Hoppa till innehåll

Invandringsstatistiken 2023: Konflikterna i världen och den ekonomiska recessionen påverkade invandringen till Finland

Utgivningsdatum 31.1.2024 9.30 | Publicerad på svenska 31.1.2024 kl. 10.02
Pressmeddelande

År 2023 påverkades invandringen till Finland av Rysslands anfallskrig i Ukraina, situationen vid östgränsen samt den ekonomiska recessionen och bristen på arbetskraft.

Invandringen till Finland är fortfarande hög. Antalet ukrainare som kommer till Finland för att fly kriget fortsätter att vara betydande, och studerande och familjemedlemmar till arbetstagare och studerande har lämnat ett rekordstort antal ansökningar om uppehållstillstånd.

– Även arbetskraftsinvandringen ligger på en historiskt hög nivå trots att den ekonomiska recessionen har inverkat på den, säger Migrationsverkets överdirektör Ilkka Haahtela.

Ukrainare utgör fortfarande en stor kundgrupp – behovet av tillfälligt skydd håller på att minska

Finland beviljar tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina på grund av Rysslands invasion. Ansökan om tillfälligt skydd skiljer sig från ansökan om asyl. Tillfälligt skydd beviljas för en begränsad målgrupp utan att behovet av skydd prövas individuellt, såsom i fråga om asylsökande.

År 2023 lämnades det in 19 426 ansökningar om tillfälligt skydd i Finland. Antalet är betydande jämfört med de övriga grunderna för invandring men mindre än hälften av antalet ansökningar år 2022 (2022: 47 302.) Antalet ansökningar var ganska jämnt fördelat över året med en fallande tendens. I november och december lämnades det in mindre än tusen ansökningar per månad, vilket är det minsta antalet sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig. Antalet ansökningar ökade i början av sommaren på grund av säsongsarbetare som hade anlänt till Finland.

Sammanlagt 18 969 personer som hade flytt från Ukraina beviljades tillfälligt skydd (2022: 45 308).

Ukrainare väntas komma till Finland också i fortsättningen

De uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina förlängs automatiskt i år så att de gäller till och med den 4 mars 2025. Vanligtvis måste Migrationsverkets kunder själva ansöka om fortsatt tillstånd, men Migrationsverket förlänger alla tillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd automatiskt.

Rysslands invasion av Ukraina återspeglas i Finland även i fortsättningen. Enligt Migrationsverkets prognos kommer mellan 8 000 och 12 000 personer att söka tillfälligt skydd i Finland år 2024. Det år svårt att förutspå hur kriget i Ukraina och flyktingläget till följd av kriget utvecklas.

– Antalet sökande som kommer till Finland från Ukraina påverkas till exempel av krigets längd och omfattning, utvecklingen av den humanitära situationen i Ukraina och situationen i de mottagande länderna, säger direktören för asylenheten Antti Lehtinen.

Inga stora förändringar i antalet asylansökningar

I fjol lämnades det in 5 372 asylansökningar i Finland (2022: 5 827).

Rysslands anfallskrig i Ukraina återspeglas inte i antalet asylansökningar på samma sätt som år 2022. År 2022 ökade antalet ansökningar från ryska medborgare tydligt på våren efter att kriget hade börjat och ännu tydligare på hösten efter att mobiliseringen hade utlysts i Ryssland (2022: 1 172, 2021: 207). År 2023 var antalet asylansökningar från ryska medborgare 416. Antalet inlämnade ansökningar var jämnt fördelat över året, och det största antalet per månad var 60 ansökningar i januari 2023.

Konflikten i Gaza har inte synts i antalet asylsökande som söker sig till Finland i hög grad.

Migrationsverket fattade 1 571 positiva asylbeslut (2022: 1 760), och därutöver kom det 1 342 kvotflyktingar till Finland.

Asylsökande som kommit till Finland över östgränsen har också andra destinationsländer

De 1 282 asylansökningar som registrerades vid östgränsen under hösten 2023 ökade det totala antalet asylansökningar. De asylsökande som kommit via östgränsen är i huvudsak män i åldern 20–30 år, men bland dem finns även en del medsökande och ensamkommande minderåriga. Bland dessa asylsökande finns över 20 olika medborgarskap representerade, men största delen är medborgare i Syrien, Somalia eller Jemen.

En betydande del av de asylsökande som kommit via östgränsen har tidigare försökt komma till EU-området genom Belarus. Av detta kan man dra den slutsatsen att många sannolikt har ett mellaneuropeiskt land som sitt destinationsland i stället för Finland. Av de asylsökande som kommit via östgränsen har 186 registrerats som personer som lämnat sin förläggning. De övriga EU-länderna har hittills gjort 50 framställningar till Finland om återtagande av asylsökande som kommit via östgränsen till Finland.

– Vi har fattat över 70 beslut för de sökande som kommit över östgränsen. För närvarande finns det inga positiva beslut bland de beslut som fattats. Vi fattar kontinuerligt beslut även för andra klienter än de personer som anlänt via östgränsen, säger Lehtinen.

Utdragna konflikter påverkar antalet asylsökande i framtiden

Enligt Migrationsverkets prognos kommer antalet nya asylansökningar i Finland att vara mellan cirka 3 500 och 4 500 i år. Prognosen om antalet ansökningar gjordes i december 2023.

Migrationstrycket till Europeiska unionens territorium väntas förbli högt även under 2024, vilket senare kan återspeglas även i Finland. Bakom prognoserna ligger också de utdragna konflikterna i de utreseländer som är mest relevanta för Finland och det belastade flyktingläget inom transitländerna.

Det kan ske snabba och oväntade förändringar i antalet asylansökningar. Instrumentaliserad invandring ingår inte i prognosen, utan hör till myndigheternas beredskapsplanering.

Arbetskraftsinvandringen till Finland låg fortfarande på en historiskt hög nivå trots den ekonomiska recessionen

År 2022 låg arbetskraftsinvandringen på en rekordhög nivå. Det totala antalet ansökningar år 2023 var mindre än år 2022 men fortfarande högt ur ett historiskt perspektiv (2023: 16 999 ansökningar om första uppehållstillstånd på grund av arbete, 2022: 20 960).

Den höga nivån på arbetskraftsinvandringen beror bland annat på bristen på arbetskraft i Finland och på att företag har utvecklat sina rekryteringsnätverk. Bakom det synnerligen stora antalet ansökningar år 2022 låg i huvudsak en ökning av ansökningar från ryska medborgare till följd av kriget i Ukraina. Även den ekonomiska recessionen och avmattningen inom byggbranschen bidrog till att antalet ansökningar minskade.

År 2023 lämnade medborgare i Filippinerna, Ryssland, Indien och Kina in flest ansökningar på grund av arbete. Den vanligaste ansökningsgrunden var fortfarande arbete som kräver delbeslut. Då är det fråga om sådana ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare som kräver arbets- och näringsbyråns delbeslut.

– Till exempel antalet positiva beslut om uppehållstillstånd för arbetstagare inom social- och hälsovårdsbranschen var rekordhögt år 2023 och har ökat kraftigt på ett par år, säger Pauliina Helminen, direktör för tillstånds- och medborgarskapsenheten.

Antalet ansökningar från specialsakkunniga var på en exceptionellt hög nivå år 2022, eftersom antalet ansökningar från ryska medborgare ökade till följd av kriget i Ukraina. År 2023 var antalet ansökningar tydligt lägre än under rekordåret 2022 (2023: 1 604, 2022: 2 995). Utöver det minskade antalet ansökningar från ryska medborgare kan den globala konkurrensen om specialsakkunniga och konjunkturnedgången ligga bakom denna utveckling.

Medborgarskapsfördelningen bland de sökande som ansökte om uppehållstillstånd för specialsakkunnig var likadan som tidigare, med undantag av år 2022. Indiska medborgare utgjorde den största gruppen bland dessa sökande åren 2018–2021 och år 2023.

Antalet positiva beslut på ansökningar om första uppehållstillstånd på grund av arbete var 15 081 (2022: 16 081).

Enligt Migrationsverkets prognos uppgår antalet ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete till 19 000 år 2024, men den osäkra ekonomiska situationen gör det svårt att ställa prognoser.

Nytt rekord i antalet ansökningar om första uppehållstillstånd för studier

År 2023 var antalet ansökningar om första uppehållstillstånd för studier 12 867 (2022: 9 855). Ökningen i antalet ansökningar beror till exempel på ändringen av forskar- och studerandelagen samt det ökade antalet utbildningar som är avsedda för utländska studerande vid läroanstalter.

Antalet ansökningar om uppehållstillstånd från studerande i Asien har ökat särskilt mycket. Till exempel medborgare i Sri Lanka lämnade in mer än dubbelt så många ansökningar som år 2022.

Migrationsverket beviljade totalt 12 795 första uppehållstillstånd för studerande (2022: 8 383).

Antalet ansökningar från studerande väntas öka ytterligare år 2024, eftersom intresset för Finland är mycket högt bland internationella studerande. Enligt Migrationsverkets prognos kommer antalet ansökningar om första uppehållstillstånd för studier att uppgå till 14 000 år 2024.

Det totala antalet internationella studerande påverkas i första hand av antalet nybörjarplatser vid läroanstalterna. Även Finlands attraktionskraft som studie- och bosättningsland, den internationella konkurrensen om studerande och ökningen av utbildningsexporten och olika studieformer kommer att påverka utvecklingen av antalet ansökningar om uppehållstillstånd.

Antalet ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband följer utvecklingen av arbets- och studierelaterad invandring

Antalet ansökningar om uppehållstillstånd för familjemedlemmar var rekordstort år 2023, sammanlagt 21 583 (2022: 18 981). Flest ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband lämnades in av medborgare i Sri Lanka, Ryssland, Indien, Filippinerna och Bangladesh.

Hur antalet ansökningar från familjemedlemmar utvecklas beror på den övriga migrationen till Finland. Antalet ansökningar som lämnas in på grund av familjeband har ökat sedan 2021 i takt med att antalet arbets- och studierelaterade ansökningar har ökat.

Ansökningar från familjemedlemmar till personer som fått internationellt skydd utgör cirka åtta procent av alla ansökningar om första uppehållstillstånd som lämnas in på grund av familjeband.

I fjol beviljade Migrationsverket totalt 20 278 första uppehållstillstånd för familjemedlemmar (2022: 15 457).

Största delen av EU-medborgarna flyttade till Finland på grund av arbete

EU-medborgare lämnade in 9 570 registreringsansökningar år 2023 (2022: 10 166). I likhet med år 2022 ansökte största delen av EU-medborgarna om registrering med arbete som grund (2023: 3 675, 2022: 4 256).

I fjol registrerade 8 479 EU-medborgare sin uppehållsrätt i Finland (2022: 10 183), och 3 261 av dem registrerades på grund av arbete (2022: 4 270). Flest EU-registreringar gjordes för medborgare i Estland, Tyskland och Rumänien.

Över 13 000 nya finska medborgare

Allt fler ville också fortsätta att bo i Finland. I fjol var antalet ansökningar om fortsatt tillstånd 43 961 (2022: 34 136) och Migrationsverket beviljade totalt 42 621 fortsatta tillstånd (2022: 28 665). Arbete var den vanligaste grunden för att ansöka om och bevilja fortsatt tillstånd. Med fortsatt tillstånd avses uppehållstillstånd som man kan söka när man redan har bott i Finland med uppehållstillstånd.

Sammanlagt 16 255 personer beviljades permanent uppehållstillstånd (2022: 11 352).

Finland fick 13 077 nya finska medborgare. Av dem förvärvade 11 594 personer finskt medborgarskap på ansökan (2022: 9 509) och 1 483 efter anmälan (2022: 970).

Antalet medborgarskapsansökningar ökade betydligt i fjol. Det totala antalet medborgarskapsansökningar var 18 296 (2022: 12 915). Flest medborgarskapsansökningar lämnades in av ryska, irakiska, syriska, afghanska och somaliska medborgare. Cirka 30 procent av dem som ansökte om finskt medborgarskap hade fått internationellt skydd.

Den kraftiga ökningen i antalet ansökningar påverkades delvis av de ändringar i villkoren för beviljande av finskt medborgarskap som föreslås i det nya regeringsprogrammet.

Även antalet medborgarskapsanmälningar ökade (2023: 1 513, 2022: 1 178). Flest medborgarskapsanmälningar lämnades in av svenska, estniska och ryska medborgare.

Mer årsstatistik på webbplatsen Migri.fi

Den statistiken för 2023 hittar du i vår statistiktjänst: tilastot.migri.fi. Du hittar anvisningar för användningen av statistiktjänsten, Invandringen till Finland-översikten och statistiken för år 2015 och bakåt i pdf-format på Migrationsverkets webbplats Migri.fi på sidan Statistik. Där finns även statistik om kvotflyktingar och prognoser om antalet ansökningar år 2024 och 2025.

Ytterligare information till medier

Begäranden om att bli uppringd: Migrationsverkets kommunikationsenhet, tfn 0295 433 037, e-post: media@migri.fi