Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland för arbetspraktik och du uppfyller ett av de följande villkoren:

 • Du ansöker om uppehållstillstånd inom högst två år från att ha avlagt din högskoleexamen.
 • Du deltar i ett studieprogram som leder till en högskoleexamen och praktikbranschen motsvarar dina studier.
 • Du är 18–30 år och studerar finska eller svenska vid en högskola utanför Finland.
 • Du är 18–30 år och studerar vid en högskola utanför Finland och praktikbranschen motsvarar dina studier eller din examen.

Du ska också använda denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland för en sådan arbetspraktik som ingår i något av följande:

 • ett mellanstatligt avtal
 • medborgarorganisationers utbytesprogram.

Uppehållstillstånd för arbetspraktik beviljas som tillfälligt tillstånd för högst 18 månader.

Du kan inte få ett uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik i följande fall:

 • Du är i Finland som asylsökande. Om du har sökt asyl i Finland, kan du inte samtidigt få ett uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik. Om du vill ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik, måste du återkalla din ansökan om internationellt skydd.
 • Du har fått internationellt skydd i en EU-medlemsstat.
 • Du har fått ett beslut om att du ska utvisas ur Finland.
 • Du har ställning som varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i en EU-medlemsstat (EU-uppehållstillstånd).
 • Du kommer till Finland som praktikant i anställningsförhållande inom ramen för en företagsintern förflyttning av personal.

 

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 1-2 månader / 

  fortsatt tillstånd 2-3 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 1-2 månader / 

  fortsatt tillstånd 4 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 410 € / fortsatt tillstånd 260 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 610 € / fortsatt tillstånd 330 €

Arbetspraktik

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Kamu kontrollerar hur behandlingen av din ansökan har framskridit bland ansökningarna med samma ärendetyp och behandlingsgrund. Läs mer på sidan migri.fi/chatt.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad

 • Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete, måste du kunna försörja dig i Finland genom inkomster från förvärvsarbete under hela den tid som uppehållstillståndet gäller. Minimilönen som du får från förvärvsarbetet kontrolleras årligen.

Läs mer under "Villkoren".

Rätt att arbeta

 • Du får inte börja arbeta innan du har beviljats uppehållstillstånd.
 • Du har rätt att arbeta med de arbetsuppgifter som ingår i ditt uppehållstillstånd.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Tillståndsspecifika bilagor

 • Ett praktikavtal mellan dig och arbetsgivaren. I avtalet ska ingå följande uppgifter:
  • en beskrivning av praktikprogrammet, inklusive utbildningsmålet eller utbildningsinslagen
  • praktikens längd
  • tjänstgörings- och handledningsförhållandena under praktiken (var arbetspraktiken utförs och vem som handleder praktikanten)
  • tiderna för praktiktjänstgöringen
  • rättsförhållandet mellan dig och din arbetsgivare (praktikplatsen)
  • de centrala villkoren för arbetspraktiken, inklusive det kollektivavtal som tillämpas
  • lönen som betalas för praktiken och som motsvarar minst den lön som fastställs i kollektivavtalet som tillämpas på anställningen.
 • Arbetsgivarens intyg om följande:
  • utredning om att praktiken inte ersätter någon tjänst
  • utredning om att arbetsgivaren under de föregående fyra månaderna inte har sagt upp arbetstagare med samma eller liknande uppgifter på grundval av ekonomiska eller produktionsorsaker eller i anslutning till saneringsförfarande.
 • Följande intyg, beroende på grunden för praktiken:
  • intyg från läroanstalten över att praktikbranschen motsvarar dina studier eller din examen
  • intyg från läroanstalten över dina oavslutade studier, eller
  • examensbetyg, eller
  • intyg från organisationen som ordnar arbetspraktiken (om praktiken ingår i en medborgarorganisations utbytesprogram).

 

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik, OLE_TY3

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för arbetspraktik, OLE_TY3

Fyll i ansökan i e-tjänsten