Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Prognoser om antalet ansökningar i framtiden

På denna sida hittar du följande framtidsprognoser:

Migrationsverkets framsynsnätverk består av experter som samlas tre gånger per år för att utarbeta kvantitativa och kvalitativa prognoser om migrationen till Finland och om asylsökande som anländer till Finland. Prognoserna görs i samarbete med olika intressentgrupper, och Migrationsverket ansvarar för samordningen av nätverkets arbete. Framsynsnätverkets verksamhet styrs av en tvärsektoriell styrgrupp som består av olika myndigheter.   

Framsynsnätverket uppdaterade sin prognos om antalet ansökningar 2024–2025 i februari 2024.

Prognoserna uppdateras tre gånger per år och publiceras på Migrationsverkets webbplats. Denna sida har senast uppdaterats 20.3.2024.

Behovet av tillfälligt skydd fortsätter under de kommande åren

Antalet ansökningar om tillfälligt skydd har minskat sedan hösten 2023. I början av 2024 har antalet ansökningar per vecka legat klart under 200. Fortfarande lämnas det dock in ansökningar i jämn takt. Enligt framsynsnätverkets uppdaterade prognos kommer mellan 8 000 och 12 000 personer att söka tillfälligt skydd i Finland år 2024. År 2025 uppskattas antalet ansökningar uppgå till 5 000–10 000.

Antalet sökande som kommer till Finland från Ukraina påverkas bland annat av

 • krigets längd och omfattning
 • utvecklingen av den humanitära situationen i Ukraina
 • belastningen på mottagningskapaciteten framför allt i Ukrainas grannländer och i de baltiska länderna
 • nationella förändringar i den sociala tryggheten eller villkoren för tillfälligt skydd i de viktigaste länderna som tar emot ukrainare
 • antalet ukrainare som flyttar mellan EU-länderna.

Det finns betydande osäkerhetsfaktorer i prognoserna om antalet ansökningar åren 2024–2025, eftersom det är svårt att förutspå hur kriget i Ukraina och flyktingläget till följd av kriget utvecklas. Enligt beslutet av Europeiska unionens råd kan man få tillfälligt skydd fram till mars 2025.

Antalet asylansökningar väntas öka måttligt

Migrationsverkets prognos tar inte ställning till utvecklingen av antalet asylsökande till följd av hybridpåverkan eller instrumentalisering av migration. Prognoserna gällande detta ingår inte i de uppskattningar av antalet ansökningar som nu gjorts. Beredskap för instrumentaliseringsoperationer är en del av inrikesförvaltningens beredskapsverksamhet. 

Antalet asylansökningar inom Europeiska unionen har varit stort sedan 2022. Det stora antalet ansökningar beror bland annat på de utdragna konflikterna i relevanta utreseländer och det belastade flyktingläget inom transitländer. Ökningen i antalet asylansökningar i Europa har dock inte synts tydligt i Finland.

Antalet första asylansökningar ligger igen på samma nivå som före pandemin

År 2023 lämnades det in sammanlagt 4 559 första asylansökningar i Finland. Cirka 1 300 av de asylsökande kom till Finland via östgränsen mellan juli och december. I januari–februari 2024 lämnades det in totalt 514 första asylansökningar.

Antalet asylansökningar från ryska medborgare har fortsatt att vara lågt

Antalet asylansökningar från ryska medborgare ökade kraftigt efter att mobiliseringen hade utlysts i Ryssland hösten 2022. Antalet asylsökningar minskade dock snabbt efter införandet av inrese- och visumrestriktioner i slutet av september och har fortsatt att vara lågt. Ryska medborgare har fortfarande begränsade möjligheter att söka asyl på grund av de gällande inreserestriktionerna vid gränsen mellan Finland och Ryssland, begränsningarna i fråga om beviljande av visum och de ryska gränsmyndigheternas kontrollverksamhet.

I genomsnitt 4 000 asylansökningar per år väntas komma in

Enligt framsynsnätverkets prognos kommer antalet första asylansökningar att vara 3 500–4 500 per år åren 2024–2025.

Ökningen beror särskilt på de utdragna konflikterna i de utreseländer som är mest relevanta för Finland och det belastade flyktingläget inom transitländer såsom Turkiet, Libanon och Libyen. Gränskontrollen vid Europas inre och yttre gränser samt det geografiska avståndet mellan Finland och de huvudsakliga inreserutterna begränsar dock ökningen. 

I fråga om internationellt skydd är snabba och överraskande förändringar i antalet ansökningar möjliga. Prognosen beaktar inte heller asylansökningar som lämnats in i Finland till följd av instrumentaliseringsoperationer.

Antalet ansökningar från studerande fortsätter öka under de närmaste åren

År 2023 var antalet ansökningar om första uppehållstillstånd för studier rekordstort, sammanlagt 12 867. Enligt framsynsnätverkets prognos kommer antalet sökande som ansöker om uppehållstillstånd för studier att ligga på en hög nivå även i fortsättningen. I januari–februari 2024 lämnades det in totalt 884 ansökningar, vilket motsvarar antalet ansökningar i början av 2023.

Det uppskattas att antalet ansökningar blir 14 000 år 2024 och 15 000 år 2025.

Antalet ansökningar om uppehållstillstånd för studier har ökat kraftigt bland annat på grund av ändringen av forskar- och studerandelagen samt det ökade antalet internationella utbildningsprogram och nybörjarplatser vid högskolorna. Information om Finland sprids snabbt i sociala medier genom studerande som redan bor i Finland, vilket ökar intresset för Finland som studieland. 

Antalet ansökningar om första uppehållstillstånd för studier påverkas bland annat av:

 • antalet nybörjarplatser för internationella examina
 • utbildningsexporten och antalet studerande inom olika studiehelheter som inte leder till examen
 • Finlands attraktionskraft som studie- och bosättningsland.

Lågkonjunkturen återspeglas i antalet ansökningar om uppehållstillstånd för arbete

Det totala antalet ansökningar om första uppehållstillstånd på grund av arbete var år 2023 omkring 19 procent lägre än rekordantalet året innan. Sammanlagt lämnades det in 16 999 ansökningar. Även om antalet ansökningar minskade betydligt jämfört med 2022 var det fortfarande högre än åren 2018–2021.

I januari–februari 2024 lämnades det in sammanlagt 2 733 ansökningar om första uppehållstillstånd på grund av arbete, vilket är mindre än under motsvarande period år 2023.

Antalet ansökningar uppskattas till 19 000 år 2024 och till 20 500 år 2025.

Utvecklingen av antalet ansökningar om uppehållstillstånd beror i första hand på den ekonomiska utvecklingen. Oavsett konjunktursvängningarna skapar den åldrande befolkningen och bristen på kunnig arbetskraft ett behov av utländsk arbetskraft, och antalet ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete väntas därför öka måttligt under de närmaste åren.

Antalet ansökningar om första uppehållstillstånd för arbete påverkas bland annat av 

 • det försämrade ekonomiska läget och dess varaktighet
 • utvecklingen av internationella rekryteringsnätverk 
 • nationella åtgärder och 
 • minskningen av befolkningen i arbetsför ålder och matchningsproblemet på arbetsmarknaden.