Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för vårdnadshavare till barn bosatt i Finland som flyktning

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du är vårdnadshavare till ett barn under 18 som är bosatt i Finland som flykting.

 • Förväntad behandlingstid

  9 månader / fortsatt tillstånd 4–7 månader

 • Avgift för webbansökan

  470 €

 • Avgift för pappersansökan

  520 €

Barnet i Finland som flykting, ingen försörjningsförutsättning

Sidan kommer att uppdateras. Utlänningslagen har ändrats 1.2.2023. Definitionen av minderårig i utlänningslagen har ändrats så att den motsvarar den nuvarande praxisen. Om du är familjemedlem till en person som anlänt till Finland som barn utan vårdnadshavare och som beviljats internationellt skydd kan du få uppehållstillstånd om personen (anknytningspersonen) var minderårig när han eller hon ansökte om internationellt skydd. Om anknytningspersonen har fyllt 18 år, måste du ansöka om uppehållstillstånd inom tre månader från det att anknytningspersonen delgavs det positiva beslutet.  Familjens försörjning behöver inte vara tryggad om anknytningspersonen är ett minderårigt barn som fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd.

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Se till att du även uppfyller följande villkor:

Försörjningsförutsättning

Observera att din försörjning måste vara tryggad eftersom du inte uppfyller något av de följande villkoren:

 • Din vårdnadshavare har fått asyl eller flyktingstatus som kvotflykting innan den 1 juli 2016, och er familj har bildats innan han eller hon kom till Finland.
 • Din vårdnadshavare har fått asyl eller flyktingstatus som kvotflykting den 1 juli 2016 eller senare, och du ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader av att han eller hon fick ett beslut på sin ansökan. Tidsfristen på tre månader börjar löpa från och med den dag då din vårdnadshavare delgavs beslutet på sin ansökan.

Rätt att arbeta

Du har obegränsad rätt att arbeta. Du får inte börja arbeta innan du har beviljats uppehållstillstånd.

 

Allmänna bilagor

 • Giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • Färgkopia av sidan med personuppgifter i ditt pass och av alla sidor med anteckningar
 • Färgkopia av sidan med personuppgifter i Finland bosatt barnets pass och av alla sidor med anteckningar
 • Familjeutredningsblankett PK3_plus (fylls i av barnet som bor i Finland)
 • Utredning om att du lagligen vistas i den stat där du lämnar in ansökan
 • Blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)
 • Födelseattest för barnet som bor i Finland med information om barnets föräldrar (måste legaliseras om den inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • Utredning om vårdnaden om barnet som bor i Finland (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land)

Specifika bilagor

 • Intyg över fastställande av faderskap (om barnet är fött utom äktenskap) (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • Beslut om adoption (om barnet är ett adoptivbarn) (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • Intyg över skilsmässa (om barnets föräldrar har skilt sig) (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • Dödsattest (om barnets förälder har dött) (måste legaliseras om den inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband för vårdnadshavare till barn bosatt i Finland, OLE_PH3

Fyll i ansökan i e-tjänsten