Hoppa till innehåll

Invandringsstatistiken 2021: Rekordmånga sökte uppehållstillstånd med arbete som grund

Utgivningsdatum 26.1.2022 10.00

År 2021 lämnades det in fler ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete än någonsin tidigare. Antalet asylansökningar var däremot ovanligt lågt.

Trots det fortsatta coronaläget ökade antalet ansökningar om första uppehållstillstånd. I fjol lämnades det in 36 206 ansökningar om första uppehållstillstånd (2020: 21 160). De vanligaste orsakerna till att flytta till Finland är arbete, familj och studier. Med första uppehållstillstånd avses tillstånd som man i regel söker utomlands innan man flyttar till Finland.

”Förändringen i verksamhetsmiljön för invandring har under de senaste åren varit stor, och den tendensen fortsätter fortfarande”, säger Migrationsverkets överdirektör Jari Kähkönen.

Antalet ansökningar om första uppehållstillstånd på grund av arbete som lämnades in i fjol var 15 012 (2020: 8 771). Bland dem var ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare den största kategorin till antalet (2021: 8 529, 2020: 4 460). Uppehållstillstånd för arbetstagare söks till exempel av kockar, sjukskötare, städare och restaurangarbetare. Specialister, till exempel it-specialister, lämnade i sin tur in 1 605 ansökningar om första uppehållstillstånd (2020: 853).

Ökning skedde också i antalet första ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband (2021: 13 764, 2020: 8 369) och studier (2021: 6 711, 2020: 3 299).

Arbete är den vanligaste orsaken till att flytta till Finland

I fjol var arbete den vanligaste grunden för ett positivt beslut om uppehållstillstånd, det vill säga för tillstånd att flytta till Finland.

”Finland behöver även utländska arbetstagare. År 2021 beviljades det totalt 11 428 första uppehållstillstånd på grund av arbete. År 2020 var antalet 8 508”, säger Kähkönen.

Det finns flera olika uppehållstillstånd som beviljas på grund av arbete, beroende på vilket arbete personen ska utföra i Finland. Lite över hälften av de positiva besluten om första uppehållstillstånd på grund av arbete gällde uppehållstillstånd för arbetstagare, som innefattar arbets- och näringsbyråns prövning av tillgången på arbetskraft före Migrationsverkets beslut (2021: 5 929, 2020: 4 450).

I fjol var antalet positiva beslut om uppehållstillstånd för specialister 1 293 (2020: 864, 2019: 1 893). Länderna från vilka det flyttar flest specialister till Finland är Ryssland, Indien och Kina.

Antalet säsongsarbetare fortsatte att öka. Totalt 15 892 säsongsarbetare fick ett positivt beslut (2020: 13 301). Största delen av säsongsarbetarna kommer från Ukraina och arbetar på gårdar.

Andra vanliga skäl att flytta till Finland är familj (2021: 9 821 positiva beslut, 2020: 8 592) och studier (2021: 5 837, 2020: 3 225).

Allt fler fortsätter att bo i Finland

Antalet ansökningar om fortsatt tillstånd som lämnades in i fjol var 30 930 (2020: 30 161, 2019: 27 988), och totalt 30 623 fortsatta tillstånd beviljades (2020: 27 750, 2019: 25 831). Arbete var den vanligaste grunden för att ansöka om och bevilja fortsatt tillstånd. Med fortsatt tillstånd avses uppehållstillstånd som man söker när man redan har bott i Finland med uppehållstillstånd.

Sammanlagt 11 563 personer beviljades permanent uppehållstillstånd (2020: 11 491).

EU-medborgare flyttar till Finland på grund av arbete

EU-medborgare registrerade sin vistelse i Finland betydligt oftare än förut. Ökningen har sannolikt en koppling till coronaläget. Reserestriktionerna hindrar inte inresan till Finland om man är finsk medborgare eller permanent bosatt i Finland.

EU-medborgare behöver inte något egentligt uppehållstillstånd i Finland. En EU-medborgare måste dock registrera sin vistelse om hen ska vistas i Finland längre än tre månader.

År 2021 lämnade EU-medborgare in 12 465 registreringsansökningar (2020: 8 982). Största delen av EU-medborgare ansöker om registrering med arbete som grund (2021: 5 905, 2020: 4 014).

I fjol registrerade 11 190 EU-medborgare sin uppehållsrätt i Finland (2020: 7 629), och för 5 333 av dem var arbete grunden för registreringen (2020: 3 468). Flest EU-registreringar gjordes för medborgare i Estland, Tyskland och Lettland.

Att flytta till Finland ska bli snabbt och smidigt

Migrationsverket har som mål att kraftigt förkorta sina behandlingstider och göra uppehållstillståndsprocessen så smidig och transparent som möjligt.

Senast nästa år ska en ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete eller studier behandlas inom en månad. Expressfilen som kommer att införas i juni gör att specialister och tillväxtföretagare kan snabbare inleda sitt arbete i Finland. För dem och deras familjemedlemmar ska det ta högst två veckor att få sin ansökan om uppehållstillstånd behandlad.

”När en kund har ett arbete eller en studieplats och kriterierna för uppehållstillstånd uppfylls, ska det gå snabbt och smidigt att flytta till Finland”, säger Migrationsverkets biträdande chef Elina Immonen.

En positiv utveckling av behandlingstiderna för uppehållstillstånd på grund av arbete skedde år 2021. Första uppehållstillstånd för specialister beviljades i genomsnitt inom 15 dygn (2020: 22), för tillväxtföretagare inom 24 dygn (2020: 70) och för arbetstagare inom 75 dygn (2020: 143).

”I fjol lyckades vi förkorta behandlingstiderna inom arbetskraftsinvandringen. Det är inte tillräckligt, eftersom antalet ansökningar ser ut att växa. Ytterligare utvecklingsåtgärder behövs”, säger Immonen.

Migrationsverket kommer att nå målsättningarna genom att utveckla sin verksamhet på bred front. Det är fråga om ett stort förändringsprojekt som kräver omfattande systemutveckling, lagändringar, ändringar i arbetssätten och nya sätt att fungera. Verket satsar också stort på kundanvisningar och kundservice.

”En smidigare arbetskraftsinvandring kräver ändringar i tankesättet i hela samhället. Som helhet handlar det om hur enkelt det är att flytta till Finland och leva en bra vardag här. Vi gör vårt genom att göra det enkelt att söka uppehållstillstånd”, säger Immonen.

När fungerande lösningar hittas, tillämpas de även på andra typer av tillstånd. Utvecklingsarbete pågår för att snabba upp behandlingen av till exempel familjemedlemmars tillstånd samt medborgarskapsansökningar och EU-registreringar.

Antalet asylansökningar var lågt, antalet efterföljande ansökningar minskade

År 2021 var det totala antalet asylansökningar ovanligt lågt. En ännu större andel av internationellt skydd består av kvotflyktingar.

Sammanlagt lämnades det in 2 545 asylansökningar (2020: 3 209). Liksom tidigare åren, lämnades flest asylansökningar in av irakier, afghaner och somalier. Antalet första asylansökningar var något större än år 2020 (2021: 1 383, 2020: 1 275).

En särskild orsak till det minskade antalet ansökningar var att det lämnades in färre efterföljande ansökningar (2021: 1 162, 2020: 1 934). Med efterföljande ansökan, eller ny ansökan, avses en asylansökan som en klient gör efter att hen har fått ett lagakraftvunnet beslut om en asylansökan som hen tidigare lämnat in.

År 2021 var Finlands flyktingkvot 1 050 personer. Under 2021 blev 1 091 personer uttagna som kvotflyktingar till Finland. En del av dem hörde till kvoten för 2020. Tidtabellen för kvotuttagningarna beror på FN:s flyktingorgan UNHCR:s förslag. År 2021 anlände totalt 891 kvotflyktingar till Finland. Flyktingarna flyttar till Finland oftast under kvotuttagningsåret eller året efter.

”Antalet asylsökande som kommer till Finland är lågt just nu, men orsakerna till flyktingskap har inte minskat. Endast en liten del av flyktingarna i världen har möjlighet att flytta bort från konfliktområdenas närhet”, säger Kähkönen.

Situationen vid den belarusiska gränsen har inte på något avsevärt sätt påverkat antalet asylsökande i Finland. Cirka 40 asylansökningar har tecken på den belarusiska rutten.

Situationen i Afghanistan förändrade snabbt i fjol. Migrationsverket koordinerade mottagningen av de evakuerade från Afghanistan i Finland. Enligt statsrådets beslut fick 236 afghanska medborgare uppehållstillstånd på särskilda humanitära grunder. Dessa personer ingår inte i asylstatistiken. Med evakueringsflygen kom också 88 afghanska medborgare som sökte asyl i Finland. De består mestadels av familjemedlemmar till personer som fått konsulär hjälp.

Annars syns det instabila läget i Afghanistan inte i statistiken över inkomna asylansökningar. Totalt 403 asylansökningar lämnades in av afghanska medborgare år 2021.

Statsrådet beslutade i februari 2020 att Finland tar emot 175 asylsökande i utsatt ställning från Medelhavsområdet. Omplaceringarna av asylsökande från Medelhavsområdet slutfördes år 2021.

Finland fick 7 585 nya medborgare

År 2021 fick Finland 6 070 nya medborgare på ansökan (2020: 7 193) och 1 515 efter anmälan (2020: 1 551).

Antalet medborgarskapsansökningar har ökat (2021: 14 366, 2020: 11 569). Den största gruppen som sökte medborgarskap var återigen irakiska medborgare (2021: 2 240, 2020: 1 881). I flera års tid har ryska medborgare varit den största gruppen som har ansökt om finskt medborgarskap, men irakier toppade statistiken i förfjol.

Mer årsstatistik på webbplatsen Migri.fi

Den bekräftade statistiken för 2021 hittar du i vår statistiktjänst: statistik.migri.fi. Anvisningar för användningen av statistiktjänsten och statistik från år 2015 och bakåt finns i pdf-format på Migrationsverkets webbplats.

Ytterligare information till medier

  • Invandring 2021 och asylärenden: överdirektör Jari Kähkönen, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi
  • Arbetskraftsinvandring och Migrationsverkets målsättningar: biträdande chef Elina Immonen, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi
  • Övriga frågor om statistik: Migrationsverkets kommunikationsenhet, tfn 0295 433 037, e-post: media@migri.fi