Hoppa till innehåll

Läroanstaltens roll i uppehållstillståndsprocessen

När en utländsk studerande från ett land utanför EU eller EES kommer till din läroanstalt, behöver studeranden ett uppehållstillstånd om studierna varar över 90 dagar. För kortare studier kan studerande komma till Finland med visum eller visumfritt.

Om studeranden har antagits till ett program som innefattar sådana rörlighetsåtgärder som avses i lagen om uppehållstillstånd för studier (719/2018), rekommenderar vi att detta nämns redan i antagningsbrevet. Då görs en anteckning om programmet i uppehållstillståndskortet.

Om en studerande från ett land utanför EU eller EES har uppehållstillstånd i något annat EU-land än Finland, kan studeranden komma till Finland medan han eller hon studerar inom ett program som innefattar rörlighetsåtgärder. Mer information om hur man lämnar en underrättelse om rörlighet hittar du här.

Uppehållstillstånd beviljas i regel för hela studietiden 

Beviljandet av uppehållstillstånd för studier förutsätter att

  • sökanden har antagits som studerande vid en i Finland belägen högskola, att studierna leder till en examen och att studeranden har betalat de avgifter som högskolan kräver, eller
  • sökanden har antagits till en annan läroanstalt än en högskola, om studierna leder till en examen eller ett yrke eller om studeranden har en motiverad orsak till andra studier.

Dessutom måste studeranden ha:

  • tillräckliga tillgångar för att trygga sin försörjning under hela den tid som studierna tar
    • Ansökan måste inkludera en utredning om tillräckliga tillgångar under det första studieåret.
  • en tillräcklig sjukförsäkring
  • ett giltigt pass.

Om studierna utförs som distansstudier som inte kräver att studeranden vistas i Finland, kan ett uppehållstillstånd för studier inte beviljas.  Läs mer på sidan Ansökan om uppehållstillstånd för studier.

Studeranden måste själv ansöka om uppehållstillstånd

En studerande som vistas utomlands ska ansöka om uppehållstillstånd vid en finsk beskickning i det land där studeranden lagligen vistas. Vissa beskickningar har tidsbeställning. Information om detta hittar du bäst på beskickningarnas egna webbplatser.

Det lönar sig att ansöka i Enter Finland. Ansökningarna på traditionella pappersblanketter skickas till Finland med kurirpost, vilket ibland kan ta flera veckor.

Den som beviljas uppehållstillstånd får ett uppehållstillståndskort. Om studeranden befinner sig utomlands, skickas uppehållstillståndskortet till en finsk beskickning, som ger kortet till studeranden.

Kundmeddelanden för studerande

Migrationsverket har utarbetat kundmeddelanden på engelska för studerande som antagits till Finland. Läroanstalten kan bifoga länken till kundmeddelandet till sitt antagningsbrev.

Kundmeddelandena hittar du här (endast på engelska):

Kundanvisningar för studerande

Information om läroanstaltens studerande som ska meddelas till Migrationsverket

Läroanstalten bör skicka till Migrationsverket förteckningar över sådana studerande som inte har påbörjat sina studier eller som har avbrutit studierna samt över sådana studerande som inte betalar sina studieavgifter på det sätt som läroanstalten kräver. Förteckningarna kan skickas till migri@migri.fi.

Migrationsverkets rätt att få denna information baserar sig på 8 § 1 mom. 13 punkten i lagen om utlänningsregistret.

Behandlingstider och förfrågningar om dessa

Uppgifter gällande ansökan om uppehållstillstånd ges i första hand till sökanden själv. Sökanden kan bäst följa statusen för sin ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Läroanstalten kan få uppgifter om sina studerandes uppehållstillstånd, till exempel om studerandena har beviljats uppehållstillstånd eller inte.

Den förväntade behandlingstiden börjar räknas från den tidpunkt då sökanden besöker beskickningen eller Migrationsverkets serviceställe för att styrka sin identitet. Behandlingstiden upphör när ett beslut har fattats. Om studeranden beviljas uppehållstillstånd, tar tillverkningen och postningen av uppehållstillståndskortet cirka två veckor. Läs mer på sidan Behandlingstider.