Hoppa till innehåll

Över 35 000 personer har ansökt om tillfälligt skydd i Finland – antalet klienter har aldrig varit större i mottagningssystemet

Utgivningsdatum 8.8.2022 9.03

Mottagningssystemet har nu mer klienter än någonsin tidigare, över 37 000 personer. Det tidigare rekordantalet i mottagningssystemet var år 2015, då det kom över 32 000 asylsökande till Finland.

Den 4 augusti hade det lämnats in 35 074 ansökningar om tillfälligt skydd av personer som flytt från Ukraina på grund av Rysslands attack.

Alla som söker eller får tillfälligt skydd är registrerade som klienter vid en förläggning, även om de bor i privat inkvartering eller i inkvartering som kommunen erbjuder. Majoriteten av dem, cirka 65 procent, bor för närvarande utanför förläggningarna.

De som söker eller får tillfälligt skydd kan få mottagningstjänster från förläggningen, såsom hälso- och sjukvårdstjänster och socialservice. Förläggningen ger även information samt handledning och rådgivning i olika vardagsfrågor.

Antalet förläggningar som inrättas och upprätthålls ska motsvara behovet 

För närvarande finns det 77 förläggningar, deras filialer och serviceställen för privat inkvartering samt åtta enheter för minderåriga. Före Rysslands attack mot Ukraina fanns det 20 förläggningar och sju enheter för minderåriga i Finland.

– Utgångspunkten är att antalet förläggningar som inrättas och upprätthålls ska motsvara behovet. Behovet av platser på förläggningar varierar av flera orsaker, säger Olli Snellman, chef för resultatområde vid enheten för mottagande.

Behovet av förläggningsplatser påverkas av antalet personer som söker eller får tillfälligt skydd och som behöver inkvartering, och dessutom finns det personer som får tillfälligt skydd som lämnar Finland tillfälligt eller permanent. Det är också bra att alltid ha lediga inkvarteringsplatser som kan tas i bruk efter behov samt möjlighet att utvidga förläggningarnas verksamhet, så att det finns beredskap att snabbt svara på behovet. Hela tiden behövs det också beredskap att inrätta helt nya förläggningar.

– Inom den närmaste framtiden kan till exempel slutet av säsongsarbetssäsongen öka behovet av inkvartering på förläggningar. Å andra sidan kommer förmodligen sådana personer som nu omfattas av mottagningssystemet och som får tillfälligt skydd att lämna mottagningssystemet och flytta till kommuner i en större omfattning från och med våren 2023, säger Snellman.

Migrationsverket ansvarar för styrningen, planeringen och övervakningen av mottagningssystemets verksamhet. Migrationsverkets egna förläggningar ligger i Helsingfors, Villmanstrand (Joutseno) och Uleåborg. De övriga förläggningarna drivs av organisationer, kommuner och företag.

Cirka en tredjedel av dem som flytt från Ukraina är barn

En betydande del av de personer som söker och får tillfälligt skydd är barn med sina mödrar. Det har också anlänt barn utan vårdnadshavare till Finland, som dock i huvudsak kommit med sina släktingar eller familjebekanta. Sammanlagt cirka en tredjedel av de personer som anländer till Finland är barn.

- Barnen får möjlighet att gå i skola i Finland. Vid behov hjälper den egna förläggningen med att ansöka om skolplats, säger Snellman.

Den relativa andelen barn har minskat något sedan Ryssland inledde sin attack, och antalet personer i arbetsför ålder har ökat i motsvarande mån.

- De som får tillfälligt skydd har rätt att få sysselsättnings- och integrationsfrämjande tjänster vid arbets- och näringsbyrån. Migrationsverket uppmuntrar dem att aktivt söka sig till dessa tjänster, säger Snellman.

Det finns även grupper med särskilda behov inom de personer som flytt från Ukraina till Finland. Till Finland har till exempel anlänt några tiotal äldre personer och personer med minnessjukdom, utvecklingsstörning eller svåra skador, som har behövt tjänster genom vårdenheter utanför förläggningarna.

Antalet sökande har varit ganska stabilt

Migrationsverket har fattat 33 480 beslut om tillfälligt skydd. Cirka 95 procent av de sökande har fått beslut på sin ansökan.

- Antalet ansökningar om tillfälligt skydd per vecka har varierat mer under sommaren än under våren, men på månadsnivå har antalen varit ungefär lika stora sedan maj. Antalet ansökningar per vecka har varierat mellan under 700 och 1 400, och i genomsnitt lämnas det in cirka 4 500 ansökningar per månad, säger direktören för asylenheten Antti Lehtinen.

Nästan alla beslut om tillfälligt skydd är positiva (33 231). Det har även fattats några negativa beslut. De sökande som fått avslag har varit medborgare i något annat land än Ukraina. Dessutom har ett litet antal ansökningar förfallit då den sökande har återkallat sin ansökan.

För närvarande tar det cirka en vecka att få ett beslut om tillfälligt skydd, om det är fråga om ett typiskt fall som inte kräver ytterligare utredningar. Man får dock börja arbeta genast efter att polisen eller gränsmyndigheten har registrerat ansökan om tillfälligt skydd. De som flytt från Ukraina får en finsk personbeteckning när de beviljas tillfälligt skydd.

Fakta: Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

  • I Finland ansöker man om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna. Efter detta fattar Migrationsverket ett beslut om tillfälligt skydd.
  • Tillfälligt skydd kan beviljas ukrainska medborgare som till följd av Rysslands attack inte kan återvända till Ukraina.
  • Tillfälligt skydd kan även beviljas sådana statslösa personer och medborgare i länder utanför Europeiska unionen och Schengenavtalet som har flytt på grund av Rysslands attack och som vistats lagligen i Ukraina och som inte kan återvända till sitt ursprungsland på trygga och varaktiga villkor.
  • Tillfälligt skydd kan även beviljas familjemedlemmar till ukrainare och familjemedlemmar till personer som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har knutits i Ukraina före Rysslands attack.

Ytterligare information till medier

  • Antti Lehtinen, direktör för asylenheten, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi
  • Olli Snellman, chef för resultatområde, enheten för mottagande, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi
  • Statistik om tillfälligt skydd