Meny

Effekterna av coronaviruset på kunder i Finland

 
På denna sida hittar du uppdaterade anvisningar om hur du kan lämna in din ansökan och uträtta ärenden vid Migrationsverkets serviceställen under coronaepidemin.
 
Anvisningar för dig som

Du är i Finland och ansöker om uppehållstillstånd eller fortsatt tillstånd 

 • Om ditt tillstånd snart ska gå ut, kan du lämna in din ansökan via vår e-tjänst Enter Finland. Om du ansöker om fortsatt tillstånd eller permanent uppehållstillstånd, måste du vara i Finland. Du kan inte ansöka om fortsatt tillstånd eller permanent uppehållstillstånd om du är utanför Finland.
 • I vanliga fall ska du styrka din identitet vid ett serviceställe inom tre månader från inlämningen av ansökan.
 • På grund av coronasituationen har tidsfristen för styrkande av identitet förlängts till och med den 31 december 2020. Vid behov ändrar vi denna tidsfrist beroende på hur länge undantagsförhållandena varar.

Många ärenden går att skötas på webben

De flesta ansökningar kan lämnas in i e-tjänsten Enter Finland på adressen enterfinland.fi. 
 • Enter Finland är det snabbaste och förmånligaste alternativet för att anhängiggöra en ansökan. 
 • Enter Finland handleder dig i att fylla i ansökan. 
 • Efter att du har betalat behandlingsavgiften kan du följa behandlingsskedet för din ansökan i Enter Finland. 
 • Du får ett intyg över inlämnad ansökan via Enter Finland.
Du kan använda Enter Finland även om du inte har nätbankskoder. Allt du behöver är en e-postadress.
 
Du kan boka en tid i vår tidsbokningstjänst. Nya tider blir lediga i tjänsten hela tiden. I första hand ska du själv boka en tid för styrkande av identitet. När du har bokat den, meddela oss via Enter Finland när din tid är. 
 
Om det inte finns lediga tider, kan du vänta och se efter om det finns lediga tider i tidsbokningstjänsten senare. Vid brådskande ärenden kan du besöka ett serviceställe och ta ett könummer. Könumren är avsedda endast för att lämna in ansökningar. 
 
Om du ansöker om fortsatt tillstånd och har använt stark autentisering på Enter Finland, behöver du inte besöka ett serviceställe i vissa fall. Du måste dock vara i Finland, eftersom du inte kan ansöka om fortsatt tillstånd om du är utanför Finland. Du kan använda stark autentisering i Enter Finland med nätbankskoder, medborgarcertifikat eller mobilcertifikat. Tjänsten berättar om du behöver besöka ett serviceställe eller om den elektroniska identifieringen räcker. Om du behöver besöka ett serviceställe, boka en tid i vår tidsbokningstjänst. 
 
Du kan lämna in en ansökan om fortsatt tillstånd i Enter Finland även om du ansökte om det första uppehållstillståndet på papper.

Du söker finskt medborgarskap 

Fyll i ansökan i Enter Finland och boka en tid vid Migrationsverkets serviceställe. 
 
Om ditt ärende inte är brådskande, kan du överväga om du kan vänta tills coronavirusepidemin är över. Vi hoppas att kunna erbjuda tillräckligt med tider vid serviceställena för kunder vars uppehållstillstånd håller på att gå ut.
 

Lämna in din ansökan först när du uppfyller villkoren för naturalisation och du har de intyg som krävs, bland annat ett språkintyg.

Ditt uppehållstillstånd och pass ska vara giltiga även om din medborgarskapsansökan är anhängig.

Om du redan har ansökt om finskt medborgarskap, vänta på beslutet i lugn och ro. I denna situation kan den förväntade behandlingstiden överskridas. Vi kan inte behandla vissa ansökningar just nu eftersom vi distansarbetar och inte har tillgång till pappershandlingar. Vi börjar behandla dessa ansökningar genast när vi är tillbaka på kontoret.

Besök Utbildningsstyrelsens webbplats för information om ändrade tidtabeller för språkexamina 

På grund av coronavirusutbrottet kan språkexamina inte arrangeras enligt planerna. Därför kan det hända att du för närvarande inte kan få ett språkintyg. Mer information om ändringar i tidtabellerna för språkexamina hittar du på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Du behöver ett nytt uppehållstillståndskort 

Vi börjar behandla din ansökan när du har besökt ett serviceställe för att styrka din identitet.
 
Du kan förnya ditt uppehållstillståndskort endast om
 • du har permanent uppehållstillstånd och giltighetstiden för ditt uppehållstillståndskort håller på att gå ut, eller
 • du har ett giltigt uppehållstillstånd och
  • du har tappat bort ditt uppehållstillståndskort
  • ditt uppehållstillståndskort är i så dåligt skick att det inte går att läsa uppgifterna på kortet
  • personuppgifterna på ditt uppehållstillståndskort har förändrats.
Om du ska ansöka om fortsatt tillstånd, välj rätt ansökan enligt vad du ansöker om. När du ansöker om fortsatt tillstånd, måste du vara i Finland. Du kan inte ansöka om fortsatt tillstånd om du är utanför Finland.
 

Du ansöker om främlingspass eller resedokument för flykting 

Du söker främlingspass i samband med din uppehållstillståndsansökan

Du kan i vissa fall beviljas främlingspass om du ansöker om uppehållstillstånd i Finland och om du på grund av de begräsningar som beror på coronaviruspandemin inte kan få pass av myndigheterna i ditt hemland. Detta undantag är tillfälligt och gäller till och med den 31 oktober 2020.

Du kan få främlingspass i samband med ditt uppehållstillstånd om

 • du uppfyller de övriga villkoren för det uppehållstillstånd som du söker och du inte är misstänkt eller har dömts för brott
 • din identitet är fastställd 
 • du inte kan få ett nytt hemlandspass i Finland.

Denna tillfälliga praxis ska säkerställa att du inte får avslag på din uppehållstillståndsansökan enbart därför att du inte kan få ett hemlandspass på grund av coronavirusbegränsningarna. Du kanske inte kan resa till ditt hemland för att lämna in passansökan, eller ditt hemlands beskickning i Finland är stängd. Om du inte har kunnat skaffa dig ett hemlandspass i Finland före coronaviruspandemins utbrott, kan du ansöka om främlingspass i samband med din uppehållstillståndsansökan i och med denna undantagspraxis. Praxisen gäller beslut om främlingspass som fattas i samband med beslut om första uppehållstillstånd och fortsatta tillstånd. Praxisen gäller till och med den 31 oktober 2020.

Vi beviljar främlingspass för högst ett år för att du ska kunna skaffa dig ett hemlandspass. Uppehållstillståndet som beviljas samtidigt gäller också i ett års tid. 

Du ska lägga fram en tillförlitlig utredning om din identitet

Om du inte har visat upp ett pass från ditt hemland, ska du visa upp en identitetshandling som myndigheterna i ditt hemland har utfärdat och som innehåller åtminstone följande uppgifter:

 • ditt fullständiga namn
 • din födelsetid
 • din födelseort
 • ditt foto
 • ditt medborgarskap.

Eftersom dokument är olika i olika länder, bedömer vi från fall till fall om vi kan försäkra oss om din identitet på basis av det intyg som du visat upp. För att försäkra oss om till exempel irakiska kunders identitet, krävs i regel medborgarskapsintyg och identitetskort. Vi undersöker äktheten av intygen. 

Gör så här om du ansöker om främlingspass:

 • Boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen i vår tidsbokningstjänst.
 • Ta med dig till servicestället
  • ett passfoto
  • en skriftlig utredning om varför du ansöker om främlingspass och varför coronaviruspandemin hindrar dig från att söka hemlandspass
  • utredning om din identitet
  • pengar (kort eller kontant) för att betala behandlingsavgiften.

Denna tillfälliga praxis påverkar inte dig om

 • du enbart söker främlingspass
 • du redan tidigare har fått främlingspass för att skaffa dig ett hemlandspass. Du beviljas inte ett nytt främlingspass automatiskt. Du ska först lägga fram en utredning om varför du inte har kunnat skaffa dig ett hemlandspass under giltighetstiden för ditt främlingspass.

Om din tidigare ansökan om uppehållstillstånd har avslagits enbart på grund av avsaknad av hemlandspass och du har ett besvärsärende som anknyter till det hos förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen

 • ska du vänta tills domstolen har avgjort ditt besvärsärende. Detta hindrar dig inte från att ansöka om uppehållstillstånd på nytt och att samtidigt söka främlingspass. Dessa kan beviljas om du uppfyller de villkor som beskrivs ovan. 

Du har lämnat in din ansökan per e-post eller post före den 1 september

Du behöver inte boka tid eller besöka ett serviceställe och köa med könummer om du har lämnat in din ansökan per e-post eller post före den 1 september 2020. Vi skickar dig en kallelse till ett identifieringsbesök vid ett serviceställe.  Du kan vänta på kallelsen i lugn och ro.

Du har fått en begäran om komplettering 

I första hand ska du svara på en begäran om komplettering i Enter Finland.
 
Om du har fått en uppmaning att betala behandlingsavgiften, betala avgiften undantagsvis till Migrationsverkets konto FI50 5000 0121 5029 82. Uppge ditt kundnummer och namnet på det tillstånd som du söker i meddelandefältet. Skicka kvittot på den betalda avgiften per e-post till adressen [email protected] eller per post till Migrationsverket till adressen PB 10, 00086 Migrationsverket. 
 
Om du har fått en begäran om komplettering där du uppmanas att visa upp ditt pass eller någon annan handling vid Migrationsverkets serviceställe, skicka handlingen och begäran om komplettering per post till Migrationsverket till adressen PB 10, 00086 Migrationsverket. Handlingarna ska helst skickas som rekommenderat brev.
 

Du har sökt tillstånd utomlands, men kan inte resa för att hämta det

​Om du befinner dig i Finland av någon anledning och inte kan resa till landet där du har lämnat ansökan, kan du i undantagsfall få beslutet i Finland. Om ditt uppehållstillståndskort redan finns i beskickningen får du det när beskickningarna öppnas igen. 

Migrationsverket behöver en adress dit beslutet skickas. Kontakta Migrationsverket omedelbart när du vet din situation. 

Meddela din adress på samma sätt som om du svarade på begäran om komplettering.

Du kan inte hämta beslut eller uppehållstillståndskort vid Migrationsverkets serviceställe.

Du är i Finland därför att du inte kan resa till ditt hemland på grund av begränsningarna i anslutning till coronaviruspandemin

Om du befinner dig i Finland med ett giltigt visum, ska du kontakta polisen. Polisen svarar för förlängning av visum. Ytterligare information finns på polisens webbplats.

I vissa situationer kan du ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd om du inte kan resa till ditt hemland eller permanenta bosättningsland på grund av begränsningarna i anslutning till coronaviruspandemin.

Ansök om ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av begränsningarna i anslutning till coronaviruspandemin, om

 • polisen inte kan förlänga giltighetstiden för ditt visum.
 • din tid för visumfrihet har gått ut. 
 • giltighetstiden för ditt tidigare tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut och du saknar grund för ett fortsatt tillstånd.
 • du inte avser att stanna i Finland på någon annan grund, såsom arbete, studier eller familjeband.

Ett kort tillfälligt uppehållstillstånd kan beviljas endast om avresa från Finland är praktiskt taget omöjlig eller exempelvis allvarligt riskerar hälsan.  

Tillfälliga uppehållstillstånd som beviljas på grund av begränsningarna i anslutning till coronaviruset gäller fram till 31.10.2020. Ansökans datum för anhängiggörande påverkar inte giltighetstiden för uppehållstillståndet.

Du kan ansöka om tillstånd endast med pappersblankett (blankett OLE_MUU). Fyll i ansökan och boka tid till Migrationsverkets serviceställe via vår tidsbokningstjänst

Detta uppehållstillstånd kan inte sökas i webbtjänsten Enter Finland.

Avgiften för ansökan är 150 euro för en vuxen och 100 euro för ett barn. Priserna gäller endast tillfälliga uppehållstillstånd som ansöks på grund av begränsningarna i anslutning till coronaviruset.

Bifoga följande redogörelser till din ansökan:

 • En redogörelse för att du inte kan återvända till ditt hemland eller permanenta bosättningsland. 
  • En redogörelse för varför du inte kan lämna Finland. Redogörelsen får formuleras fritt. Vi begär en separat myndighetsutredning av dig, om vi anser att detta är nödvändigt. 
  • Redogörelse för köpta biljetter (till exempel e-postbekräftelse).
  • Resebolagets meddelande eller annan redogörelse om inhiberad resa.
 • En redogörelse för tryggad försörjning, med vilken du visar hur du får tillräckliga tillgångar för att leva i Finland, hur du säkerställer din försörjning fram till 31.10.2020 och med vilka medel du betalar inkvarteringen i Finland under vistelsen. Läs närmare på om försörjningsförutsättningen.
  • En redogörelse eller ett intyg över dina inkomster eller tillgångar.
  • En fritt formulerad redogörelse för din inkvartering i Finland under vistelsen.
  • Ditt kontoutdrag eller ett kontoutdrag av den person som tryggar din försörjning. Kontoutdraget ska visa kontotransaktionerna under de tre senaste månaderna.
  • Ditt anställningsavtal och lönespecifikationer under de tre senaste månaderna eller motsvarande uppgifter för den person som tryggar din försörjning.

Om du inte kan lämna Finland på grund av ditt hälsotillstånd, ska du dessutom lämna följande redogörelser:

 • Ett läkarintyg som visar varför du inte kan resa av hälsoskäl och i vilket ges en bedömning av hur länge ditt hälsotillstånd förhindrar resande.
 • Din fritt formulerade redogörelse för varför ditt hälsotillstånd förhindrar dig från att resa och en bedömning av hur länge ditt hälsotillstånd förhindrar resande.

Följande skäl räcker inte ensamma som grund för beviljande av uppehållstillstånd:

 • Ekonomiska skäl, såsom högt pris för resan.
 • Avsaknad av direkt flyg eller annan direkt trafikförbindelse till hemlandet eller bosättningslandet.
 • Coronavirussituationen i hemlandet eller bosättningslandet är sämre än i Finland.

Asylsökande 

Du har sökt asyl i Finland

I Finland söks asyl personligen hos polisen eller gränskontrollmyndigheten. Du kan komma till Finland och lämna en asylansökan även under coronavirussituationen. En person som söker asyl släpps in i Finland. Meddela genast gränskontrollmyndigheten att du vill söka asyl.

Migrationsverket ordnar asylsamtal begränsat på grund av coronavirussituationen

Vi kan för närvarande inte ordna asylsamtal för alla dem som normalt skulle få en kallelse härnäst. Vi börjar med de ansökningar som vi bedömer som mest brådskande och där samtalet är möjligt att ordna. Vi bedömer för varje kund om samtalet kan ordnas trots avvikande arrangemang på grund av coronavirussituationen. Avvikande arrangemang är exempelvis ett biträdes deltagande vid samtalet via en videoförbindelse eller att man ordnar samtalet i ett utrymme där det finns en genomskinlig skyddsvägg mellan intervjuaren och kunden.

Om du har ett asylsamtal på gång, bokar vi en tid åt dig och du får en kallelse till samtalet. I kallelsen anges exakt klockslag samt adress till platsen för samtalet.

Så här delges du beslutet

Om asylbeslutet kan skickas dig per post, och ingen tolk behöver reserveras för delgivningen, delges du beslutet endast per post som det normala förfarandet är. Beslutet skickas med mottagningsbevis.

Information om beslut som delges vid Migrationsverkets verksamhetsställe meddelas per telefon eller videoförbindelse

Migrationsverket och förläggningen kommer överens om tidpunkten för tillfället då beslutet tolkas åt dig. En arbetstagare på förläggningen meddelar dig tidpunkten för när vi kontaktar dig.

När vi har fattat ett beslut för din asylansökan, bokar vi en tid för dig då du får höra beslutet.

 • Du får uppgiften om tidpunkten för tillfället av en anställd vid förläggningen.
 • Vi ringer dig eller kontaktar dig med videoförbindelse vid den tidpunkt som förläggningen har meddelat dig. 
 • Till tillfället har reserverats en tolk som tolkar hela vår diskussion. Tolken tolkar per telefon eller via videoförbindelse.
 • Därefter delges du beslutet per post. Beslutet skickas med ett mottagningsbevis

Även minderåriga, asylsökande utan vårdnadshavare och deras företrädare delges beslutet på detta sätt.

Meddelande av beslutet per telefon eller via videoförbindelse påverkar inte den tid som du har på dig att överklaga beslutet. Besvärstiden räknas från den dag du har mottagit beslutet per post.

Meddelandet “Migrationsverket meddelar asylbeslut per telefon eller via videoförbindelse” finns på flera språk på webbsidan migri.fi/sv/broschyrer-och-publikationen.

Asylsökandes rätt att arbeta i säsongsarbete

Lagen om asylsökandes rätt att arbeta i säsongsarbete ändrades temporärt fr.o.m. 29.6.2020. Lagen gäller t.o.m. 31.10.2020. Läs mer på sidan migri/sv/asylsokandes-ratt-att-arbeta-i-sasongsarbete.