Hoppa till innehåll

Vi utförde en laglighetskontroll av negativa beslut om fortsatt tillstånd från år 2022

Utgivningsdatum 18.4.2023 11.16
Pressmeddelande

Migrationsverket granskade cirka 13 % (176 stycken) av alla negativa beslut om fortsatt tillstånd som fattades år 2022. Största delen av dessa ärenden hade behandlats enligt lag. 9 % av besluten innehöll dock förfarandefel och kvalitetsproblem. Vi tar detta på största allvar.

Vi behandlar på nytt de beslut som innehöll förfarandefel

Vi har kontaktat de kunder vars beslut vi kommer att behandla på nytt. Totalt finns det tre sådana kunder.

Vi rättar inte beslut i sådana fall där kunden redan har fått uppehållstillstånd på någon annan grund.

Förfarandefel i omsorgsfull utredning av ärenden och hörande av kunder

Största delen av förfarandefelen hade att göra med omsorgsfull utredning av ärenden och hörande av kunder och deras familjemedlemmar. Utöver förfarandefel upptäcktes det också olika kvalitetsproblem i besluten. Det förekom brister i till exempel bedömningen av barnets bästa och familjens enhet.

Vi fattade sammanlagt 1 310 negativa beslut om fortsatta tillstånd år 2022. Vid laglighetskontrollen gick vi inte igenom alla beslut, utan det var fråga om en separat kontroll av ett urval av beslut som var större än vanligt. Lagen som gäller studerande och forskare ändrades den 15 april 2022 och vi ville ha med i urvalet beslut som hade fattats efter lagändringen.

Vi utövar kontinuerlig och planmässig laglighetsövervakning regelbundet. Vid behov utför vi även ytterligare kontroller i enstaka fall. Vi följer också regelbundet antalet beslut som förvaltningsdomstolarna sänder tillbaka till Migrationsverket på grund av lagtolknings- eller förfarandefel och bedömer deras inverkan på Migrationsverkets tillämpningspraxis och förfarande.

Om du misstänker att ditt beslut är felaktigt

I första hand ska du överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen enligt den besvärsanvisning som bifogats till beslutet. Om det finns ett sak- eller skrivfel i beslutet eller i andra handlingar som har samband med det, kan vi rätta felet. Mer information finns på sidan Rättelse av sak- och skrivfel.

Vi utvecklar behandlingen av uppehållstillstånd och beslutskvaliteten

Utöver att rätta beslut och att revidera anvisningar kommer vi att vidta följande utvecklingsåtgärder:

  1. Vi omarbetar våra dokumentmallar, såsom begäranden om komplettering och beslut, samt anvisningar avsedda för personalen så att de blir tydligare.
  2. Vi reviderar anvisningen för bedömning av barnets bästa och ordnar tilläggsutbildning för personalen om bedömningen av barnets bästa.
  3. Verkets anvisningar ska genomgå en omfattande omarbetning och en extern revision. Dessutom utvecklar vi våra riktlinjer som anknyter till tolkningar i beslut. Detta arbete har pågått redan i flera månader.
  4. Vi riktar fem kontroller mot olika grupper av uppehållstillståndsbeslut under året. Vårt mål är att övervaka lagligheten och kundorienteringen i beslut, att kartlägga en enhetlig tillämpningspraxis, att förenhetliga praxisen och att göra behandlingen av ansökningar och beslutsfattandet smidigare.