Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Avvisning och utvisning

Du måste lämna Finland om du inte får uppehållstillstånd

Om du får ett negativt beslut på din ansökan om uppehållstillstånd, måste du lämna Finland.

Om du överklagar beslutet, får du stanna i Finland medan du väntar på förvaltningsdomstolens beslut. Beslutet kan verkställas även om du har sökt besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen, om inte högsta förvaltningsdomstolen uttryckligen bestämmer något annat.

Avvisningsbeslut

Om du får ett negativt beslut på din ansökan, får du också ett beslut om avvisning. Om du motsätter dig din avvisning på grund av att dina mänskliga rättigheter eller säkerhet skulle äventyras i ditt hemland eller i ditt permanenta bosättningsland, kan du lämna in en ansökan om internationellt skydd till polisen eller gränskontrollmyndigheten. Läs mer om asylgrunder.

Migrationsverket fastställer en kort tidsfrist för frivillig återresa inom vilken du bör lämna Finland. Tidsfristen är i regel 30 dagar. Tidsfristen räknas från den tidpunkt då du delges beslutet, om inte en förvaltningsdomstol förbjuder verkställandet av beslutet. Om en förvaltningsdomstol förbjuder verkställandet, räknas tidsfristen från förvaltningsdomstolens beslut. Om du önskar återvända frivilligt till ditt hemland kan du ansöka om stöd för frivillig återresa. Läs mer om frivillig återresa på sidan Återresa till hemlandet.

Om du inte lämnar landet, kommer polisen eller gränsbevakningsväsendet att verkställa avvisningen, dvs. avlägsna dig ur landet.

Du meddelas också inreseförbud till Schengenområdet, om

  • din ansökan har avslagits på grund av kringgående av bestämmelserna om inresa i landet, till exempel på grund av skenäktenskap
  • du anses äventyra allmän ordning eller säkerhet exempelvis på grund av dina brott
  • din ansökan om internationellt skydd avslås vid ett påskyndat förfarande
  • du inte frivilligt avlägsnar dig ur landet inom den fastställda tidsfristen.

Mer information om avvisning av asylsökande hittar du på sidan Asyl i Finland – avvisning.

När du har ett giltigt inreseförbud får du inte besöka Finland eller de andra Schengenstaterna.

Utvisningsbeslut

Du får ett utvisningsbeslut om du har haft uppehållstillstånd i Finland men beviljas inte fortsatt tillstånd. Du kan utvisas också om du har begått brott i Finland. Om du motsätter dig din utvisning på grund av att dina mänskliga rättigheter eller säkerhet skulle äventyras i ditt hemland eller i ditt permanenta bosättningsland, kan du lämna in en ansökan om internationellt skydd till polisen eller gränskontrollmyndigheten. Läs mer om asylgrunder.

Om du utvisas, förfaller ditt gällande uppehållstillstånd.

Migrationsverket fastställer en kort tidsfrist för frivillig återresa inom vilken du bör lämna Finland. Tidsfristen är i regel 30 dagar. Tidsfristen börjar räknas från den dag då utvisningsbeslutet vinner laga kraft. Du kan anföra besvär över utvisningsbeslutet hos förvaltningsdomstolen. I så fall börjar tidsfristen räknas från den dag då du får förvaltningsdomstolens beslut. Om högsta förvaltningsdomstolen förbjuder verkställigheten av beslutet, räknas tidsfristen från högsta förvaltningsdomstolens beslut. Om du önskar återvända frivilligt till ditt hemland kan du ansöka om stöd för frivillig återresa. Läs mer om frivillig återresa på sidan Återresa till hemlandet.

Om du inte lämnar landet, kommer polisen eller gränsbevakningsväsendet att verkställa utvisningen, dvs. avlägsna dig ur landet.

Du meddelas också inreseförbud till Schengenområdet, om

  • din ansökan om fortsatt tillstånd har avslagits på grund av kringgående av bestämmelserna om inresa i landet, till exempel på grund av skenäktenskap
  • du anses äventyra allmän ordning eller säkerhet exempelvis på grund av dina brott
  • du inte frivilligt avlägsnar dig ur landet inom den fastställda tidsfristen.

Mer information om avvisning av asylsökande hittar du på sidan Asyl i Finland – avvisning.

När du har ett giltigt inreseförbud får du inte besöka Finland eller de andra Schengenstaterna.