Meny

I Finland avslöjas även tvångstiggeri och tvångsäktenskap

5.8.2019 8.27
Pressmeddelande

Hjälpsystemet för offer för människohandeln har i år, fram till slutet av juni, tagit emot 115 nya klienter. Det är mer än hälften fler än under motsvarande period året innan, då man registrerade 76 nya klienter för tjänsterna. Av de nya klienterna bedöms knappt en tredjedel ha blivit föremål för utnyttjande som tyder på människohandel i Finland.

De flesta av offren för människohandel i Finland identifierades som offer för utnyttjande av arbetskraft (12 personer) samt offer för människohandel för tvångsäktenskap (12 personer). Utnyttjande av arbetskraft upptäcktes framför allt inom restaurangbranschen och jordbruket.

Av tvångsäktenskapen hade fyra ingåtts i Finland. I åtta fall hade äktenskapet ingåtts utomlands, vanligtvis medan bruden ännu var minderårig. Då familjen hade flytt från hemlandet till Finland, har utnyttjandet uppdagats i samband med våld i nära relationer. Skyddshemmen har spelat en nyckelroll i att identifiera offren för tvångsäktenskap och hänvisa dem till parter som tillhandahåller hjälp.

Uppgifterna framgår av en färsk halvårsöversikt från hjälpsystemet för människohandelns offer (endast på finska).

Tvångstiggeri har upptäckts

I Finland har man i mer än tio år debatterat huruvida tvångstiggeri förekommer i landet. I den här formen av människohandel tvingas personen i den underkastade ställningen att tigga och lämna över de medel hen har fått ihop till sina utnyttjare. Offret kan även tvingas att begå smärre brott eller till exempel att samla pantflaskor.

I början av året har två personer, som man bedömer har fallit offer för människohandel för tvångstiggeri i Finland, sökt sig till hjälpsystemet. Den ena av dessa personer har även tvingats att begå brott. Dessutom har ytterligare tre personer, som man med våld och svält har försökt tvinga till brottslig verksamhet, sökt sig till hjälpsystemet.

Hjälpsystemet bedömer ändå inte att allt tiggeri i Finland anknyter till utnyttjande. Verksamheten kan i huvudsak vara precis vad det verkar som: tiggeri för uppehälle. Hjälpsystemet erinrar dock om att möjligheter till utnyttjande och människohandel föreligger inom nästan alla branscher, även tiggeriet. Bland tiggarna kan en del personer ha en sämre situation än andra. Man bör heller inte låta diskussionen om ämnet glida in i ett svartvitt antingen/eller-scenario.

Sexuellt utnyttjande har identifierats i alarmerande liten utsträckning

I Finland har man i början av året identifierat alarmerande få offer för människohandel för sexuellt utnyttjande. Året innan hänvisades flera personer, som pressats eller tvingats till prostitution, till tjänsterna inom hjälpsystemet, särskilt via polisens avslöjande verksamhet. I år har något motsvarande inte hänt och orsaken till detta kan vara exempelvis polisens knappa resurser för uppdagande av brott.

Offer för människohandel identifieras fortfarande undermåligt i kommunerna och till exempel inom barnskyddet, hälsovården, på sjukhus och i fängelser. Enligt hjälpsystemet är det bristen på information som är problemet.

Medvetenhet om människohandel som en permanent del av förundersökningsmyndigheternas utbildning

Hjälpsystemet har strävat efter att öka medvetenheten om människohandel bland annat genom att utbilda förundersökningsmyndigheter i hur man identifierar offer för människohandel samt hur man genomför förundersökningar i fall som inbegriper människohandelsbrott. Med utbildningar som genomförts inom IHME-projektet har man hittills utbildat fler än 1 200 poliser och gränsbevakare.

Man har bedömt att utbildningarna är så effektiva, att hjälpsystemets samarbete med Gräns- och sjöbevakningsskolan och Polisyrkeshögskolan kommer att fortsätta även efter avslutat projekt. Alla som studerar till gränsbevakare och polis kommer i fortsättningen att få en inom IHME-projektet utarbetad grundläggande utbildning rörande människohandel.

Hjälpsystemet representerar Finland i Östersjöstaternas råds (CBSS) aktionsgrupp mot människohandel och deltar därigenom i arbetet med att producera utbildningsmaterial och utbildningar bland annat för kommunala myndigheter, åklagare samt representanter för medier.

Hjälpsystemet deltar dessutom i ett projekt via vilket man utreder möjligheterna till att ledsaga offer för människohandel, som tar sig över landsgränser, till att omfattas av tjänsterna också i det mottagande landet. I projektet deltar förutom Östersjöstaterna också Ukraina, Rumänien och Bulgarien.

Till hjälpsystemet har ännu en gång hänvisats ett rekordantal möjliga offer för människohandel

Fram till slutet av juni 2019 hänvisades totalt 143 personer till hjälpsystemet för människohandelns offer och av dessa registrerades 115 som klienter inom hjälpsystemet (30.6.2019 väntade 15 framställningar ännu på avgörande). Antalet har stigit enormt från tidigare år. Under samma period registrerades 55 personer som klienter år 2017, och 2016 endast 45.

Av de nya klienterna hade merparten fallit offer för människohandel utanför Finlands gränser. I de flesta fall var det fråga om människohandel för sexuellt utnyttjande (33 klienter). Man har även identifierat många fall av utnyttjande av arbetskraft och tvångsäktenskap. Två personer hade fallit offer för organhandel. De hade frihetsberövats och drogats i hemlandet och i en flera veckor lång process berövats ena njuren.

Inom hjälpsystemet fanns det 30.6.2019 totalt 458 möjliga offer för människohandel samt 129 minderåriga barn till dessa offer. Totalt omfattades 587 personer av tjänsterna. I slutet av juni i fjol omfattades 379 personer av tjänsterna. Antalet personer som omfattas av tjänsterna har med andra ord ökat med 55 procent på ett år.

Fakta: Vad gör hjälpsystemet för offer för människohandel?

  • Hjälpsystemet för människohandelns offer är en myndighet vars uppgift är att hjälpa personer som fallit offer för människohandel, deras minderåriga barn samt personer som medverkar i utredningen av människohandelsbrott. Det hjälper likvärdigt såväl finska som utländska offer för människohandel.
  • Hjälpsystemet för människohandelns offer erbjuder klienterna rådgivning och handledning, socialtjänster, hälsovårdstjänster, mottagningspenning eller utkomststöd, trygg inkvartering samt tolk- och översättningstjänster.
  • Om klienten vill återvända till sitt hemland får hen stöd för frivillig återresa.
  • Dessutom får klienten lagstadgad rättshjälp och juridisk rådgivning.
  • Hjälpsystemet för människohandelns offer verkar vid Joutseno förläggning och har tre verksamhetsställen i Finland (Joutseno, Uleåborg och Helsingfors).
  • Hjälpsystemet för människohandelns offer har varit verksamt sedan 2006. Det är en del av Migrationsverket och lyder under inrikesministeriet.
  • Man uppmanar till att kalla hjälpsystemet Hjälpsystemet för människohandelns offer.

Mer information om verksamheten finns på webbplatsen http://www.manniskohandel.fi/sv.

Ytterligare information för medier

Pressmeddelande

Viimeisimmät