main-mobile-navigation-header

År 2017 hos Migrationsverket: Fler beslut än året innan i nästan alla sökandegrupper

13.3.2018 12.03
Pressmeddelande

Antalet ansökningar om uppehållstillstånd som Migrationsverket mottagit har klart ökat under de två senaste åren. År 2017 inleddes 122 957 ärenden i Migrationsverket (2016: 86 686; 2015: 90 721). En bidragande orsak till det ökade antalet inledda ärenden var att Migrationsverket i början av 2017 övertog alla tillståndsärenden för utlänningar som tidigare skötts av polisen, exempelvis behandlingen av ansökningar om fortsatt tillstånd och registreringen av EU-medborgares uppehållsrätt.

Utöver de nya tillståndsärendena började även mottagningscentraler i Joutseno och Uleåborg lyda under Migrationsverket 1.1.2017.

Besluten gällande internationellt skydd, uppehållstillstånd och medborgarskap ökade med ungefär 35 procent från året innan. Behandlingen av ärenden som övergick från polisen till ämbetsverket bidrog även till att öka antalet beslut.

Antalet beslut vid Migrationsverket var sammanlagt 124 770 (2016: 92 742). Ytterligare fick totalt 11 016 personer ett beslut på sin ansökan om främlingspass eller resedokument för flyktingar.

Migrationsverket fortsatte även med behandlingen av asylansökningar som hopat sig under 2015 och 2016. Med undantag av några enskilda fall slutfördes behandlingen av alla de ansökningar som anhängiggjordes 2015 före slutet av oktober. Av de ansökningar som anhängiggjordes 2016 väntade cirka 450 ännu på beslut i slutet av 2017. År 2017 uppgick antalet asylbeslut till 9 418*.

Antalet nya asylansökningar var historiskt lågt: 2 173. Antalet förnyade ansökningar var 1 854 och 1 061 sökanden flyttades inom EU till Finland. Sammanlagt 5 060 personer ansökte om asyl.

Antalet asylbeslut var sammanlagt 85 218 (2016: 23 592).

Antalet beslut gällande medborgarskapsärenden har under de senaste åren vuxit med över 20 procent årligen. År 2017 anhängiggjordes 10 704 nya medborgarskapsansökningar och antalet beslut var totalt 14 149.

Kostnaderna för mottagning av asylsökande minskade

Eftersom antalet asylsökande minskade kraftigt 2017 sjönk även kostnaderna för mottagningsverksamheten. Antalet sökande som omfattas av mottagning sjönk med en tredjedel under året, från cirka 19 300 personer till cirka 13 300 personer. Kostnaderna uppgick till 282 miljoner euro då de året innan ännu var 619 miljoner.

Verksamheten inom mottagningssystemet präglades av fortsatt kraftig anpassning. Mottagningscentraler har lagts ned och kapaciteten vid centralerna som ännu är verksamma har skurits ned: i början av året var antalet tillgängliga platser 16 700 och vid slutet av året 10 200. Antalet aktiva mottagningscentraler var 77 vid början av året och 48 vid slutet av året. Antalet enheter för minderåriga minskade under året från 49 till åtta.

Målet som uppställts för det nationella genomsnittspriset för ett inkvarteringsdygn underskreds klart 2017: medelpriset var cirka 55 euro/dygn (inkl. moms) då målet var 60 euro/dygn. Genomsnittspriset sjönk till ungefär samma nivå som före 2015. I genomsnittspriset ingår mottagningscentralernas samtliga utgifter, exempelvis hyra för lokaler och fastighetsunderhåll, löner till anställda, materialkostnader, tjänster och mottagningspenningen som betalas till de boende.

Under året genomfördes ett pilotprojekt i Nyland med konkurrensutsättning av ramavtal för mottagningsverksamheten för vuxna och familjer och som ett resultat inrättades en ny mottagningscentral i Raseborg. Modellen med konkurrensutsättning av ramavtal ska utvecklas vidare utgående från erfarenheterna och den ska utvidgas till att gälla hela landet 2018.

Migrationsverkets verksamhetsberättelse har publicerats på verkets webbplats.

*Rättelse av pressmeddelande 14.3.2018: Antalet asylbeslut som fattades år 2017 var totalt 9 418, inte 15 349.

Mer information för medierna

  • Verksamhetsberättelsen och bokslutet
    Pernilla Wasström, ekonomidirektör,
    tfn 0295 430 431, [email protected]
  • Mottagande
    Pekka Nuutinen, direktör för enheten för mottagande,
    tfn 0295 430 431, [email protected]

Viimeisimmät