Meny

I Afghanistan finns flera områden dit ingen återsänds – asylbehovet bedöms individuellt

3.8.2018 14.45 | Publicerad på svenska 10.8.2018 kl. 10.12
Pressmeddelande

Återsändandet av asylsökande som fått ett negativt beslut har diskuterats flitigt denna vecka, och i samband med diskussionerna har många tagit upp Migrationsverkets bedömning av säkerhetsläget i bland annat Afghanistan. Därför vill vi berätta hur läget i de olika länderna och situationen för varje asylsökande bedöms vid Migrationsverket.

Migrationsverket publicerar lägesrapporter om säkerhetsläget i Afghanistan, Irak och Somalia med sex månaders mellanrum. Rapporterna som publicerats i juni finns att läsa på vår webbplats (på finska). Eftersom säkerhetsläget kan ändras snabbt, producerar verket aktuell landinformation kontinuerligt för att stödja beslutsfattandet.

Säkerhetsläget i Afghanistan är instabilt och varierar stort enligt region. I stället för att göra en bedömning för hela landet, gör Migrationsverket en mer detaljerad bedömning av säkerhetsläget i de olika regionerna. Eftersom situationen varierar stort inom landet och även inom en provins, följer verket säkerhetsläget i Afghanistan på distriktsnivå.

I Afghanistan finns flera områden dit ingen återsänds. På grund av det nuvarande säkerhetsläget återsänds ingen till följande områden: provinsen Helmand, distrikten Tirin Kot, Dehrawud och Chora i provinsen Uruzgan, distrikten Achin, Kot, Nazyan, Chaparhar, Bati Kot, Pachir wa Agam, Khogiani och Deh Bala/Haska Mina i den södra delen av provinsen Nangarhar och distrikten Ghorak, Khakriz, Maiwand, Nish och Shah Wali Kot i provinsen Kandahar.

Finlands högsta förvaltningsdomstol konstaterade i juni 2018 i ett årsboksbeslut att säkerhetsläget i Kabul inte är sådan att alla som återvänder till staden skulle löpa risk för att utsättas för väpnat våld. Migrationsverket tillämpar utlänningslagen enligt högsta förvaltningsdomstolens riktlinjer och annan förpliktande domstolspraxis. För varje asylsökande görs dock en individuell bedömning som beaktar hans eller hennes personliga situation.

Dessutom anser Migrationsverket att våldet i Syrien, Jemen och Sydsudan är så extremt att alla hotas av det. För närvarande återsänds inga asylsökande till dessa länder.

Förbudet mot återsändande är ovillkorligt och bindande för verket

Migrationsverket tar förbudet mot återsändande på stort allvar. Förbudet mot återsändande är en ovillkorlig norm i asyllagstiftningen och innebär att ingen får sändas tillbaka till ett område där han eller hon kan bli utsatt för dödsstraff, tortyr, förföljelse eller annan omänsklig behandling eller annan behandling som kränker människovärdet.

Varje asylsökandes situation utreds alltid individuellt, inte enbart på basis av landinformationen. Detta betyder att Migrationsverket utreder för varje asylsökandes del om personen i fråga hotas av personlig förföljelse eller allvarlig skada i sitt hemland. Verket ordnar ett asylsamtal där sökanden kan berätta om sin situation. Verket bedömer också om det är tryggt, möjligt och rimligt för sökanden att bosätta sig i något annat område i hans eller hennes hemland.

Huruvida den sökande är i behov av skydd och huruvida det föreligger sådana omständigheter som förbudet mot återsändande avser har ofta prövats av tre olika instanser innan polisen ska verkställa avvisningen eller utvisningen. Instanserna är Migrationsverket och de oberoende domstolarna (förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen, om sökanden har ansökt om besvärstillstånd för att överklaga förvaltningsdomstolens beslut).

Många afghanska asylsökande motiverar sin ansökan med att de är hazarer. Även i dessa fall bedöms risken för förföljelse individuellt för varje sökande, med beaktande av hans eller hennes erfarenheter och situation.

Finland beviljar internationellt skydd till personer som enligt kriterierna för internationellt skydd är i fara. Får man ett negativt beslut har man rätt att överklaga beslutet. I Finland är det förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen som granskar att beslutet har varit lagenligt. Domstolarna gör en oberoende bedömning av ärendet och använder också sina egna källor för att bedöma säkerhetsläget i ursprungsländerna.

I år har 62 procent av afghanska asylsökande beviljats asyl eller alternativt skydd. Andelen negativa beslut har varit 26 procent. Statistik om asylbeslut hittar du på vår webbplats.

Ytterligare information till medier

Asylprocessen och asylbeslut: direktör för asylenheten Esko Repo, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Landspecifika riktlinjer: överinspektör Juuso Hyvärinen, enheten för juridisk service och landinformation, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Pressmeddelande

Viimeisimmät