Hoppa till innehåll

Invandringen 2022: Rysslands invasion av Ukraina hade en bred inverkan på invandringen

Utgivningsdatum 30.1.2023 10.32
Pressmeddelande

År 2022 sökte ett rekordantal människor skydd i Finland efter Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt fortsatte antalet uppehållstillstånd som beviljades på grund av arbete att öka och många experter flyttade till Finland med sin familj.

De allmännaste orsakerna till att flytta till Finland har vanligtvis varit arbete, familj och studier. I fjol bestod den största gruppen invandrare dock av ukrainare som flytt Rysslands invasion.

– Rysslands invasion av Ukraina påverkade invandringen på många olika sätt, och vid sidan av tillfälligt skydd kunde den även ses i exempelvis antalet specialsakkunniga och säsongsarbetare, säger överdirektör Ilkka Haahtela.

Tillfälligt skydd beviljades för första gången

Finland beviljar tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina på grund av Rysslands invasion. Direktivet om tillfälligt skydd började tillämpas första gången i EU den 4 mars 2022. Innan dess hade det alltså inte beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Finland eller i EU.

Ansökan om tillfälligt skydd skiljer sig från ansökan om asyl. Tillfälligt skydd beviljas för en begränsad målgrupp utan att behovet av skydd prövas individuellt, såsom i fråga om asylsökande. I fjol lämnades det in 47 302 ansökningar om tillfälligt skydd i Finland och 45 308 klienter beviljades tillfälligt skydd. Totalt 46 641 personer av de sökande som ansökte om tillfälligt skydd var ukrainare.

Förra året lämnades det in 5 827 asylansökningar i Finland (2021: 2 545) varav 1 805 lämnades in av ukrainare. I våras sökte ukrainare asyl innan tillfälligt skydd började beviljas, men i slutet av året lämnade de in nästan inga asylansökningar. Största delen av de ukrainare som sökte asyl i början av året ansökte senare om tillfälligt skydd.

Det totala antalet asylsökande ökade främst på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina som har lett till ett ökat antal ukrainare och ryska asylsökande i Finland. I fjol lämnade ryska medborgare in 1 172 asylansökningar (2021: 207). Ökningen i antalet ansökningar från ryska medborgare var tydlig i våras efter att kriget hade börjat och ännu tydligare i höstas efter att mobiliseringen hade utlysts i Ryssland.

Ukrainare väntas komma till Finland också i år

De uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina förlängs automatiskt i år till och med den 4 mars 2024. Vanligtvis måste kunden själv ansöka om fortsatt tillstånd, men efter en lagändring om tillfälligt skydd fattades det 42 433 beslut på fem dagar med hjälp av automation.

– Vi har kunnat betjäna personer som flytt Ukraina utan att de behövt göra någonting, säger Haahtela.

Rysslands invasion av Ukraina påverkar Finland även i fortsättningen. Enligt Migrationsverkets prognos kommer mellan 30 000 och 40 000 personer att söka tillfälligt skydd i Finland år 2023.

Det år svårt att förutspå hur kriget i Ukraina och flyktingläget till följd av kriget utvecklas.

– Antalet sökande som kommer till Finland från Ukraina påverkas bland annat av krigets längd och omfattning, utvecklingen av den humanitära situationen i Ukraina, belastningen på mottagningskapaciteten i Ukrainas grannländer och i de baltiska länderna samt antalet ukrainare som flyttar mellan EU-länderna, säger Haahtela.

Ryska medborgare väntas lämna in mellan 1 000 och 1 500 första asylansökningar i år. Antalet asylsökande påverkas bland annat av inrese- och visumrestriktioner införda av Finland, huruvida de ryska medborgare som redan rest in i landet med visum söker asyl, den inre utvecklingen i Ryssland samt de ryska gränsmyndigheternas verksamhet.

Antalet första asylansökningar väntas bli cirka 4 000 i år. I fjol var antalet första asylansökningar 4 863.

Rysslands invasion av Ukraina påverkade också arbetsrelaterad invandring

I fjol var arbete den vanligaste grunden för ett positivt beslut om första uppehållstillstånd (2022: 16 081, 2021: 11 428). Med första uppehållstillstånd avses tillstånd som man vanligtvis söker utomlands innan man flyttar till Finland.

Det finns flera olika uppehållstillstånd som beviljas på grund av arbete, beroende på vilket arbete personen ska utföra i Finland. Nästan hälften av de positiva besluten om första uppehållstillstånd på grund av arbete gällde uppehållstillstånd för arbetstagare, som innefattar arbets- och näringsbyråns prövning av tillgången på arbetskraft före Migrationsverkets beslut (2022: 9 671, 2021: 5 929).

– Arbetstagare flyttar till Finland för att arbeta inom till exempel städ-, vård- och restaurangbranschen, säger Migrationsverkets biträdande chef Elina Immonen.

Specialsakkunniga, såsom IT-experter, fick sammanlagt 2 358 positiva beslut om uppehållstillstånd (2021: 1 293). Ryssland, Indien och Turkiet är de länder varifrån det flyttar flest specialsakkunniga till Finland. Det att finländska företag drog sig tillbaka från Ryssland syntes som en ökning i antalet tillstånd som beviljades ryska specialsakkunniga (2022: 874, 2021: 191).

– I juni tog vi i bruk expressfilen för specialsakkunniga och tillväxtföretagare, och senare utvidgades expressfilen att gälla chefer. Det som är speciellt med expressfilen är servicelöftet på två veckor som flera myndigheter gett tillsammans och som sträcker sig från det att den sökande besöker en beskickning till att hen passerar gränsen till Finland, säger Immonen.

Rysslands invasion av Ukraina påverkade också antalet säsongsarbetare i Finland. Varje år är majoriteten av säsongsarbetarna i jordbruk ukrainare som kommer till Finland med säsongsarbetsintyg. I fjol  beviljades det 5 264 säsongsarbetsintyg (2021: 13 870). Antalet personer som arbetade i jordbruk framgår dock inte direkt ur statistiken, eftersom de ukrainare som har ansökt om tillfälligt skydd får utföra vilka arbetsuppgifter som helst.

Andra vanliga skäl att flytta till Finland är familj (2022: 15 457 positiva beslut, 2021: 9 821) och studier (2022: 8 383, 2021: 5 837). 

– Största delen av de familjemedlemmar som flyttade till Finland förra året var barn och makar till utlänningar som arbetade i Finland, säger Immonen.

Antalet ansökningar ökar

I fjol lämnades det in 20 960 ansökningar om första uppehållstillstånd på grund av arbete (2021: 15 012). Bland dem var ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare den största kategorin till antalet (2022: 13 534, 2021: 8 529). Specialsakkunniga lämnade in 2 594 ansökningar om första uppehållstillstånd (2021: 1 605).

Dessutom ökade antalet ansökningar om första uppehållstillstånd på grund av familjeband (2022: 18 981, 2021: 13 764) och studier (2022: 9 855, 2021: 6 711). Det totala antalet ansökningar om första uppehållstillstånd var 50 728 (2021: 36 206).

Europas bästa kundupplevelse som mål

– År 2023 genomgår Migrationsverket omfattande reformer som syftar till att skapa en snabbare och mer kundorienterad verksamhet, säger Immonen.

Trots att det totala antalet ansökningar om första uppehållstillstånd på grund av arbete steg med 40 procent i fjol var behandlingstiderna nästan samma som året innan. Till exempel antalet ansökningar om uppehållstillstånd för specialsakkunniga ökade med 60 procent i fjol samtidigt som behandlingstiden för ansökningarna var 36 procent kortare. Det tog i genomsnitt nio dygn att få ett första uppehållstillstånd för specialsakkunniga (2021: 15). Antalet ansökningar om första uppehållstillstånd för tillväxtföretagare ökade med 96 procent (2022: 290, 2021: 148) och det tog 13 dygn att få beslut (2021: 24), vilket innebär att behandlingstiden var 46 procent kortare.

– I år fortsätter vi bland annat med att satsa på automation och webbtjänster så att uppehållstillståndsprocessen blir mer kundvänlig och effektiv, säger Immonen.

Arbetskraft också från EU-länder

År 2022 lämnade EU-medborgare in 10 166 registreringsansökningar (2021: 12 465). Största delen av EU-medborgarna ansökte om registrering med arbete som grund (2022: 4 256, 2021: 5 905).

I fjol registrerade 10 183 EU-medborgare sin uppehållsrätt i Finland (2021: 11 190) och för 4 270 av dem var arbete grunden för registreringen (2021: 5 333). Flest EU-registreringar gjordes för medborgare i Estland, Tyskland och Lettland.

Tio tusen nya finska medborgare

Många ville också fortsätta att bo i Finland. Antalet ansökningar om fortsatt tillstånd som lämnades in i fjol var 34 136 (2021: 30 930), och det beviljades totalt 28 665 fortsatta tillstånd (2021: 30 623). Arbete var den vanligaste grunden för att ansöka om och bevilja fortsatt tillstånd. Med fortsatt tillstånd avses uppehållstillstånd som man söker när man redan har bott i Finland med uppehållstillstånd.

Sammanlagt 11 352 personer beviljades permanent uppehållstillstånd (2021: 11 563). 

Finland fick 10 479 nya medborgare varav 9 509 förvärvade finskt medborgarskap på ansökan (2021: 6 070) och 970 efter anmälan (2021: 1 515).

Mer årsstatistik på webbplatsen Migri.fi

Den bekräftade statistiken för 2022 hittar du i vår statistiktjänst: tilastot.migri.fi. Anvisningar för användningen av statistiktjänsten och statistik från år 2015 och bakåt finns i pdf-format på Migrationsverkets webbplats Migri.fi på sidan Statistik. Där finns även statistik om kvotflyktingar och prognoser om antalet ansökningar år 2023 och 2024.

Ytterligare information till medier

  • Tillfälligt skydd, mottagande och Migrationsverkets år 2023: Ilkka Haahtela, överdirektör, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi
  • Invandring av experter: Elina Immonen, biträdande chef, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi
  • Övriga frågor om statistik: Migrationsverkets kommunikationsenhet, tfn 0295 433 037, e-post: media@migri.fi