Hoppa till innehåll

Kommunerna ersätts för kostnader för mottagande av personer som flytt från Ukraina

Utgivningsdatum 5.5.2022 10.11

Personer som flytt från Ukraina kan få inkvarteringstjänster från kommuner utan att det inrättas en egen förläggning i kommunen. Migrationsverket ersätter kommunerna för inkvarteringskostnader.

Det har lämnats in över 21 000 ansökningar om tillfälligt skydd sedan Rysslands attack inleddes, och största delen av de sökande är ukrainare. De som får tillfälligt skydd har rätt till mottagningstjänster.

Kommuner kan nu ingå ett avtal med en förläggning om tillhandahållande av inkvarteringstjänster enligt mottagningslagen för personer som får tillfälligt skydd.

– Det är första gången vi samarbetar med kommunerna på ett så här omfattande och smidigt sätt inom mottagandet. Det är fint att många kommuner som exempelvis inte har erfarenhet av förläggningar också har velat hjälpa människor som flytt från Ukraina, säger ställföreträdaren för överdirektören, biträdande chef Elina Immonen.

Varför skapades det en ny modell inom mottagandet?

Att kommuner tas med i ordnandet av mottagningstjänster aktivare än förut är nödvändigt, eftersom antalet personer som flytt från Ukraina till följd av Rysslands attack förväntas öka ytterligare i Finland.

I kommunerna finns det redan en stor mängd ukrainare som får tillfälligt skydd och som bor i privat inkvartering eller i inkvartering som kommunerna anvisat. Det finns även sådana ukrainare i Finland som ännu inte har ansökt om tillfälligt skydd, eftersom ukrainska medborgare får vistas visumfritt i Finland i 90 dygn.

– Vi vill göra det möjligt för personer som flytt från Ukraina att bo på orter där de har nära relationer, arbete eller andra band, säger specialsakkunnig Mari Helenius.

Den nya modellen påverkar inte tidpunkten då en person får hemkommun. Det har inte gjorts några ändringar i lagen om hemkommun.

Förläggningen ordnar social- och hälsovårdstjänsterna även i fortsättningen

Alla som sökt eller som får tillfälligt skydd är registrerade vid en förläggning, även om de bor i privat inkvartering eller i inkvartering som kommunen erbjuder.

Kommuner kan ordna inkvartering i möblerade lägenheter som kommunen anvisat. Den fasta ersättningen (klient/dygn) täcker alla boendekostnader. Någon annan avgift för boende kan inte tas ut hos klienten. Migrationsverket kan även ersätta kommunen för kostnader som orsakats av tolkning.

De som flytt från Ukraina får hälso- och sjukvårdstjänster i första hand via förläggningen och tjänsteproducenter som Migrationsverket har konkurrensutsatt. Förläggningen ordnar även den nödvändiga socialservicen och till exempel mottagningspenningen för dem.

Kommunerna har dock redan i flera år tillhandahållit klienter vid förläggningar vissa hälso- och sjukvårdstjänster, såsom rådgivningsbyråtjänster och munhälsovård. Kommunerna ersätts även i fortsättningen för kostnaderna för dessa tjänster utan ett separat avtal.

Migrationsverket ersätter inte kommuner för kostnader som hänför sig till småbarnspedagogik, undervisning eller sysselsättningstjänster.

Endast kommuner kan få ersättning

Migrationsverket betalar ersättning till en kommun som ingått avtal via förläggningen. Ersättning kan endast betalas ut till kommuner, och den gäller enbart tjänster som ordnas för personer som sökt eller som får tillfälligt skydd. Privatpersoner eller andra aktörer ersätts inte för kostnader som orsakas av ordnande av inkvartering eller andra tjänster.

Migrationsverket kan betala ersättning från och med det datum då tillfälligt skydd togs i bruk, det vill säga den 4 mars 2022. Kommuner och förläggningar kan ingå avtal från och med maj. Ersättning betalas retroaktivt för mars–april. Denna modell för mottagandet används temporärt.

– Vi ger anvisningar om ersättningar och avtal direkt till kommunerna. Vi har även ordnat webbinarier för kommuner och gjort en avtalsmall för samarbetet mellan kommunerna och förläggningarna, säger Helenius.

Migrationsverket ansvarar för styrningen, planeringen och övervakningen av mottagningssystemets verksamhet. Migrationsverkets egna förläggningar ligger i Helsingfors, Villmanstrand (Joutseno) och Uleåborg. De övriga förläggningarna drivs av organisationer, kommuner och företag. För närvarande finns det 56 förläggningar och serviceställen för privat inkvartering samt sju enheter för minderåriga. Före Rysslands attack mot Ukraina fanns det 20 förläggningar i Finland. Antalet enheter för minderåriga har inte förändrats.

Fakta: Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

  • I Finland ansöker man om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna. Därefter beviljar Migrationsverket uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd.
  • Man får börja arbeta genast efter att polisen eller gränsmyndigheten har registrerat ansökan om tillfälligt skydd.
  • Tillfälligt skydd kan beviljas ukrainska medborgare som till följd av Rysslands attack inte kan återvända till Ukraina.
  • Tillfälligt skydd kan även beviljas sådana statslösa personer och medborgare i länder utanför Europeiska unionen och Schengenavtalet som har flytt på grund av Rysslands attack och som vistats lagligen i Ukraina och som inte kan återvända till sitt ursprungsland på trygga och varaktiga villkor.
  • Tillfälligt skydd kan även beviljas familjemedlemmar till ukrainare och familjemedlemmar till personer som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har knutits i Ukraina före Rysslands attack.

Ytterligare information till medier