Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete

Ansök om uppehållstillstånd för säsongsarbete när du kommer till Finland för att säsongsarbeta i 3-9 månader. Med säsongsarbete avses arbete inom jordbruk och turism som utförs under vissa delar av året. Säsongsarbete som kräver tillstånd är till exempel skogsvårdsarbete, växtodling och festivalarbete.

Du måste ansöka om ditt första uppehållstillstånd för säsongsarbete utomlands innan du anländer till Finland. Om du har fått ett säsongsarbetsintyg eller ett visum för säsongsarbete och vill fortsätta säsongsarbeta i Finland omedelbart efter utgången av intyget eller visumet, kan du ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete i Finland. I så fall ansök om uppehållstillstånd för säsongsarbete innan giltighetstiden för ditt intyg eller visum för säsongsarbete går ut. Kontrollera din rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Säsongsarbetares familjemedlemmar kan inte få uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Om ditt arbete inte är säsongsarbete eller om ditt säsongsarbete pågår i över nio månader, ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL) med blanketten OLE_TY1. Använd blanketten i fråga även om ditt arbete inte är säsongsarbete.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd, 3–6 mån: 12 månader. Första tillstånd, 6–9 mån: 3 månader / fortsatt tillstånd 13 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd, 3–6 mån: 1–3 månader. Första tillstånd, 6–9 mån: 4 månader / fortsatt tillstånd 1–3 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € 3–6 mån, 490 € 6–9 mån / fortsatt tillstånd 160 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € 3–6 mån, 740 € 6–9 mån / fortsatt tillstånd 430 €

Gör så här:

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan. Du kan endast ansöka om ett första uppehållstillstånd för säsongsarbete utomlands. Om du däremot har ett intyg eller visum för säsongsarbete och vill fortsätta säsongsarbeta när ditt intyg eller visum har gått ut, kan du ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete medan du är i Finland.

4

Betala ansökan i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

5

Om du är utomlands ska du kontakta Finlands beskickning. Om du är i Finland, boka tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste uppfylla följande villkor:

1

Arbetet är säsongartat och inom en viss bransch, och du arbetar i tre till nio månader. Med säsongsarbete avses enligt säsongsanställningslagen till exempel jordbruks- och trädgårdsarbeten, skogsvårdsarbeten och arbeten inom turismbranschen. Se en utförligare förteckning över säsongsarbeten.

2

Du måste ha ett anställningsförhållande inom en bransch för säsongsarbete.

 • Du måste ha ett arbete i Finland innan du ansöker om uppehållstillstånd. Om du har fått ett arbetserbjudande av en arbetsgivare, måste arbetsgivaren bekräfta att han eller hon faktiskt kommer att anställa dig. Detta sker oftast genom att man ingår ett arbetsavtal.
 • Om du ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete för att arbeta hos flera arbetsgivare, måste du ange uppgifterna och lämna in bilagorna om varje arbetsgivare.

 • Om du arbetar för ett uthyrningsföretag, bifoga till ansökan ett uppdragsavtal mellan uthyrningsföretaget och användarföretaget.

3

Du har lämplig inkvartering. Boendeförhållandena ska uppfylla de i Finland allmänt erkända hälso- och säkerhetskraven för boende. Bostaden måste vara varm, brandsäker och utrustad med tillräckliga sanitetsutrymmen. I bostaden ska också finnas varmt vatten för personlig hygien och tillräckliga utrymmen för sömn.

Om ditt säsongsarbete pågår i sex till nio månader, behandlas din ansökan i två skeden. Först utreder arbets- och näringsbyrån om det är möjligt att inom en rimlig tid få sådan arbetskraft från Finland eller EU/EES-området som lämpar sig för det aktuella arbetet. Migrationsverket behandlar din ansökan först efter att arbets- och näringsbyrån har fattat ett delbeslut.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad

När du ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete

 • måste du kunna försörja dig i Finland genom inkomster från förvärvsarbete under hela den tid som uppehållstillståndet gäller

 • ska din lön motsvara minst den lön som fastställs i det kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande.

Om det inte finns något kollektivavtal måste bruttolönen år 2021 vara minst 1 252 euro per månad. Detta är rätten till dagpenning enligt arbetsvillkoret i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Rätt att arbeta

 • Du får inte börja arbeta innan du har beviljats uppehållstillstånd för säsongsarbete.
 • Du får arbeta hos den arbetsgivare för vilken arbetet utförs enligt det beviljade uppehållstillståndet för säsongsarbete. Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
  • Ditt pass måste vara giltigt i ytterligare tre månader efter uppehållstillståndet för säsongsarbete har gått ut.
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären
 • kopia av sidan för personuppgifter i ditt pass och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1, när du ansöker om uppehållstillstånd i Finland 

Specifika bilagor

När du ansöker om tillstånd i Enter Finland, kan du ge din arbetsgivare tillstånd att komplettera din ansökan i Enter Finland för arbetsgivare. Arbetsgivaren ska komplettera din ansökan med följande uppgifter:

 • uppgifterna om anställningsvillkoren
  • Om det inte är möjligt att använda Enter Finland, lämna in din ansökan tillsammans med blankettbilagan  TY6_plus som arbetsgivaren har fyllt i och undertecknat.
  • Om du arbetar för ett uthyrningsföretag, bifoga till ansökan ett uppdragsavtal mellan uthyrningsföretaget och användarföretaget.

Din arbetsgivare kan också bifoga följande handlingar, som får vara högst 3 månader gamla, till din ansökan i Enter Finland för arbetsgivare:

 • intyg om betalning av skatter eller intyg om skatteskulder
 • intyg från försäkringsbolaget om arbetsgivarens lagstadgade försäkringspremier gällande
  • ArPL-försäkring
  • olycksfallsförsäkring
 • utredning om rekrytering av arbetskraft på arbetsmarknaden i Finland och EU/EES.

Om det inte är möjligt att använda Enter Finland, be din arbetsgivare om de bilagor som nämns ovan och bifoga dem till din ansökan.

Ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete, OLE_TY6

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för säsongsarbete, OLE_TY6

Fyll i ansökan i e-tjänsten