Hoppa till innehåll

Statistik över immigrationen 2018: Allt fler ansökte om uppehållstillstånd på grund av arbete i fjol

Utgivningsdatum 16.1.2019 9.34
Pressmeddelande

Allt fler invandrare ansökte i fjol om uppehållstillstånd på grund av arbete eller studier. Enligt Migrationsverkets årsstatistik ökade antalet ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete klart jämfört med året innan. Totalt gjordes 10 805* första ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete (2017: 8 650).

Det finns flera olika uppehållstillstånd på grund av arbete, till exempel har specialister och företagare egna uppehållstillstånd. Antalet ansökningar ökade i nästan alla av dessa tillståndstyper. Ökningen förklaras delvis av att Finland 2018 införde nya tillståndstyper, såsom säsongsarbetstillstånd. Dessutom blev startup-företagande i fjol en ansökningsgrund för arbetstillstånd. Utöver uppehållstillstånd beviljades 6 783 säsongsarbetstillstånd avsedda för säsongsarbete som varar under tre månader.

Antalet ansökningar om uppehållstillstånd för internationella studerande ökade i fjol. Störst var antalet sökande från Kina och Ryssland. Ett första uppehållstillstånd för studier söktes av 6 281 personer (2017: 5 646). Det lägre antalet ansökningar året innan berodde sannolikt på att Finland hösten 2017 införde läsårsavgifter för högskolestuderande som kommer från länder utanför EU.

Totalt förblev antalet ansökningar om uppehållstillstånd på samma nivå 2018 som 2017. Sammanlagt 66 381* personer ansökte om uppehållstillstånd (2017: 65 167). Det är också möjligt att ansöka om uppehållstillstånd till exempel på grund av familjeband.

Fler registreringar av EU-medborgare

Antalet registreringar av EU-medborgare ökade klart i fjol. Antalet registreringar uppgick i fjol till 8 749 medan antalet 2017 var 7 800.

Medborgare i en EU-stat, Liechtenstein eller Schweiz behöver inte uppehållstillstånd i Finland. Uppehållsrätten måste emellertid registreras om man vistas i Finland mer än tre månader.

Klart flest registreringar söktes av ester.

Hälften av asylansökningarna var nya ansökningar

Antalet asylsökande som kom till Finland var lägre än rekordåret 2015, då över 32 000 asylsökande kom till Finland. Före år 2015 låg antalet sökande rätt stabilt kring 3´000–4 000 personer per år.

År 2018 inlämnades totalt 4 548 asylansökningar (2017: 5 046), men nästan hälften av dem var nya ansökningar. Antalet första asylansökningar uppgick till 2 409 (2017: 2 137) och antalet nya ansökningar till 2 139. Flest nya ansökningar gjordes av irakier (1 347 st).

En ny ansökan är en ansökan om internationellt skydd som lämnas in efter att beslutet på personens tidigare ansökan har vunnit laga kraft. En vanlig orsak till en ny ansökan är att sökanden lägger fram en ny grund som inte har framkommit tidigare. Oftast handlar den nya grunden om att sökanden uppger sig ha konverterat till kristendomen i Finland eller uppger sig tillhöra en sexuell minoritet eller en könsminoritet.

Efter irakier var ryssar och somalier de största grupperna asylsökande. Ryssarna blev näststörsta sökandegrupp i fjol. Bland de ryska asylsökande var en stor del Jehovas vittnen eller personer från norra Kaukasien.

Av besluten som fattades 2018 var 43 procent positiva (2017: 40 %). Andelen negativa beslut var 31 procent (2017: 42 %). Siffrorna inkluderar också beslut om nya ansökningar. Resten av ansökningarna bestod av sådana som efter en preliminär prövning avvisades utan prövning (20 procent) eller som förföll (6 procent).

Nästan hundra personer fick utvisningsbeslut på grund av brott

I fjol fattade Migrationsverket beslut om utvisning på grund av brott för 173 personer som hade gjort sig skyldiga till brott. Av dessa utvisades 95 personer, vilket var över hälften av dem som fått ett sådant utvisningsbeslut. Utvisning betyder att en utlänning som har eller har haft uppehållstillstånd avlägsnas ur landet. Flest utvisningsbeslut fattades för irakier.

En utlänning kan utvisas ur landet, om han eller hon har gjort sig skyldig till ett brott för vilket det föreskrivna maximistraffet är fängelse i minst ett år, eller om han eller hon har gjort sig skyldig till upprepade brott. Dessa beslut grundar sig på en helhetsbedömning, och man tar i beaktande bland annat hur allvarlig den brottsliga gärningen är samt personens band till Finland och uppgifterna om personens hälsotillstånd.

Antalet utvisningsbeslut på grund av brott har legat på ungefär samma nivå de senaste åren. Till exempel år 2017 fattade man ett sådant utvisningsbeslut för 100 personer.

I fjol utfärdade verket utvisningsbeslut för totalt 1 092 personer. De flesta, 997 beslut, berodde på olaglig vistelse i landet. Personer som har fått ett utvisningsbeslut avlägsnas ur landet av polisen.

Finland fick 9 600 nya medborgare

Ett större antal människor ansökte om finskt medborgarskap än tidigare år. Totalt gjordes 11 676 medborgarskapsansökningar i fjol (2017: 10 704). Ryska medborgare är fortfarande den största gruppen sökande. Andra stora grupper är somalier och irakier.

Medborgarskapsanmälningarna uppgick till 1 020. Vissa persongrupper, såsom före detta finska medborgare, kan få finskt medborgarskap genom anmälan.

I fjol beviljades 9 610 personer finskt medborgarskap. Siffran sjönk jämfört med 2017, då antalet var 12 600. Det större antalet beslut 2017 berodde på att man avvecklade anhopningen från de föregående åren.

I statistiken syntes även en svag ökning av antalet ansökningar av brittiska medborgare. Räknar man också med medborgarskapsanmälningar sökte 230 medborgare från Storbritannien om finskt medborgarskap. (2017: 201, 2016: 99).

Mer årsstatistik på webbplatsen migri.fi

Den bekräftade statistiken för 2018 hittar du i vår statistiktjänst tilastot.migri.fi. Statistiken för 2015 och bakåt hittar du i PDF-format på adressen migri.fi/tilastot

Mer information för medierna

Asylstatistik: direktör för asylenheten Esko Repo, tfn 0295 430 431, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi

Immigrationsstatistik: direktör för immigrationsenheten Tiina Suominen, tfn 0295 430 431, e-post fornamn.efternamn@migri.fi

Medborgarskapsstatistik: direktör för medborgarskapsenheten Heikki Taskinen, tfn 0295 430 431, e-post fornamn.efternamn@migri.fi

Övriga statistikfrågor: Migrationsverkets kommunikation, tfn 0295 433 037, e-post: media@migri.fi

*Rättelse av pressmeddelande 2.4.2019: Antalet första ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete år 2018 var totalt 10 805, inte 10 762. Antalet ansökningar om uppehållstillstånd år 2018 var totalt 66 381, inte 65 508.