Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Prognoser om antalet ansökningar i framtiden

På denna sida hittar du följande framtidsprognoser:

Migrationsverkets framsynsnätverk består av experter som samlas tre gånger per år för att utarbeta kvantitativa och kvalitativa prognoser om migrationen till Finland och om asylsökande som anländer till Finland. Prognoserna görs i samarbete med olika myndigheter och intressentgrupper, och Migrationsverket ansvarar för samordningen av nätverkets arbete. Framsynsnätverkets verksamhet styrs av en tvärsektoriell styrgrupp som består av olika myndigheter.

Framsynsnätverket har gjort en prognos om antalet personer som söker internationellt skydd i Finland år 2023 och 2024. Prognoser om antalet ansökningar om uppehållstillstånd som lämnas in på grund av arbete och studier publiceras under våren 2023.

Prognoserna uppdateras tre gånger per år och publiceras på Migrationsverkets webbplats. Denna sida har senast uppdaterats 30.1.2023.

Antalet ansökningar om tillfälligt skydd fortsätter vara högt

Kriget i Ukraina påverkar Finland även i fortsättningen. Enligt framsynsnätverkets prognos kommer

  • mellan 30 000 och 40 000 personer att söka tillfälligt skydd i Finland år 2023 
  • mellan 10 000 och 15 000 personer att söka tillfälligt skydd i Finland år 2024. 

Antalet sökande som kommer till Finland från Ukraina påverkas bland annat av 

  • krigets längd och omfattning 
  • utvecklingen av den humanitära situationen i Ukraina
  • belastningen på mottagningskapaciteten framför allt i Ukrainas grannländer och i de baltiska länderna
  • antalet ukrainare som flyttar mellan EU-länderna.

Eftersom det är svårt att förutspå hur kriget i Ukraina och flyktingläget till följd av kriget utvecklas, finns det betydande osäkerhetsfaktorer i prognoserna som gäller antalet ansökningar år 2023 och 2024.

Antalet asylansökningar väntas öka måttligt

Antalet asylansökningar inom Europeiska unionen var stort år 2022. Det stora antalet ansökningar beror bland annat på den politiska och ekonomiska situationen i utrese- och transitländerna, utdragna konflikter och avvecklingen av coronarestriktionerna. Dessutom har den ökade aktiviteten på smugglingsrutter ökat olaglig inresa till EU:s territorium.

I fjol lämnades det in 3 100 första asylansökningar i Finland

Efter 2015–2016 har antalet ansökningar om internationellt skydd varit stabilt i Finland, med undantag av åren 2019–2021 då antalet sjönk betydligt till följd av reserestriktioner som infördes på grund av coronapandemin. År 2022 var antalet ansökningar igen på samma nivå som det var innan coronapandemin bröt ut. I fjol lämnades det in 3 100 första asylansökningar i Finland. I detta antal ingår inte ansökningar från ukrainska medborgare.

Det totala antalet asylsökande ökade i Finland främst på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina som har lett till ett ökat antal ryska asylsökande i Finland.

Ryska medborgare lämnade in 1 100 första asylansökningar år 2022

Antalet asylsökande från Ryssland har varit relativt lågt efter att det infördes inrese- och visumrestriktioner i slutet av september.

Antalet ansökningar är dock betydligt högre än under de senaste åren. En stor del av ansökningarna lämnades in efter att mobiliseringen utlystes i Ryssland den 21 september 2022.

Enligt framsynsnätverkets prognos kommer ryska medborgare att lämna mellan 1 000 och 1 500 första asylansökningar per år även åren 2023–2024.

Antalet asylsökande påverkas bland annat av

  • inrese- och visumrestriktioner införda av Finland
  • huruvida de ryska medborgare som redan rest in i landet med visum söker asyl
  • den inre utvecklingen i Ryssland
  • de ryska gränsmyndigheternas verksamhet. 

Antalet asylansökningar väntas bli cirka 4 000 per år

Enligt framsynsnätverkets prognos kommer antalet första asylansökningar öka åren 2023–2024 och bli cirka 4 000 per år.

Ökningen beror särskilt på utdragna konflikter i de utreseländer som är mest relevanta för Finland och det belastade flyktingläget inom transitländer såsom Turkiet, Libanon och Libyen. Gränskontrollen vid Europas inre och yttre gränser samt det geografiska avståndet mellan Finland och de huvudsakliga inreserutterna begränsar dock ökningen som väntas bli måttlig under de närmaste åren.

Det kan dock ske snabba och oväntade förändringar i antalet ansökningar om internationellt skydd.