Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Avvisning och utvisning

Du måste lämna Finland om du inte får uppehållstillstånd

Om du får ett negativt beslut på din ansökan om uppehållstillstånd, måste du lämna Finland. Beroende på din situation kan ett beslut om avlägsnande ur landet innebära avvisning eller utvisning.

Avvisningsbeslut

Om du får ett negativt beslut på din ansökan om första uppehållstillstånd, får du också ett avvisningsbeslut. Om du motsätter dig din avvisning på grund av att dina mänskliga rättigheter eller säkerhet skulle äventyras i ditt hemland eller i ditt permanenta bosättningsland, kan du lämna in en ansökan om internationellt skydd till polisen eller gränskontrollmyndigheten. Läs mer om asylförfarandet på sidan Information till asylsökande.

I avvisningsbeslutet kan du ges möjlighet att lämna Finland frivilligt. Tidsfristen för att lämna Finland frivilligt är i regel 30 dagar. Tidsfristen räknas från den tidpunkt då du får del av avvisningsbeslutet. Om du överklagar beslutet om ditt uppehållstillstånd hos förvaltningsdomstolen och förvaltningsdomstolen förbjuder verkställigheten av Migrationsverkets beslut, räknas tidsfristen från den tidpunkt då förvaltningsdomstolen fattade sitt beslut som anknyter till din ansökan om uppehållstillstånd.

Om du önskar återvända frivilligt till ditt hemland, kan du ha möjlighet att ansöka om stöd för frivillig återresa. Läs mer om frivillig återresa på sidan Frivillig återresa.

Om du inte lämnar Finland frivilligt, kommer polisen eller Gränsbevakningsväsendet att avlägsna dig ur landet.

Du kan också meddelas inreseförbud till Schengenområdet, till exempel om

  • din ansökan har avslagits på grund av kringgående av bestämmelserna om inresa i landet, till exempel på grund av skenäktenskap
  • du anses äventyra allmän ordning eller säkerhet exempelvis på grund av brott du gjort dig skyldig till
  • din ansökan om internationellt skydd avslås vid ett påskyndat förfarande
  • du inte lämnar Finland frivilligt inom den utsatta tiden.

Läs mer om avvisning av asylsökande på sidan Avvisning.

När du har ett giltigt inreseförbud kan du inte resa in i Finland eller andra Schengenländer.

Utvisningsbeslut

Du får ett utvisningsbeslut om du inte beviljas fortsatt tillstånd efter att du har beviljats ett uppehållstillstånd i Finland eller om ditt giltiga uppehållstillstånd återkallas. Du kan också utvisas om du har begått brott i Finland. Om du motsätter dig din utvisning på grund av att dina mänskliga rättigheter eller säkerhet skulle äventyras i ditt hemland eller i ditt permanenta bosättningsland, kan du lämna in en ansökan om internationellt skydd till polisen eller gränskontrollmyndigheten. Läs mer om asylförfarandet på sidan Information till asylsökande.

När du utvisas från Finland, förfaller ditt eventuella giltiga uppehållstillstånd. Detta innebär att ditt uppehållstillstånd inte längre är giltigt.

I utvisningsbeslutet kan du ges möjlighet att lämna Finland frivilligt. Tidsfristen för att lämna Finland frivilligt är i regel 30 dagar. Tidsfristen räknas från den dag då utvisningsbeslutet vinner laga kraft eller från den dag då utvisningsbeslutet blir verkställbart. Detta innebär att även om du har överklagat förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen, är utvisningsbeslutet verkställbart om inte högsta förvaltningsdomstolen särskilt förbjuder verkställigheten. I sådana situationer vinner utvisningsbeslutet laga kraft efter att högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett slutligt beslut. Då börjar tidsfristen för frivillig återresa om från början. Om du har ansökt om fortsatt tillstånd på grund av säsongsarbete, räknas tidsfristen för frivillig återresa från den tidpunkt då du får del av Migrationsverkets beslut. 

Om du önskar återvända frivilligt till ditt hemland, kan du ansöka om stöd för frivillig återresa. Läs mer om frivillig återresa på sidan Frivillig återresa

Om du inte lämnar Finland frivilligt, kommer polisen eller Gränsbevakningsväsendet att avlägsna dig ur landet.

Du kan också meddelas inreseförbud till Schengenområdet, till exempel om

  • din ansökan om fortsatt tillstånd har avslagits på grund av kringgående av bestämmelserna om inresa i landet, till exempel på grund av skenäktenskap
  • du anses äventyra allmän ordning eller säkerhet exempelvis på grund av brott du gjort dig skyldig till
  • du inte lämnar Finland frivilligt inom den utsatta tiden.

När du har ett giltigt inreseförbud kan du inte resa in i Finland eller andra Schengenländer.