Hoppa till innehåll

Allt fler specialsakkunniga vill flytta till Finland

Utgivningsdatum 5.9.2022 11.00

Antalet ansökningar om uppehållstillstånd från specialsakkunniga har börjat öka markant. I januari–juli lämnade internationella specialsakkunniga in 1 627 ansökningar om första uppehållstillstånd, vilket är cirka tusen ansökningar fler än under motsvarande period året innan (januari–juli 2021: 621).

Med specialsakkunniga avses till exempel personer som har specialkompetens inom it-branschen samt arbetstagare som har avlagt högskoleexamen och som kommer till Finland för en uppgift som kräver särskild yrkeskunskap. Ett första uppehållstillstånd betyder det tillstånd som man ansöker om innan man för första gången flyttar till Finland.

Flest ansökningar om uppehållstillstånd för specialsakkunniga kom det in i juni: då lämnade specialsakkunniga in 345 ansökningar. Antalet ansökningar ökade med 56 procent jämfört med maj. 

Specialsakkunniga har flyttat till Finland i synnerhet från Ryssland, Indien och Kina. De vanligaste ursprungsländerna har under de senaste åren varit desamma. I år har en av orsakerna bakom antalet ansökningar från ryska medborgare enligt Migrationsverkets bedömning varit att personer som arbetar hos finländska företag har flyttat till Finland för att arbeta här.

”När det gäller inflyttningen av specialsakkunniga så är det här året ett rekordår. Fjolårets siffror överskreds redan i juli, och fler ansökningar lämnas hela tiden in. Vi på Migrationsverket är glada över att vi har lyckats bevilja uppehållstillstånden inom mindre än två veckor, och ofta ännu snabbare, trots att ökningen i antalet ansökningar har varit enorm. Detta har vi lyckats med genom ett fortgående utvecklingsarbete, som bland annat har skett med hjälp av digitalisering”, berättar Migrationsverkets biträdande chef Elina Immonen. 

Genom expressfilen kan man snabbt flytta till Finland för att arbeta

I år har specialsakkunniga fått ett beslut på sina ansökningar om uppehållstillstånd i genomsnitt inom nio dygn. Behandlingen av ansökningar har försnabbats bland annat genom utveckling av automatiseringen, som är ett viktigt sätt att försnabba tillståndsbehandlingen.

”En snabbare behandling av ansökningar har också krävt en intensiv utveckling av arbetsmetoderna, något som vår personal har varit mycket aktiv med”, säger Kaj Swanljung, chef för ansvarsområdet för arbete och studier.

Sedan början av juni har specialsakkunniga och tillväxtföretagare samt deras familjemedlemmar haft möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd genom expressfilen. Expressfilen är det snabbaste sättet att flytta till Finland. Servicelöftet för expressfilen är att en ansökan om uppehållstillstånd behandlas inom högst två veckor och att kunden kan flytta till Finland omedelbart efter beslutet.

Kunder som vill flytta till Finland och använda sig av expressfilen måste lämna in och betala för sin ansökan på webben och styrka sin identitet vid ett serviceställe utomlands inom fem arbetsdagar. Kunden och kundens arbetsgivare vägleds bland annat genom automatiska meddelanden som skickas ut med korta mellanrum, vilket gör ansökningsprocessen transparent och förutsebar för kunden.

”Kundernas åsikter har en stor betydelse i utvecklingsarbetet. Vi samlar in respons från kunder som använder sig av expressfilen när de flyttar till Finland. Responsen utnyttjar vi sedan för att förbättra expressfilen. Responsen har nu i början varit mycket positiv. Största delen av kunderna har upplevt att det var enkelt och smidigt att ansöka genom expressfilen”, berättar Swanljung.

Invandringen och tillståndsprocesserna för sakkunniga utvecklas i samarbete med flera aktörer. Tillsammans med Migrationsverket har expressfilen utvecklats av bland annat Arbets- och näringsministeriet, Utrikesministeriet, Inrikesministeriet, Business Finland, NTM-centralen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Alla myndigheter som medverkar i expressfilen har förbundit sig till servicelöftet om 14 dagars behandlingstid.

Läs mer

Ytterligare information till medier

Ställföreträdaren för överdirektören för Migrationsverket, biträdande chef Elina Immonen, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi