Hoppa till innehåll

EU-uppehållstillstånd

Om du är en tredjelandsmedborgare, det vill säga en medborgare i ett land utanför Europeiska unionen, som vistas på Europeiska unionens territorium, kan du få status som en person som har vistats varaktigt i en medlemsstat (EU-uppehållstillstånd).

EU-uppehållstillståndet är i kraft tills vidare, det vill säga tillståndets giltighet har inte begränsats. Med EU-uppehållstillstånd, som har beviljats av en Schengenstat, får du vistas i en annan Schengenstat i 90 dagar. Om din vistelse varar längre än 90 dagar, måste du ansöka om ett nationellt uppehållstillstånd i den andra medlemsstaten. Även din familjemedlem har rätt att vistas i en annan Schengenstat, om han eller hon följer med dig och din familj har bildats i det land som har beviljat EU-uppehållstillståndet.

Du kan få EU-uppehållstillstånd när

  • du har bott i Finland utan avbrott i fem år med ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd) innan du lämnar in din ansökan om EU-uppehållstillstånd
  • villkoren för att bevilja kontinuerligt uppehållstillstånd fortfarande uppfylls
  • din försörjning är tryggad.

Så beräknas din boendetid

Boendetiden på fem år räknas från dagen då ditt första kontinuerliga uppehållstillstånd trädde i kraft. Om du hade ett kontinuerligt uppehållstillstånd när du kom till Finland, räknas boendetiden från dagen för inresan.

Din oavbrutna vistelse avbryts inte av en oavbruten vistelse utanför Finland som är kortare än sex månader, om frånvaroperioderna inte överstiger tio månader totalt. Man kan avvika från dessa tidsgränser om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara bland annat dina studier, att du arbetat utanför Finland eller att din nära släkting var allvarligt sjuk.

Om du inte uppfyller boendetiden på fem år, kan du ansöka om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd) eller permanent uppehållstillstånd, om boendetiden på fyra år uppfylls.

Du kan ansöka om EU-uppehållstillstånd om du har en grund för att få kontinuerligt uppehållstillstånd

Migrationsverket kan bevilja dig EU-uppehållstillstånd, om du har en grund för att få kontinuerligt (A) uppehållstillstånd och du uppfyller villkoren för tillståndet. Grunden är oftast densamma som för ditt föregående, kontinuerliga uppehållstillstånd.

Du kan också ansöka om EU-uppehållstillstånd på nya grunder. Kom ihåg att du måste uppfylla alla villkor för det uppehållstillstånd som du söker. Grunder för att bevilja EU-uppehållstillstånd är exempelvis familjeband eller arbete.

Om du har begått brott, kan man vägra att bevilja EU-uppehållstillstånd.

Du kan endast ansöka om EU-uppehållstillstånd i Finland

Om du lämnar in din ansökan utomlands, behandlas din ansökan som en ansökan om ett första uppehållstillstånd. Då tar man ut en behandlingsavgift för ett första uppehållstillstånd.

Ditt kontinuerliga uppehållstillstånd måste vara giltigt när du ansöker om EU-uppehållstillstånd

Ansök om EU-uppehållstillstånd innan giltighetstiden för ditt föregående tillstånd går ut. Beakta behandlingstiderna för uppehållstillstånd och att du ska besöka Migrationsverkets serviceställe. Ansök om EU-uppehållstillstånd först när du uppfyller den femåriga boendetiden.

Om du lämnar in en ansökan om EU-uppehållstillstånd först efter att ditt föregående uppehållstillstånd har gått ut, kan du inte beviljas EU-uppehållstillstånd. Då kan du i stället ansöka om ett nytt fortsatt tillstånd.

Du får lagligen vistas i Finland under den tid som din ansökan och dina eventuella besvär behandlas. Om du inte beviljas EU-uppehållstillstånd, kommer Migrationsverket att samtidigt bedöma om du kan beviljas permanent uppehållstillstånd eller ett nytt fortsatt tillstånd.

Rätt att arbeta

Rätten att fortsätta arbeta medan din ansökan behandlas är beroende av på vilken grund du fick ditt föregående uppehållstillstånd. Om du lämnar in din ansökan om EU-uppehållstillstånd först efter att ditt uppehållstillstånd har gått ut, får du inte fortsätta arbeta. Läs mer om rätten att arbeta medan din ansökan om fortsatt uppehållstillstånd behandlas.

Du har obegränsad rätt att arbeta när du har fått EU-uppehållstillstånd. Observera att rätten att arbeta gäller endast i Finland. Med EU-uppehållstillstånd får man arbeta endast i den EU-medlemsstat som har beviljat EU-uppehållstillståndet.

Förnya ditt uppehållstillståndskort vid ett serviceställe

Ansök inte på nytt om EU-uppehållstillstånd om du redan har fått EU-uppehållstillstånd men har tappat bort ditt uppehållstillståndskort eller behöver ett nytt för att det är skadat eller för att giltighetstiden går ut. I dessa fall behöver du ett nytt uppehållstillståndskort. Läs instruktionerna om hur man ansöker om ett nytt kort innan du besöker Migrationsverkets serviceställe.

Så ansöker du om EU-uppehållstillstånd