Hoppa till innehåll

EU-uppehållstillstånd (P-EU)

Om du är tredjelandsmedborgare och har vistats på Europeiska unionens territorium, kan du få EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta. Med tredjelandsmedborgare avses medborgare i något annat land än EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Ett EU-uppehållstillstånd har ingen begränsad giltighetstid, utan det gäller tills vidare. 

Du kan få EU-uppehållstillstånd om

  • du har bott i Finland i 5 år utan avbrott antingen med kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd) eller med kontinuerligt uppehållstillstånd (A) och permanent uppehållstillstånd (P-tillstånd) innan du lämnar in din ansökan om EU-uppehållstillstånd
  • villkoren för beviljande av kontinuerligt uppehållstillstånd fortfarande uppfylls
  • du har ett giltigt uppehållstillstånd när du ansöker om EU-uppehållstillstånd och
  • din försörjning är tryggad.

Så beräknas tidsfristen på fem år

Tidsfristen på fem år beräknas från 

  • den första dagen för ditt första kontinuerliga uppehållstillstånd eller  
  • den dag då du flyttade till Finland, om du redan hade ett kontinuerligt uppehållstillstånd när du kom till Finland.

Den oavbrutna vistelsen avbryts inte av en oavbruten vistelse utanför Finland som är kortare än 6 månader, om frånvaroperioderna inte överstiger 10 månader totalt under fem års tid. Man kan avvika från dessa tidsgränser av särskilda skäl. Särskilda skäl kan bland annat vara dina studier, att du arbetat utanför Finland eller att din nära släkting var allvarligt sjuk.

Om kravet på fem års vistelsetid inte uppfylls, kan du ansöka om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd). När du har bott i Finland i fyra år med kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd), kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Beviljande av EU-uppehållstillstånd förutsätter att du har en grund för att få kontinuerligt uppehållstillstånd

Du kan få EU-uppehållstillstånd om du har en grund för att få kontinuerligt (A) uppehållstillstånd och om du uppfyller villkoren för tillståndet. Oftast är grunden densamma som för det föregående, kontinuerliga uppehållstillståndet.

Du kan också ansöka om EU-uppehållstillstånd på nya grunder. Kom ihåg att du måste uppfylla alla villkor för det uppehållstillstånd som du söker. EU-uppehållstillstånd kan beviljas till exempel på grund av familjeband eller arbete. 

EU-uppehållstillstånd kan vägras, om du har begått brott.

Du kan ansöka om EU-uppehållstillstånd endast i Finland

Om du lämnar in ansökan om EU-uppehållstillstånd utomlands, beviljas du inte tillståndet. Din ansökan behandlas som en ansökan om första uppehållstillstånd och en behandlingsavgift för ett första uppehållstillstånd tas ut för ansökan.

Ansök om EU-uppehållstillstånd innan giltighetstiden för ditt föregående tillstånd går ut

Du måste ha ett kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd som är giltigt när du ansöker om EU-uppehållstillstånd. Ansök om EU-uppehållstillstånd först när du uppfyller kravet på fem års vistelsetid.

Om du ansöker om EU-uppehållstillstånd först efter att ditt föregående uppehållstillstånd har gått ut, kan du inte beviljas EU-uppehållstillstånd. Då kan du i stället ansöka om ett nytt fortsatt tillstånd.

Du får lagligen vistas i Finland under den tid som din ansökan behandlas. Om du får ett negativt beslut och överklagar beslutet, får du bo i Finland lagligen under den tid som besvären behandlas. Om du inte beviljas EU-uppehållstillstånd, kommer Migrationsverket att samtidigt bedöma om du kan beviljas permanent uppehållstillstånd eller ett nytt fortsatt tillstånd.

Rätt att arbeta

Du får fortsätta arbeta under den tid som din ansökan om permanent tillstånd behandlas, om du lämnar in din ansökan innan ditt föregående tillstånd går ut och

  • du har ett uppehållstillstånd för arbetstagare och fortsättningsvis arbetar för samma arbetsgivare eller i samma bransch
  • du har rätt att arbeta med stöd av ett uppehållstillstånd med en annan grund än arbete, till exempel uppehållstillstånd på grund av familjeband eller studier.

Om du ansöker om EU-uppehållstillstånd först efter att ditt uppehållstillstånd har gått ut, får du inte fortsätta arbeta medan ansökan behandlas. Läs mer om rätten att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas.

Du har obegränsad rätt att arbeta när du har fått EU-uppehållstillstånd. Din rätt att arbeta gäller dock enbart i Finland. Med EU-uppehållstillstånd får man arbeta enbart i den EU-medlemsstat som har beviljat EU-uppehållstillståndet.

Med EU-uppehållstillstånd får du vistas i en annan Schengenstat i 90 dagar 

Om din vistelse i en annan Schengenstat (um.fi) varar längre än 90 dagar, måste du ansöka om ett nationellt uppehållstillstånd i den andra medlemsstaten. Även din familjemedlem får vistas i en annan Schengenstat, om han eller hon följer med dig och din familj har bildats i det land som har beviljat EU-uppehållstillståndet.

Förnya ditt uppehållstillståndskort vid ett serviceställe

Ansök inte på nytt om EU-uppehållstillstånd om du redan har fått EU-uppehållstillstånd men har tappat bort ditt uppehållstillståndskort eller behöver ett nytt kort för att det är skadat eller för att giltighetstiden går ut. I dessa fall behöver du ett nytt uppehållstillståndskort. Läs instruktionerna om hur man ansöker om ett nytt kort innan du bokar tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

Så ansöker du om EU-uppehållstillstånd