Hoppa till innehåll

Hörande av minderåriga medsökande i familjen

Enligt lagen måste Migrationsverket höra alla barn i familjen som söker asyl i Finland som medsökande och som fyllt 12 år. Barnet behöver inte höras om det är uppenbart onödigt.

Migrationsverket kan även höra barn som är yngre än 12 år. Detta kan vara nödvändigt för att trygga barnets bästa. Barnet kan höras, om barnet är så utvecklat att dess åsikter kan uppmärksammas.

Vi beaktar alltid barnets ålder och utvecklingsnivå vid hörandet.

Migrationsverket hör alla barn som fyllt 11 år 

Alla medsökande barn i familjen som fyllt 11 år får en kallelse till ett hörande, då vi ordnar asylsamtal för familjen. Detta gör vi för att säkerställa 

 • att barnets bästa tillgodoses och 
 • att det inte blir fördröjningar i behandlingen av familjens ansökningar, om barnet hinner fylla 12 år innan familjen får sina beslut.

Vi hör även barn i åldern 4–10 om vi anser det vara nödvändigt, till exempel när familjens grunder för asyl särskilt anknyter till barnet.

Vi hör barnet endast om barnets egna angelägenheter

Vi ger varje medsökande barn i familjen tillfälle att berätta om sina angelägenheter, om barnet självt vill det. Vid beslutsfattandet beaktar vi barnets berättelse enligt barnets ålder och utvecklingsnivå. Under hörandet utreder vi inte trovärdigheten av föräldrarnas eller vårdnadshavarnas berättelse.

Om barnet inte vill bli hörd, hör vi inte barnet. Barnets vägran att bli hört påverkar inte beslutet.

Barnet hörs vanligtvis samma dag som verket för ett asylsamtal med vårdnadshavaren

Vi skickar en separat kallelse till ett hörande till barnet. Vi ber också barnets vårdnadshavare att delta i hörandet. Vi hör barnet även en stund utan vårdnadshavarens närvaro.

Under hörandet får barnet berätta om

 • sina rädslor och bekymmer
 • rättskränkningar mot barnet
 • övriga saker som är viktiga med tanke på barnets asylansökan.

Läs anvisningen om asylsamtal för minderåriga medsökande: migri.fi/asylintervju

Det är möjligt att begära hörande av ett barn av Migrationsverket

Migrationsverket känner inte alltid till alla nödvändiga skäl att höra ett barn som är yngre än 11 år.
Följande personer kan begära hörande av ett barn av Migrationsverket:

 • barnet självt
 • barnets föräldrar eller vårdnadshavare
 • barnets biträde eller ombud.

Hur kan barnets förälder eller vårdnadshavare begära ett hörande?


Om du är barnets förälder eller vårdnadshavare och har ett eget asylsamtal vid Migrationsverket, blir du tillfrågad om du vill att ditt barn ska höras. 

I övriga fall kan du separat begära att ditt barn ska höras av Migrationsverket. Skicka din begäran som ett krypterat e-postmeddelande till adressen migri@migri.fi. Använd webbtjänsten securemail.migri.fi för att skicka krypterad e-post. 

Du kan också kontakta följande personer som kan hjälpa dig med begäran:

 • ditt biträde
 • en socialarbetare vid förläggningen
 • en hälsovårdare vid förläggningen.