main-mobile-navigation-header

Fallet med den asylsökande som återvände till Irak som uppmärksammats i offentligheten

Migri 12.2.2018 12.17 | Publicerad på svenska 12.2.2018 kl. 15.37
Pressmeddelande

På måndagen den 12 februari publicerade Yle en artikel om en irakier som hade sökt asyl i Finland och som hade återvänt till sitt hemland efter att ha fått ett negativt asylbeslut både från Migrationsverket och från rättsinstanserna. Enligt artikeln blev mannen ihjälskjuten efter sin återkomst till Irak.

Det inträffade är ytterst beklagligt ur mänsklig synvinkel. Vi på Migrationsverket har inte fått mer information om fallet än vad som presenterats i medierna, eftersom verkets befogenheter upphör vid Finlands gränser, och ingen av de finländska myndigheterna är skyldig eller berättigad att följa en främmande stats medborgare utanför Finland.

Vi kan inte uttala oss om enskilda fall, eftersom uppgifterna som gäller enskilda asylansökningar och asylbeslut är sekretessbelagda. Vi kan endast ge information om beslutsfattandet på en allmän nivå.

Verket följer gällande lag men kan inte ändra den

Enligt artikeln återvände sökanden till sitt hemland efter att förvaltningsdomstolen hade granskat att det beslut han fick var korrekt och lagenligt och efter att högsta förvaltningsdomstolen beslutade att inte bevilja besvärstillstånd.

Detta innebär att man har gått igenom alla möjligheter att bevilja sökanden internationellt skydd som Finlands lagstiftning tillåter.

Beslutsfattarna vid verket kan inte anses vara ansvariga för sådant som händer efter att en sökande återvänder till sitt hemland, om verket har bedömt att det enligt de uppgifter som verket hade till sitt förfogande inte finns förutsättningar för ett förbud mot tillbakasändning och om förvaltningsdomstolarna har kommit fram till samma slutsats.

Migrationsverket fattar beslut inom de ramar som skapats av landets migrations- och asylpolitik och därmed lagstiftningen. Beslutet om huruvida dessa ramar ska ändras är en politisk fråga och hör till de politiska beslutsfattarnas ansvarsområde.

Verkets beslut grundar sig på den information som finns tillgänglig när beslutet fattas

Det är viktigt att komma ihåg att verket endast kan utreda sådana hot och risker för förföljelse som vi är medvetna om vid beslutstidpunkten.

Vi kan inte veta om dessa nya händelser har en koppling till de omständigheter som sökanden berättade om under asylutredningen.

Säkerhetsläget i Irak varierar stort enligt region

I offentligheten talar man ofta om Migrationsverket anser att ett visst område är tryggt eller inte. Verket gör dock en betydligt mer ingående bedömning av säkerhetsläget.

Säkerhetsläget i Irak varierar stort enligt region, och alla delar av landet påverkas inte av den väpnade konflikten. Hur intensiv konflikten i Irak är och hur stor risk för våld som riktas mot civilbefolkningen det finns varierar mellan regionerna. Säkerhetsläget i exempelvis norra och södra Irak har varit mer stabilt, medan situationen i de områden som tidigare dominerades av IS är fortfarande instabil. Säkerhetsläget kan ändras mycket snabbt, och därför följer vi situationen kontinuerligt.

Enligt lagen kan en asylsökande beviljas internationellt skydd på grund av det allmänna säkerhetsläget i hans eller hennes hemland, om situationen är så svår att vem som helst som vistas i landet löper risk att bli utsatt för rättskränkningar. I Irak är risken för våld extremt hög i områden där aktiva strider pågår, och ingen återsänds till dessa områden.

Däremot är risken för våld exempelvis i Bagdad inte så stor att vem som helst som återkommer till staden skulle löpa en verklig risk att bli utsatt för rättskränkningar. Migrationsverkets bedömning motsvarar Europadomstolens och högsta förvaltningsdomstolens syn på situationen.

När en enskild ansökan avgörs, beaktar verket alltid de individuella omständigheter som gör att sökanden löper risk att utsättas för personlig förföljelse i sitt hemland. Beslutet påverkas alltid av sökandens personliga situation, inte enbart av sökandens hemort.

När ett beslut fattas, bedömer vi alltid sökandens möjlighet att bosätta sig på en annan ort i sitt hemland. Om intern flykt är möjlig, beviljas sökanden inte internationellt skydd även om han eller hon kommer från ett område där risken för våld är extremt hög.

Ytterligare information till medier

Hanna Helinko, direktör för enheten för juridisk service och landinformation, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Pressmeddelande

Viimeisimmät