Meny

Mer omfattande stöd för asylsökande familjer och barn vid förläggningarna

30.7.2020 12.13

Förläggningarna ha tagit i bruk metoden Föra barnen på tal, som hjälper stödja vardagen för barn, familjer och ungdomar. Migrationsverket och MIELI Psykisk Hälsa Finland rf har sedan år 2017 utvärderat och utvecklat metoden för att anpassas till förläggningar och för asylsökande.

Projektet ”Föra barnen på tal-metoden i mottagningstjänsterna – psykosocialt stöd till barnfamiljer och utsatta personer” har fått stöd från EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Metoden är skräddarsydd för asylsökande och fördjupar förtroende

Föra barnen på tal-metoden är en förebyggande metod som stödjer utvecklingen. I projektet utvärderade Migrationsverket och MIELI rf under åren 2017–2020 huruvida metoden lämpar sig för asylsökande. På grund av utvärderingen skapades en ny modell för alla asylsökande familjer och ensamkommande minderåriga. Den nya modellen stödjer utförandet av förläggningarnas arbete. 

Under Föra barnen på tal-samtalet stärker man föräldraskapet, barnets och förälderns positiva förhållande samt barnets trygga och smidiga vardag. I metoden tillämpas en färdig samtalsram som kallas loggbok. MIELI rf och Migrationsverket har producerat för förläggningarna en egen loggbok som tar i beaktande asylsökandenas särskilda situation.

Vid behov följs samtalet av ett rådslag, som ordnas alltid när det finns behov att förstärka de faktorer som skyddar barnet. Rådslaget är funktionellt nätverksarbete som syftar till att åstadkomma sådana konkreta handlingar i familjens och barnets vardag som stödjer barnet med att klara sig. 

-    Metoden har fått bra respons. Enligt de anställda vid förläggningarna fördjupade Föra barnen på tal-arbetet förtroendet och samarbetsförhållandet mellan klienten och den anställda. Asylsökandena för sin del upplevde att de hade fått stöd med barnuppfostran och i sitt eget föräldraskap samt fått råd i anknytning till tjänster, berättar Jaana Karhu, överinspektör vid mottagningsenheten. 

Under projektet utbildade man också Föra barnen på tal-metodutbildare och metodkunniga till förläggningarna. Nu arbetar de som specialister i metoden vid förläggningarna. 

FAKTA: Föra barnen på tal-metoden

  • Föra barnen på tal-metoden är en del av ”Familj & barn i samspel”-metoderna, som har utvecklats vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) under åren 2001–2014. Nuförtiden är det MIELI Psykisk hälsa Finland rf (före detta Föreningen för Mental Hälsa i Finland) som koordinerar, forskar och utvecklar arbetet.
  • Undersökningar har visat att metoden lämpar sig för det finländska hälsovårdssystemet och är verksam även då föräldern har en allvarlig sjukdom. 
  • Föra barnen på tal-metoden är i bruk i flera olika tjänster, till exempel inom hälsovården, socialvården, småbarnspedagogiken och i skolor.   

Ytterligare information till medier

Viimeisimmät