Hoppa till innehåll

Migrationsverket gjorde en utredning om fallet med den mongoliska sjukskötaren

Utgivningsdatum 16.12.2022 17.05 | Publicerad på svenska 20.12.2022 kl. 16.49
Pressmeddelande

Migrationsverket har gjort en inre utredning om det fall som Helsingin Sanomat skrev om den 10 december 2022. I fallet hade kunden ansökt om uppehållstillstånd för att söka arbete efter att ha avlagt examen i Finland.

Till följd av utredningen konstaterar verket att det har gjorts fel i ärendet, både i lagtolkningen och i förfarandet.

Kundorienteringen beaktades inte tillräckligt i ärendet

Lagtolkningsfelet vid behandlingen av ärendet gällde tillämpningen av offentlighetslagen. Vid helhetsbedömningen av sekretess tog man inte tillräcklig hänsyn till att sekretessen äventyrade kundens rätt att söka ändring hos domstolen. 

Dessutom var förfarandet vid behandlingen av ärendet felaktigt, eftersom kunden inte blev hörd före beslutsfattandet och motiveringen till beslutet var bristfällig. Helhetsbedömningen i beslutet var otillräcklig, de särskilda omständigheterna i fallet beaktades inte i sin helhet och proportionalitetsprincipen iakttogs inte vid helhetsbedömningen.

Som ett resultat av utredningen konstateras att principerna om kundorientering och kundupplevelsen, som Migrationsverket vill bygga sin verksamhet på, inte har beaktats i tillräcklig utsträckning vid behandlingen av ansökan och i förfarandena. 

På basis av utredningen har Migrationsverkets överdirektör Ilkka Haahtela beslutat att det ska inledas en tjänstemannarättslig process.

Migrationsverkets verksamhet reformeras i snabb takt

Migrationsverkets verksamhet reformeras i snabb takt och på ett omfattande sätt. Ämbetsverket ser över sina tillvägagångssätt, helhetsbedömningen vid behandlingen och beslutsfattandet, hörandet av kunder samt praxisen med att delvis sekretessbelägga beslut. 

– Jag vill att våra etablerade tillvägagångssätt i fortsättningen är öppna, genomskinliga och kundorienterade, och att processerna är smidiga. Vi har som mål att betona ett kundorienterat förfarande och en utveckling som grundar sig på kundupplevelse, vilket bland annat innebär att kunden hörs och beaktas bättre under hela processen, säger överdirektör Ilkka Haahtela.

Ämbetsverket bedömer hur helhetsbedömningens roll kan bli mer effektiv vid behandlingen av ansökningar och i beslutsfattandet. Samtidigt säkerställs att kundens situation och de utredningar som lagts fram bättre tas i beaktande som helhet.

Det läggs betoning på att höra kunden i situationer där det upptäckts oklarheter i ansökan. Till följd av reformarbetet ska bedömningen av eventuella oklarheter vara mer effektiv och rättssäker än i nuläget. Även praxisen med att delvis sekretessbelägga beslut omvärderas under reformarbetet. Ämbetsverket ändrar sina förfaranden för att bättre säkra den rättsliga kvaliteten vid tillämpningen av offentlighetslagen i framtiden.

Tillämpningspraxisen vid Migrationsverket auditeras

Migrationsverket beställer en extern revision om verkets egna tillämpningsanvisningar som används vid beslutsfattandet och om beaktandet av kundens situation i verkets anvisningar. Ämbetsverket ska uppdatera sina tillämpningsanvisningar och tillvägagångssätt på basis av revisionen så att de bättre tar hänsyn till kundens situation inom ramen för lagtolkningen. Auditeringen ska inledas genast i början av 2023. 

Migrationsverket granskar också en del av de negativa beslut som fattades 2022 om tillstånd på grund av arbete, studier och familjeband. Även detta arbete utnyttjas vid revideringen av verkets anvisningar och tillämpningspraxis.

Ämbetsverket informerar senare om resultaten av de ovannämnda utredningarna och de fortsatta åtgärderna.

Ytterligare information till medier

  • Ilkka Haahtela, överdirektör, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi
  • Begäranden om att bli uppringd: Migrationsverkets kommunikationsenhet, tfn 0295 433 037, e-post: media@migri.fi
Pressmeddelande