittar du följande framtidsprognoser:

Migrationsverkets framsynsnätverk består av experter som samlas tre gånger per år för att utarbeta kvantitativa och kvalitativa prognoser om migrationen till Finland och om asylsökande som anländer till Finland. Prognoserna görs i samarbete med olika myndigheter och intressentgrupper, och Migrationsverket ansvarar för samordningen av nätverkets arbete. Framsynsnätverkets verksamhet styrs av en tvärsektoriell styrgrupp som består av olika myndigheter.

Framsynsnätverket har gjort en prognos om antalet personer som söker internationellt skydd i Finland år 2023 och 2024. Prognoser om antalet ansökningar om uppehållstillstånd som lämnas in på grund av arbete och studier publiceras under våren 2023.

Prognoserna uppdateras tre gånger per år och publiceras på Migrationsverkets webbplats. Denna sida har senast uppdaterats 19.4.2023.

Antalet ansökningar om tillfälligt skydd fortsätter vara högt

Enligt framsynsnätverkets uppdaterade prognos kommer mellan 20 000 och 30 000 personer att söka tillfälligt skydd i Finland år 2023 (tidigare uppskattades antalet till mellan 30 000 och 40 000). Antalet sökande uppskattas vara mellan 10 000 och 15 000 år 2024. Uppskattningen återspeglar antagandet om att kriget fortsätter år 2024.

Expertgruppen kom fram till en lägre uppskattning än tidigare, eftersom vintern påverkade ukrainarnas flyttning till EU-området mindre än väntat. Antalet personer som söker tillfälligt skydd i Finland har varit rätt stabilt sedan slutet av 2022. 

Antalet sökande som kommer till Finland från Ukraina påverkas bland annat av

 • krigets längd och omfattning
 • utvecklingen av den humanitära situationen i Ukraina
 • belastningen på mottagningskapaciteten framför allt i Ukrainas grannländer och i de baltiska länderna 
 • antalet ukrainare som flyttar mellan EU-länderna.

Eftersom det är svårt att förutspå hur kriget i Ukraina och flyktingläget till följd av kriget utvecklas, finns det betydande osäkerhetsfaktorer i prognoserna som gäller antalet ansökningar år 2023 och 2024.

Antalet asylansökningar väntas öka måttligt

Antalet asylansökningar inom Europeiska unionen var stort år 2022. Det stora antalet ansökningar beror bland annat på den politiska och ekonomiska situationen i utrese- och transitländerna, utdragna konflikter och avvecklingen av coronarestriktionerna. Dessutom har den ökade aktiviteten på smugglingsrutter ökat olaglig inresa till EU:s territorium. Ökningen i antalet asylansökningar i Europa har dock inte synts tydligt i Finland.

I fjol lämnades det in 3 100 första asylansökningar i Finland

Efter 2015–2016 har antalet ansökningar om internationellt skydd varit stabilt i Finland, med undantag av åren 2019–2021 då antalet sjönk betydligt till följd av reserestriktioner som infördes på grund av coronapandemin. År 2022 var antalet ansökningar igen på samma nivå som det var innan coronapandemin bröt ut. I fjol lämnades det in 3 100 första asylansökningar i Finland. I detta antal ingår inte ansökningar från ukrainska medborgare.

Det totala antalet asylsökande ökade i Finland främst på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina som har lett till ett ökat antal ryska asylsökande i Finland.

Ryska medborgare lämnade in 1 100 första asylansökningar år 2022

Antalet asylansökningar från ryska medborgare ökade kraftigt efter att mobiliseringen hade utlysts i Ryssland. Antalet asylsökningar minskade dock snabbt efter införandet av inrese- och visumrestriktioner i slutet av september och har fortsatt att vara lågt.

Enligt framsynsnätverkets uppdaterade prognos kommer ryska medborgare att lämna in mellan 800 och 1 200 asylansökningar per år åren 2023–2024 (tidigare uppskattades antalet till mellan 1 000 och 1 500 ansökningar).

Antalet asylsökande påverkas bland annat av

 • inrese- och visumrestriktioner införda av Finland
 • huruvida de ryska medborgare som redan rest in i landet med visum söker asyl
 • den inre utvecklingen i Ryssland
 • de ryska gränsmyndigheternas verksamhet. 

Antalet asylansökningar väntas bli cirka 4 000 per år

Enligt framsynsnätverkets uppdaterade prognos kommer antalet första asylansökningar att vara mellan 3 500 och 4 500 ansökningar per år åren 2023–2024.

Ökningen beror särskilt på utdragna konflikter i de utreseländer som är mest relevanta för Finland och det belastade flyktingläget inom transitländer såsom Turkiet, Libanon och Libyen. Gränskontrollen vid Europas inre och yttre gränser samt det geografiska avståndet mellan Finland och de huvudsakliga inreserutterna begränsar dock ökningen som väntas bli måttlig under de närmaste åren.

Det kan dock ske snabba och oväntade förändringar i antalet ansökningar om internationellt skydd.

Allt fler ansöker om uppehållstillstånd för att studera i Finland

År 2022 var antalet ansökningar om första uppehållstillstånd för studier rekordstort, sammanlagt 9 855. Enligt framsynsnätverkets prognos kommer antalet sökande som ansöker om uppehållstillstånd för studier att ligga på hög nivå även i fortsättningen.

Det höga antalet ansökningar år 2022 antas bero på att många studerande som hade börjat studera på distans eller skjutit upp studiestarten på grund av coronapandemin flyttade till Finland under 2022. Åren 2023–2024 beräknas antalet ansökningar alltså minska en aning jämfört med i fjol trots att antalet uppskattas ligga på en historiskt hög nivå.

Antalet ansökningar uppskattas till 8 500 år 2023 och 9 000 år 2024. 

Antalet ansökningar om första uppehållstillstånd för studier påverkas bland annat av

 • antalet nybörjarplatser för internationella examina
 • till vilken grad studieplatserna fylls
 • Finlands attraktionskraft som studie- och bosättningsland
 • utbildningsexporten och antalet studerande inom olika studiehelheter som inte leder till examen.

Efterfrågan på utländsk arbetskraft syns i det ökade antalet ansökningar om uppehållstillstånd

Antalet ansökningar om första uppehållstillstånd för arbete var också rekordstort år 2022, då antalet inlämnade ansökningar var sammanlagt 20 961. Antalet ansökningar väntas bli lite lägre i år än i fjol. Antalet ansökningar om första uppehållstillstånd för arbete påverkas bland annat av konjunkturväxlingarna inom den globala ekonomin, nationella åtgärdsprogram samt utvecklingen av internationella rekryteringsnätverk. Trots konjunkturväxlingarna ökar behovet av utländsk arbetskraft på grund av bristen på kvalificerad arbetskraft och den åldrande befolkningen.

Antalet ansökningar uppskattas till 19 000 år 2023 och 21 500 år 2024. 

Antalet ansökningar om första uppehållstillstånd för arbete påverkas bland annat av 

 • konjunkturväxlingarna inom ekonomin
 • utvecklingen av internationella rekryteringsnätverk 
 • nationella åtgärdsprogram och 
 • minskningen av befolkningen i arbetsför ålder och matchningsproblemet på arbetsmarknaden.