Hoppa till innehåll

Avvisning

Om du har ansökt om uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd eller tillfälligt skydd men har inte beviljats uppehållstillstånd, får du i anslutning till ett negativt beslut i regel också ett beslut om avvisning.

Samtidigt fastställer man en tidsfrist på i regel 30 dagar inom vilken du frivilligt kan avlägsna dig ur landet. Om du inte lämnar landet under denna tidsfrist, avvisar polisen dig från landet.

När utför man inte en avvisning?

Avvisning innebär att Migrationsverket först fattar ett avvisningsbeslut och att polisen därefter verkställer avvisningen.

Om du har överklagat beslutet hos förvaltningsdomstolen, verkställer man inte din avvisning innan du har fått förvaltningsdomstolens beslut. Om du har ansökt om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen, kan man verkställa din avvisning om inte högsta förvaltningsdomstolen uttryckligen bestämmer något annat, dvs. utfärdar förbud mot verkställighet av avvisningsbeslutet.

Du kan avvisas genast efter delgivningen av beslutet om

  • du kan skickas till en annan stat som enligt Dublinförordningen är ansvarig för att pröva din asylansökan
  • du kan skickas till en annan EU-stat där du har fått internationellt skydd eller
  • du har återkallat din ansökan och man har fattat ett beslut om att din ansökan förfaller eller
  • du har lämnat in en ny ansökan som inte innehåller några nya grunder som påverkar avgörandet av ärendet.

Om du har lämnat in en ny ansökan kan du i vissa fall avvisas från landet innan den nya ansökan har avgjorts.

Du kan avvisas från landet på den åttonde dagen efter delgivningen av beslutet om

  • du har kommit från ett säkert asylland eller
  • din ansökan har ansetts vara uppenbart ogrundad.

I alla dessa fall kan du be förvaltningsdomstolen att förbjuda verkställigheten av avvisningsbeslutet. Ansökan om förbud mot verkställighet ska lämnas in inom sju dagar (omfattar fem vardagar) efter att du har delgetts beslutet.

Förvaltningsdomstolen avgör ansökan om förbud mot verkställighet inom sju dagar (omfattar fem vardagar). Du kan inte avvisas förrän förvaltningsdomstolen har avgjort din ansökan om förbud mot verkställighet.