Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Prognoser om antalet ansökningar i framtiden

På denna sida hittar du följande framtidsprognoser:

Migrationsverkets framsynsnätverk består av experter som samlas tre gånger per år för att utarbeta kvantitativa och kvalitativa prognoser om migrationen till Finland och om asylsökande som anländer till Finland. Prognoserna görs i samarbete med olika intressentgrupper, och Migrationsverket ansvarar för samordningen av nätverkets arbete. Framsynsnätverkets verksamhet styrs av en tvärsektoriell styrgrupp som består av olika myndigheter.   

Framsynsnätverket uppdaterade sin prognos för antalet ansökningar år 2024 och 2025 i december 2023.

Prognoserna uppdateras tre gånger per år och publiceras på Migrationsverkets webbplats. Denna sida har senast uppdaterats 31.1.2024.

Behovet av tillfälligt skydd fortsätter år 2024

Antalet ansökningar om tillfälligt skydd minskade i jämn takt år 2023. Antalet ansökningar per vecka har sedan september 2023 varit klart färre än 300. Enligt framsynsnätverkets uppdaterade prognos kommer 8 000–12 000 personer som söker tillfälligt skydd att komma till Finland år 2024 (den tidigare uppskattningen var 10 000–15 000).

Antalet sökande som kommer till Finland från Ukraina påverkas bland annat av

 • krigets längd och omfattning
 • utvecklingen av den humanitära situationen i Ukraina
 • belastningen på mottagningskapaciteten framför allt i Ukrainas grannländer och i de baltiska länderna
 • nationella förändringar i den sociala tryggheten eller villkoren för tillfälligt skydd i de viktigaste länderna som tar emot ukrainare
 • antalet ukrainare som flyttar mellan EU-länderna.

Uppskattningen av antalet ansökningar år 2024 är ganska osäker, eftersom det är svårt att förutse hur kriget i Ukraina kommer att framskrida och hur flyktingskapet på grund av det kommer att utvecklas.

Antalet asylansökningar väntas öka måttligt

Migrationsverkets prognos tar inte ställning till utvecklingen av antalet asylsökande till följd av hybridpåverkan eller instrumentalisering av migration. Prognoserna gällande detta ingår inte i de uppskattningar av antalet ansökningar som nu gjorts. Beredskap för instrumentaliseringsoperationer är en del av inrikesförvaltningens beredskapsverksamhet. 

Antalet asylansökningar har varit på en hög nivå i Europeiska unionen sedan 2022, och ökningen fortsatte under 2023. Bakgrunden till det stora antalet ansökningar är bland annat utdragna konflikter i de viktigaste ursprungsländerna och en svår intern flyktingsituation i transitländer. Det ökade antalet asylansökningar i Europa har dock inte synts på något betydande sätt i Finland.

Antalet första asylansökningar ligger igen på samma nivå som före pandemin

År 2023 lämnades totalt 4 559 första ansökningar om asyl in i Finland. Antalet ansökningar förblev måttligt under året. Omkring 1 300 av de asylsökande kom till Finland via östgränsen under perioden juli till december. Utan instrumentaliseringen av migrationen och de ökningar av antalet ansökningar som den ledde till i november och december skulle det totala antalet ansökningar år 2023 motsvara nivån åren 2017–2018.

Antalet asylansökningar från ryska medborgare har fortsatt att vara lågt

Antalet asylansökningar från ryska medborgare ökade kraftigt efter att mobiliseringen hade utlysts i Ryssland hösten 2022. Antalet asylsökningar minskade dock snabbt efter införandet av inrese- och visumrestriktioner i slutet av september och har fortsatt att vara lågt. Ryska medborgares asylansökningar begränsas fortfarande av begränsningarna för inresa över gränsen mellan Finland och Ryssland, det begränsade beviljandet av visum och de ryska gränsmyndigheternas kontrollåtgärder.

I genomsnitt 4 000 asylansökningar per år väntas komma in

Enligt framsynsnätverkets prognos kommer antalet första asylansökningar att vara 3 500–4 500 per år åren 2024–2025.

Ökningen beror särskilt på de utdragna konflikterna i de utreseländer som är mest relevanta för Finland och det belastade flyktingläget inom transitländer såsom Turkiet, Libanon och Libyen. Gränskontrollen vid Europas inre och yttre gränser samt det geografiska avståndet mellan Finland och de huvudsakliga inreserutterna begränsar dock ökningen. 

I fråga om internationellt skydd är snabba och överraskande förändringar i antalet ansökningar möjliga. Prognosen beaktar inte heller asylansökningar som lämnats in i Finland till följd av instrumentaliseringsoperationer.

Antalet ansökningar från studerande fortsätter öka under de närmaste åren

År 2023 lämnade studerande in ett rekordstort antal första ansökningar om uppehållstillstånd, totalt 12 867 stycken. Enligt framsynsnätverkets prognos kommer antalet sökande som ansöker om uppehållstillstånd för studier att ligga på en hög nivå även i fortsättningen. 

År 2024 väntas antalet ansökningar vara 14 000, och år 2025 väntas 15 000 ansökningar.

Den kraftiga ökningen av antalet uppehållstillståndsansökningar från studerande förklaras bland annat av en ändring i lagen om studerande och forskare samt fler internationella examensprogram och nybörjarplatser vid högskolorna. Information om Finland sprids snabbt i sociala medier genom studerande som redan bor i Finland, vilket ökar intresset för Finland som studieland. 

Utvecklingen av antalet första ansökningar om uppehållstillstånd från studerande påverkas bland annat av:

 • antalet nybörjarplatser för internationella examina
 • utbildningsexporten och antalet studerande inom olika studiehelheter som inte leder till examen
 • Finlands attraktionskraft som studie- och bosättningsland.

Lågkonjunkturen återspeglas i antalet ansökningar om uppehållstillstånd för arbete

Det totala antalet första ansökningar om uppehållstillstånd för arbete var år 2023 omkring 19 procent lägre än föregående års rekordantal. Totalt 16 999 ansökningar lämnades in. Även om antalet ansökningar minskade betydligt jämfört med 2022 var det fortfarande högre än åren 2018–2021.

År 2024 väntas antalet ansökningar vara 19 000, och år 2025 väntas 20 500 ansökningar. 

Utvecklingen av antalet ansökningar om uppehållstillstånd beror i första hand på den ekonomiska utvecklingen. Oavsett konjunktursvängningarna skapar den åldrande befolkningen och bristen på kunnig arbetskraft ett behov av utländsk arbetskraft, och antalet ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete väntas därför öka måttligt under de närmaste åren.

Antalet ansökningar om första uppehållstillstånd för arbete påverkas bland annat av 

 • det försämrade ekonomiska läget och dess varaktighet
 • utvecklingen av internationella rekryteringsnätverk 
 • nationella åtgärder och 
 • minskningen av befolkningen i arbetsför ålder och matchningsproblemet på arbetsmarknaden.