main-mobile-navigation-header

Bara en del ålderstestas – majoriteten av dem som söker asyl som minderåriga är underåriga

Migri 14.4.2016 11.53
Nyhet

Kaleva publicerade en nyhet om att majoriteten av de asylsökande som uppgett sig vara minderåriga skulle vara myndiga. Detta antagande grundar sig på statistik från en rättstandläkare. Enligt statistiken skulle 70 procent av de asylsökande som i fjol genomgick en rättsodontologisk undersökning vara myndiga. Enligt nyheten har också antalet undersökningar för bedömning av ålder mångdubblats på ett par år.

Alla asylsökande som uppgett sig vara minderåriga genomgår inte en undersökning för bedömning av ålder. Därför kan man inte dra den slutsatsen av den höga andelen sökande som visat sig vara vuxna, att majoriteten av alla minderåriga sökande skulle ha fyllt 18 år.

Testresultaten pekar närmast på att myndigheterna har lyckats testa asylsökandenas ålder bara när det finns anledning till det och att man inte har skickat sökande till dyra och tidskrävande test i onödan.

Antalet ensamkommande barn femtonfaldigades – antalet test ökar också

Att antalet åldersbedömningar har mångfaldigats är en naturlig följd av att antalet minderåriga asylsökande utan vårdnadshavare har ökat. År 2015 var antalet minderåriga asylsökande som kommit till Finland utan vårdnadshavare 3 024. År 2014 ansökte 196 ensamkommande barn asyl i Finland. Antalet blev alltså över 15 gånger större på ett år. Antalet minderåriga asylsökande som kommit till landet utan vårdnadshavare i år var 177 före slutet av mars.

Undersökningar för bedömning av ålder görs fortfarande relativt sällan, dvs. enbart när myndigheten misstänker åldern på den som uppgett sig vara minderårig.

  • År 2015 genomfördes testet på 149 asylsökande som uppgett sig vara minderåriga.
  • Antalet test fördubblades jämfört med 2014, då 70 sökande genomgick testet.
  • Antalet ålderstest antas öka ytterligare i år, eftersom största delen av de minderåriga som i fjol sökte asyl i Finland anlände till landet i slutet av året och väntar på behandling av sin ansökan.

År 2015 visade det sig att 62 procent (92 personer) av dem som genomgick testet var myndiga. År 2014 var 56 procent (39 personer) av alla testade myndiga.

Testet genomförs endast om det finns skäl att misstänka den ålder som uppgetts

Asylsökandens ålder utreds i första hand utifrån handlingar och register samt hörande av sökanden. Om officiella handlingar inte är tillgängliga, betraktas den ålder som sökanden uppgett som utgångspunkt.

Om det finns uppenbara skäl att misstänka att de uppgifter som personen lämnat inte är tillförlitliga, kan det bli nödvändigt att genomföra en rättsmedicinsk undersökning för bedömning av ålder. Såväl personens yttre habitus som alla de uppgifter som lämnats kan ge anledning till misstankar.

Åldersbestämningen genomförs på begäran av polisen, Gränsbevakningsväsendet eller Migrationsverket. De vanligaste undersökningsmetoderna är för närvarande undersökningar av tandben och handlovsben som genomförs med hjälp av röntgning och en klinisk undersökning.

För att undersökningen ska få genomföras krävs det att den som ska undersökas och dennes vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare har gett sitt skriftliga samtycke till undersökningen. Asylsökande som utan godtagbar orsak vägrar genomgå undersökningen betraktas som vuxna. Vägran att genomgå undersökning kan inte ensam för sig utgöra en grund för att avslå en ansökan om internationellt skydd.

Åldern har betydelse för sökandens rättigheter och skyldigheter

Det är viktigt att bestämma sökandens ålder eftersom åldern har betydelse för många lagstadgade rättigheter och skyldigheter t.ex. när det gäller barnskydd, läroplikt, straffrättsligt ansvar, arbetsliv och ingående av äktenskap.

Minderåriga asylsökande som kommit till Finland utan vårdnadshavare placeras dessutom i grupphem som är avsedda för barn. Tingsrätten utser en företrädare som ska fungera som barnets intressebevakare vid myndigheternas verksamhet. Företrädaren är närvarande när Migrationsverkets representant intervjuar en minderårig som saknar vårdnadshavare.

Asylsökandens omyndighet eller myndighet har ingen betydelse när det gäller grunderna för internationellt skydd eller bedömningen av skyddsbehovet. Villkoren är desamma för både minderåriga och vuxna.

Ytterligare information till medier

överinspektör Juha Kannelmaa asylenheten, tfn 0295 430 431, [email protected]

Pressmeddelande

Viimeisimmät