Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Rätt att arbeta

Om du har för avsikt att arbeta i Finland, behöver du ett uppehållstillstånd som beviljats av Finland.

Om du har rätt att arbeta i Finland, framgår det av ditt uppehållstillståndskort och det beslut om uppehållstillstånd som du har fått.

Obegränsad rätt att arbeta

Du har obegränsad rätt att arbeta om du har något av följande tillstånd som är i kraft:

 • permanent uppehållstillstånd (UtlL 78 § 3 mom. 1 punkten)
 • kontinuerligt uppehållstillstånd på annan grund än arbete eller yrkesutövning (UtlL 78 § 3 mom. 1 punkten), till exempel
  • asyl eller uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd
  • uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker
  • uppehållstillstånd på grund av återflyttning
  • EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare beviljat av Finland
 • uppehållstillstånd på grund av familjeband (UtlL 78 § 3 mom. 2 punkten)
 • uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd eller annan humanitär invandring (UtlL 78 § 3 mom. 3 punkten)
 • uppehållstillstånd för offer för människohandel (UtlL 78 § 3 mom. 5 punkten)
 • uppehållstillstånd beviljat på grund av att du är förhindrad att lämna landet (UtlL 78 § 3 mom. 6 punkten).

Rätten att arbeta grundar sig på den bestämmelse som anges inom parentes och som antecknas på uppehållstillståndskortet.

Begränsad rätt att arbeta

Grunden till ditt uppehållstillstånd avgör hur mycket du får arbeta och vilka uppgifter du får göra. Om du vill arbeta inom någon annan bransch än den som ditt uppehållstillstånd är beviljat för, måste du i regel ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL). I en del av de nedan angivna uppgifterna får man arbeta endast en begränsad tid. Om längden på ditt arbete överskrider tidsgränsen som fastställts för uppgiften i fråga, ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare.

Se närmare information om din rätt att arbeta under den punkt som gäller dig:

Rätt att arbeta som familjemedlem till en diplomat

Om du har ett uppehållstillstånd som är utfärdat av Finlands utrikesministerium och du har frågor angående din rätt att arbeta som eventuellt ingår i tillståndet, ska du kontakta Utrikesministeriet. Migrationsverket kan inte svara på frågor som gäller uppehållstillstånd utfärdade av Utrikesministeriet.

Om du vill arbeta i Finland, kan du ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket antingen på grund av arbete eller på grund av familjeband. Ett uppehållstillstånd beviljat på grund av familjeband innebär en obegränsad rätt att arbeta.

Om Migrationsverket beviljar dig uppehållstillstånd, återkallar Utrikesministeriet det tillstånd som ministeriet utfärdat.

En brittisk medborgare har rätt att arbeta i Finland om 

hen bodde permanent i Finland före den 31 december 2020. Hen har rätt att arbeta också om hen kom till Finland i slutet av 2020. 

Rätten att arbeta upphör den 1 oktober 2021, om personen inte ansöker om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet senast den 30 september 2021. Om en arbetstagare har ansökt om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, är hens rätt att arbeta i kraft tills hen får ett beslut om sin ansökan. Om hen beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, fortsätter rätten att arbeta i Finland utan begränsning. 

Om arbetstagaren inte beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, alltså får ett negativt beslut, har hen rätt att arbeta tills beslutet har vunnit laga kraft. 

En brittisk medborgare har inte rätt att arbeta i Finland om 

hen kom till Finland för första gången den 1 januari 2021 eller senare. Personen måste då ansöka om uppehållstillstånd och vänta på ett beslut. Hen får inte arbeta medan ansökan behandlas. 

 • Hen har ändå rätt att arbeta om hen arbetar i en uppgift som inte kräver uppehållstillstånd. 

Rätt att arbeta utan uppehållstillstånd

EU- och EES-medborgare och deras familjemedlemmar har obegränsad rätt att arbeta i Finland. De måste dock registrera sin uppehållsrätt eller ansöka om uppehållskort för en familjemedlem.

Om du har beviljats uppehållstillstånd eller visum av en annan Schengenstat, kan du i vissa fall arbeta i Finland utan att ha ett uppehållstillstånd beviljat av Finland.

Läs mer

Arbetsgivarens skyldigheter vid anställning av utländsk arbetskraft

Rätt att arbeta under behandlingen av ansökan om fortsatt tillstånd

Fortsatt tillstånd för att söka arbete

Fortsatt tillstånd eller intyg om utvidgad rätt att arbeta på grund av arbetsgivarens utnyttjande