Upplysningar om enskilda fall

Uppgifterna om Migrationsverkets kunder är vanligen information som ska hemlighållas. På grund av sekretesskyldigheten kan Migrationsverket nödvändigtvis inte ge information om en kund eller ta ställning till enskilda fall även om personen själv har gått ut med ärendet i offentligheten.

Bedömning från fall till fall

Om en journalist begär uppgifter om ett enskilt ärende, bedömer Migrationsverket alltid från fall till fall om det är möjligt att ge information om ärendet. För att information ska kunna ges måste det var klart att detta inte äventyrar säkerheten för personen i fråga eller dennes närstående. Exempelvis bara uppgiften om att någon person har sökt asyl i Finland kan äventyra personens och dennes släktingars säkerhet.

När du begär sekretessbelagda uppgifter ska du vara beredd att uppge för vilket ändamål uppgifterna används och varför. Det lönar sig också att beakta att verket i allmänhet inte genast kan besluta huruvida uppgifterna är offentliga. Innan beslutet fattas går Migrationsverket igenom på vilket sätt den person om vilken uppgifter begärs har motiverat sin ansökan, övriga uppgifter som erhållits om personen, ärendets behandlingsskede samt innehållet i Migrationsverkets eventuella beslut.

Sekretessen av uppgifterna grundar sig på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Mer information hittar du under punkten hemlighållande av personuppgifter.

Fullmakt av sökanden

Migrationsverkets kund kan med en skriftlig fullmakt ge en redaktör eller någon annan utomstående lov att bekanta sig med kundens handlingar. Uppgifter lämnas bara ut till den person som nämns i fullmakten, bara om det ärende som nämns i fullmakten och bara om avslutade ärenden. Fullmakten måste dessutom vara nyligen utfärdad. Fullmaktssamtycket gäller inte de uppgifter som sökanden inte själv heller har rätt att ta del av.

Det ankommer på en redaktör att förvissa sig om att sökanden förstår att redaktören har för avsikt att publicera de uppgifter som denne skaffat med hjälp av fullmakten, om det är fråga om att skriva en artikel eller att göra ett program.

Fullmakten ska vara personligen undertecknad av verkets kund; biträdets underskrift godkänns inte. Därtill behöver man fylla i en blankett för begäran om information och på den antecknas den eventuella orsaken till varför ärendet påskyndas samt datumet då uppgifterna senast borde fås.

Fullmakten, blanketten för begäran om information och en kopia av fullmaktsgivarens (den person om vilken uppgifter begärs) identitetsbevis skickas till Migrationsverket

  • som skannad per e-post under adressen: [email protected]
  • per fax till numret: 0295 411 720
  • per brev under adressen: PB 10, 00086 Migrationsverket.

Blanketten för begäran om uppgifter

Fullmakt – bilaga till blanketten för begäran om uppgifter

Behandling av begäran

Begäran om information behandlas så snabbt som möjligt, men i vissa fall kan behandlingen dra ut på tiden. Om handlingarna är i förvaltningsdomstolen, överförs begäran dit.

Om det till exempel råder oklarhet om fullmaktens omfattning, kontaktar Migrationsverket den person om vilken uppgifter begärs.

När uppgifterna har samlats in kan fullmaktsinnehavaren avtala om en tid när denne kommer för att bekanta sig med dem. Vid behov kan kopior av handlingarna skickas per post. För kopiorna debiteras en avgift.

Sekretessen av personuppgifter

Sekretessen av personuppgifter grundar sig särskilt på 24 § 1 mom. 24 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Dessutom kan även de andra sekretessgrunderna i 24 § i offentlighetslagen vara tillämpliga på uppgifter och handlingar som gäller ett utlänningsärende.

Migrationsverkets kund kan med en skriftlig fullmakt ge en redaktör eller någon annan utomstående lov att bekanta sig med kundens handlingar. Fullmaktssamtycket gäller inte de uppgifter som sökanden inte själv heller har rätt att ta del av (begränsningarna i 11 § i offentlighetslagen 621/1999).