Meny

Statistik för 2017: Betydligt färre asylsökande än föregående åren – drygt 2 100 asylsökande lämnade in en första ansökan

30.1.2018 12.10
Pressmeddelande

År 2017 sökte totalt 5 059 (2016: 5 657) personer asyl i Finland. Av dem sökte 2 139 asyl för första gången och 1 858 lämnade in en ny ansökan. Ansökningarna av 1 062 asylsökande överfördes som interna förflyttningar inom EU från Grekland eller Italien till Finland (av tekniska skäl visar vår statistiktjänst inte den korrekta siffran utan anger antalet 1 068). Antalet första asylansökningar minskade tydligt jämfört med förra året: 4 005 första ansökningar lämnades in 2016.

När man lämnar bort de nya ansökningarna och de internt förflyttade från helhetsantalet, är antalet asylansökningar betydligt färre år 2017 än åren före hösten 2015, då antalet asylsökanden började öka. Före år 2015 var antalet asylsökande relativt stabilt: 3 000 till 4 000 asylsökande årligen.

Konvertering till kristendomen den vanligaste nya grunden i besvärsskedet

År 2017 fick cirka 40 procent av de asylsökande som fick sitt beslut (2016: 27 procent) ett positivt asylbeslut, dvs. de beviljades asyl, alternativt skydd eller uppehållstillstånd på någon annan grund. Antalet negativa beslut var ungefär 42 procent (2016: 51 procent). Talen innehåller besluten på både första och nya ansökningar.

Orsaken till den relativa ökningen i antalet positiva beslut är bland annat att asylsökandena har i besvärsskedet framfört mera nya grunder för sin ansökan än tidigare. Den vanligaste nya grunden är konvertering till kristendomen. Asylsökande kan beviljas asyl på grund av konvertering till kristendomen om man anser att personen i fråga löper risk för att utsättas för förföljelse på grund av sin religion om han eller hon återvänder till hemlandet.

Även besluten för internt via Grekland och Italien förflyttade asylsökande påverkade fördelningen av besluten: till programmet för intern förflyttning valdes nationaliteter som i EU har beviljats internationellt skydd i minst 75 procent av ärenden. Det vill säga största delen av dessa sökande har fått ett positivt beslut.

År 2016 utökade verket sin personal och kunde så fatta beslut på merparten av det stora antalet ansökningar från år 2015. Först behandlades de enklaste ansökningarna. Många ansökningar som krävde mer och djupare utredningsarbete innan man fattade beslut i dessa ärenden överfördes samtidigt till år 2017. Av dessa ansökningar som behandlades under en längre period fick många ett positivt beslut, vilket inverkar på den relativa ökningen av antalet positiva beslut.

Förvaltningsdomstolarna återförvisade drygt 2 420 beslut till Migrationsverket

Enligt Migrationsverket statistik behandlade förvaltningsdomstolarna år 2017 drygt 7 540 besvär över negativa asylbeslut.

Av dessa asylbeslut återförvisades 2 423 beslut (32 procent) till Migrationsverket på olika grunder för ny behandling.

Merparten av besluten (17 procent, totalt 1 313 beslut) återförvisades till verket för ny behandling eftersom sökanden hade lämnat in en ny utredning. Bland dessa beslut var konvertering till kristendomen den vanligaste nya grunden som framfördes i besvärsskedet.

Andelen beslut som upphävdes på grund av felaktigheter i proceduren eller i tolkningen av lagen var 4 procent (310 beslut). Enligt Inrikesministeriet får andelen vara högst 5 procent.

För tillfället är 7 589 av Migrationsverkets beslut under behandling eller i behandlingskö vid förvaltningsdomstolarna. Totalt 2 186 beslut, som förvaltningsdomstolarna återförvisat till Migrationsverket, väntar på behandling hos verket.

Antalet ansökningar av familjemedlemmar till personer som fått internationellt skydd ökade rejält

Totalt 10 procent mera ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband lämnades in år 2017 än år 2016.

Störst var ökningen i antalet ansökningar av familjemedlemmar till personer som fått internationellt skydd i Finland: 58 procent fler ansökningar lämnades in än året innan.

Ansökningar av irakier ökade med över en tredjedel (2017: 1 105; 2016: 768) och irakierna är numera klart den största gruppen som ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeband (mera omfattande information hittar du i vårt pressmeddelande).

Ansökningar utgående från familjeband som lämnats in av personer från Ryssland har minskat med drygt en fjärdedel. Trots detta är ryska medborgare fortfarande den näst största gruppen av sökande.

Antalet ansökningar på grund av arbete ökade med sammanlagt 16 procent. Mest ökning såg man i ansökningar för forskare (29 procent). Ökning kan även ses i antalet uppehållstillstånd för specialister (23 procent) och arbetare (19 procent).

Antalet ansökningar om uppehållstillstånd för studerande minskade med 21 procent (2017: 5 647; 2016: 7 161). Den viktigaste anledningen till att antalet ansökningar har minskat är att högskolorna har infört terminsavgifter för studerande från länder utanför EU och EES. Ändringen gäller studerande som har inlett sina studier efter den 1 augusti 2017. (Mera omfattande information hittar du i vårt pressmeddelande.)

Det totala antalet beslut och ansökningar om uppehållstillstånd innefattar nu även fortsatta tillstånd, permanenta tillstånd och EU-registreringar. Ärenden som gäller fortsatt uppehållstillstånd och registrering av en EU-medborgares uppehåll överfördes i början av 2017 från polisen till Migrationsverket.

Totalt 8 400 EU-medborgare lämnade in en ansökan om registrering (2016: 10 000). Flera ansökningar om fortsatt tillstånd lämnades in än året innan (2017: nästan 30 000; 2016: drygt 27 000). Antalet personer som ansökte om permanent uppehållstillstånd hölls i nivå med 2016.

Sammanlagt 12 600 personer blev finska medborgare

Totalt 12 600 personer fick finskt medborgarskap år 2017 (2016: 9 644).

Ryska medborgare är fortfarande den största gruppen av sökande trots att man kan se en liten minskning i antalet ansökningar av ryssländare.

I folkomröstningen som arrangerades i Storbritannien på sommaren 2016 röstade över 50 procent för att lämna EU. Detta kan ha haft en inverkan på det ökade antalet medborgarskapsansökningar av britter: när man räknar med medborgarskapsanmälningarna, ansökte sammanlagt 201 brittiska medborgare om finskt medborgarskap år 2017 (2016: 100).

Mer detaljerad årsstatistik på webben

Den nu bekräftade statistiken för 2017 hittar du i vår statistiktjänst tilastot.migri.fi. Statistiken från år 2015 och bakåt hittar du i PDF-format på adressen http://migri.fi/sv/statistik.

Ytterligare information:

Statistiktjänsten och dess användning: Migrationsverkets kommunikationsenhet, tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]

Asylstatistik: direktör för asylenheten Esko Repo, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Immigrationsstatistik: direktör för immigrationsenheten Tiina Suominen, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Medborgarskapsstatistik: chef för resultatområde Ulla Vainikka, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Viimeisimmät