Hoppa till innehåll

Anknytningspersonens roll i tillståndsprocessen

Dina familjemedlemmar är:

 • din make/maka eller registrerad partner
 • din sambo, om ni har bott tillsammans utan avbrott under två års tid eller har gemensam vårdnad om ett barn
 • ett ogift barn under 18 år, som du eller din make/maka har vårdnaden om
 • om du är ett ogift barn under 18 år, är dina vårdnadshavare dina familjemedlemmar.

Andra släktingar är inte dina familjemedlemmar utan andra anhöriga. Andra anhöriga kan endast beviljas uppehållstillstånd om du är finsk medborgare eller har uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd. Mer information: Annan anhörig till finsk medborgare, Annan anhörig till person som fått internationellt skydd.

Du har uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd om du har beviljats

 • asyl i Finland med asylansökan eller som kvotflykting
 • uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd
 • uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd
 • uppehållstillstånd på grund av behov av skydd innan den 1 juni 2009.

En person som du sällskapar med är inte en familjemedlem. Han eller hon kan dock ansöka om uppehållstillstånd på annan grund.

Att ansöka om uppehållstillstånd

Du kan inte ansöka om uppehållstillstånd för din familjemedlems räkning, men du kan hjälpa honom eller henne att ansöka på korrekt sätt. Du kan hjälpa din familjemedlem att välja rätt ansökningsblankett. Tillståndsprocessen fördröjs om familjemedlemmen använder fel blankett eller fyller i rätt blankett slarvigt.

Det finns många olika blanketter för ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband. Ditt eget medborgarskap eller grunden för ditt uppehållstillstånd avgör vilken blankett som ska användas. Fyll själv i familjeutredningsblanketten enligt grunden för ansökan. Lämna över den till sökanden som bifogar den till sin ansökan. Fyll noggrant i blanketten. Använd hela meningar.

I ansökningsblanketten listas bilagor som din familjemedlem åtminstone måste bifoga då han eller hon lämnar in ansökan. Kom ihåg att myndighetshandlingar som bifogas till ansökan ska legaliseras (till exempel äktenskapsintyg och födelseattester).

Din familjemedlem betalar en behandlingsavgift i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller Migrationsverkets serviceställe, då han eller hon lämnar in sin ansökan. Kontrollera på förhand vid beskickningen eller Migrationsverket hur behandlingsavgiften av en pappersansökan ska betalas. Om din familjemedlem inte betalar behandlingsavgiften, behandlas inte ansökan om uppehållstillstånd och ansökan förfaller.

Ju mer fullständig ansökan är, desto snabbare kan den avgöras.

Du är finsk medborgare

Din familjemedlem kan ansöka om uppehållstillstånd i e-tjänsten Enter Finland, vid Migrationsverkets serviceställe i Finland eller utomlands vid en finsk beskickning. En förutsättning är att du själv är bosatt i Finland eller har för avsikt att flytta till Finland tillsammans med din familj. Om du är gift eller i ett registrerat parförhållande, ska äktenskapet eller parförhållandet registreras i det finska befolkningsdatasystemet. Din familjemedlems försörjning behöver inte vara tryggad.

En annan anhörig kan ansöka om uppehållstillstånd i e-tjänsten Enter Finland eller med en papperblankett vid en finsk beskickning. Inte heller hans eller hennes försörjning behöver vara tryggad.

Din familjemedlem fyller i ansökningsblanketten för uppehållstillstånd. Du fyller i familjeutredningsblanketten. Vårdnadshavaren fyller i och undertecknar blanketten för ett minderårigt barns del. Om barnet har fyllt 15 år, undertecknar även han eller hon själv blanketten.

Du är EU-medborgare

Din familjemedlem som vistas i Finland kan ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare i e-tjänsten Enter Finland eller vid Migrationsverkets serviceställe.

Du har fått internationellt skydd i Finland

Din familjemedlem ska ansöka om uppehållstillstånd före flyttningen till Finland vid en finsk beskickning i sitt hemland eller i det land där han eller hon lagligen vistas med uppehållstillstånd eller visum. En förutsättning är att du själv är bosatt i Finland eller har för avsikt att flytta till Finland tillsammans med din familj.

Din familjemedlems försörjning ska vara tryggad med dina inkomster som löntagare eller företagare, din pension eller din och din familjemedlems övriga tillgångar (till exempel bankdepositioner eller regelbundna hyresinkomster) som kan användas i Finland. Din familjs inkomster ska vara tillräckliga så att din familjemedlem inte löper risk att behöva ty sig till utkomststöd eller någon annan förmån som tryggar hans eller hennes försörjning. Sociala förmåner som ersätter kostnader, såsom bostadsbidrag, studiestöd och barnbidrag, anses dock vara inkomst.

Din familjemedlems försörjning måste inte vara tryggad,

 • om du är under 18 år och har fått asyl i Finland, är kvotflykting eller har beviljats uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd eller tillfälligt skydd
 • om du före den 1 juli 2016 har beviljats asyl eller godkänts att tas till Finland inom flyktingkvoten och er familj har bildats (ni exempelvis har ingått äktenskap) innan du kom till Finland. Om er familj har bildats först efter din ankomst till Finland, ska din familjemedlems försörjning vara tryggad.
 • om du har beviljats asyl den 1 juli 2016 eller senare och er familj har bildats innan du kom till Finland och din familjemedlem lämnar in en ansökan om uppehållstillstånd inom tre månader från det att du fick del av asylbeslutet
 • om du den 1 juli 2016 eller senare har godkänts att tas till Finland inom flyktingkvoten och er familj har bildats innan godkännandet och din familjemedlem lämnar in en ansökan om uppehållstillstånd inom tre månader från det att du fick del av beslutet om godkännandet.

Din familjemedlems försörjning ska alltid vara tryggad, om du har beviljats alternativt eller tillfälligt skydd.

En annan anhörig kan ansöka om uppehållstillstånd vid en finsk beskickning. Hans eller hennes försörjning ska vara tryggad. Försörjningsförutsättningen tillämpas dock inte om du är en minderårig person som kommit ensam till Finland och din utomlands bosatta minderåriga syster eller bror ansöker om uppehållstillstånd och ni har bott tillsammans samt era föräldrar inte längre är vid liv eller deras uppehållsort är okänd.

Blanketter för att ansöka om uppehållstillstånd hittar du här. Din familjemedlem fyller i ansökningsblanketten för uppehållstillstånd. Du fyller i familjeutredningsblanketten. Vårdnadshavaren fyller i och undertecknar blanketten för ett minderårigt barns del. Om barnet har fyllt 15 år, undertecknar även han eller hon själv blanketten.

Du har beviljats uppehållstillstånd i Finland på annan grund (t.ex. som arbetstagare, näringsidkare eller studerande)

Din familjemedlem ska ansöka om uppehållstillstånd innan flytten till Finland vid en finsk beskickning i sitt hemland eller i det land där han eller hon lagligen uppehåller sig med uppehållstillstånd eller visum. En förutsättning är att du själv är bosatt i Finland eller har för avsikt att flytta till Finland tillsammans med din familj.

Din familjemedlems försörjning ska vara tryggad med dina inkomster som löntagare eller företagare, din pension eller din och din familjemedlems övriga tillgångar (t.ex. bankdepositioner eller regelbundna hyresinkomster) som kan användas i Finland. Din familjs inkomster ska vara tillräckliga för att din familjemedlem inte ska löpa risk för att tvingas förlita sig på utkomststöd eller någon annan förmån som tryggar hans eller hennes försörjning. Socialskyddsförmåner som ersätter kostnader, såsom bostadsbidrag, studiestöd och barnbidrag, anses dock vara inkomst.

Dina andra anhöriga kan inte beviljas uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Blanketter för att ansöka om uppehållstillstånd hittar du här. Din familjemedlem fyller i ansökningsblanketten för uppehållstillstånd. Du fyller i familjeutredningsblanketten. Vårdnadshavaren fyller i och undertecknar blanketten för ett minderårigt barns del. Om barnet har fyllt 15 år, undertecknar även han eller hon själv blanketten.

Förfrågningar om behandlingstiden

Uppgifter om ansökan om uppehållstillstånd ges i första hand till de berörda parterna, dvs. till dig som anknytningsperson och till sökanden själv.

I enlighet med utlänningslagen ska beslutet om en uppehållstillståndsansökan med familjeband som grund delges sökanden inom nio månader efter att ansökan har lämnats in. Mer information om Behandlingstider.