Migrationsverket går igenom cirka 500 asylbeslut

22.11.2019 11.00
Pressmeddelande

På grund av Europadomstolens avgörande av den 14 november 2019 kommer Migrationsverket att granska cirka 500 av sina asylbeslut. Detta görs för att säkerställa att eventuella andra motsvarande fall har upptäckts.

"Vi tar Europadomstolens avgörande på yttersta allvar och har därför bestämt oss att vidta dessa åtgärder", säger Migrationsverkets överdirektör Jaana Vuorio.

Enligt Migrationsverkets uppgifter finns det cirka 500 asylsökande i Finland som har fått ett verkställbart negativt beslut innan Europadomstolens avgörande utfärdats och som väntar på att bli avlägsnade ur landet. Sökandena i denna grupp kan komma från olika länder.

Migrationsverket kommer att granska asylbeslutet som fattats vid verket för att säkerställa att handläggningen av den sökandes ärende har skett på det sätt som Europadomstolens avgörande förutsätter. Om det framkommer något som ska beaktas i beslutet med tanke på Europadomstolens avgörande, kan den sökande uppmanas att lämna in en ny ansökan. Även om man lämnar in en ny ansökan betyder det inte nödvändigtvis att uppehållstillstånd kan beviljas.

Avgörandet beaktas i all verksamhet

Övriga sökande har sitt asylärende anhängigt vid Migrationsverket eller hos en domstol. Den myndighet som handlägger ärendet tar då avgörandet i beaktande i sitt beslut. Förbudet mot tillbakasändning är bindande för samtliga myndigheter.

Nästan alla asylsökande som fått ett negativt beslut överklagar det hos en domstol. Därutöver har en stor andel av sökandena gjort en ny ansökan. En ny ansökan är en ansökan om internationellt skydd som lämnas in efter att beslutet på personens tidigare asylansökan har vunnit laga kraft.

"Vi tar avgörandet i beaktande i all vår verksamhet. När nya ansökningar behandlas går man igenom de tidigare besluten som den sökande fått från Migrationsverket, och då tar man i beaktande även de frågor som var viktiga i Europadomstolens beslut", säger direktören för Migrationsverkets asylenhet Antti Lehtinen.

Behovet av internationellt skydd måste identifieras

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) meddelade den 14 november 2019 en fällande dom för Finland i ett asylärende. Europadomstolen ansåg i sitt avgörande att Finland hade brutit mot artiklarna 2 och 3 i den europeiska människorättskonventionen. Avgörandet gäller en irakisk asylsökande som sökte internationellt skydd i Finland år 2015.

Migrationsverket avslog hans asylansökan år 2016, och förvaltningsdomstolen förkastade besvären i ärendet. Sökanden återvände till sitt hemland Irak i november 2017 med stöd av assisterad återresa, och han uppges ha dött där. Även högsta förvaltningsdomstolen avslog ansökan om besvärstillstånd i ärendet.

Europadomstolen fäste uppmärksamhet på riskbedömningen, det vill säga på vilket sätt saker som sökanden tidigare råkat ut för togs i beaktande i bedömningen av det framtida hotet. Även samverkan mellan de enskilda omständigheterna i anknytning till sökandens bakgrund borde ha beaktats i beslutet.

År 2015 anlände cirka 32 000 asylsökande till Finland. År 2016 fattade Migrationsverket cirka 28 000 asylbeslut. För närvarande är antalet asylsökande som kommer till Finland relativt lågt. Antalet första asylansökningar som lämnats in i år är mindre än 2 200.

"Under de senaste åren har Migrationsverkets verksamhet granskats noggrant, och mycket utvecklingsarbete har gjorts i anknytning till asylprocessen, i synnerhet efter år 2015. Vi måste i samtliga fall med säkerhet kunna identifiera en sökande som är i behov av internationellt skydd, och detta vill vi säkerställa med våra åtgärder", säger Vuorio.

Ytterligare information till medier

  • Antti Lehtinen, direktör för asylenheten, tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]
Pressmeddelande

Viimeisimmät