Meny

Mer stöd till asylsökarbarn och -familjer vid förläggningarna

7.11.2017 12.55 | Publicerad på svenska 15.12.2017 kl. 13.41
Pressmeddelande

Migrationsverket vill stödja asylsökarfamiljernas välbefinnande och barnens utveckling med hjälp av projektet ”Föra barnen på tal-metoden i mottagningstjänsterna – psykosocialt stöd till barnfamiljer och utsatta personer”.

Inom ramen för projektet tas hjälpmetoden Föra barnen på tal i bruk i mottagningssystemet i hela landet. Det är fråga om en förebyggande metod som stödjer utvecklingen och riktas till alla familjer som söker asyl samt till minderåriga som kommit utan vårdnadshavare.

Inom ramen för projektet förbättras förläggningarnas funktionsmässiga beredskap och förmåga att beakta barnen som en del av arbetsrutinerna i vardagen. Projektets målgrupp är barnfamiljer vid förläggningarna samt minderåriga som kommit till Finland utan vårdnadshavare.

Samarbetspartner i projektet är Föreningen för Mental Hälsa i Finland (FMHF). Föra barnen på tal är en tvåstegsmetod som är en del av helheten metodhelheten Familj och barn i samspel.

Syftet med Föra barnen på tal-samtalet är att stärka föräldraskapet, en positiv barn–förälder-relation och en trygg och smidig vardag för barnet. Vid behov åtföljs samtalet av ett nätverksmöte som alltid ordnas om det finns ett behov av att stärka faktorer som skyddar barnet. Målet med det funktionella nätverksarbetet är att utveckla konkreta handlingar i familjens och barnets vardag som hjälper barnet att klara sig.

I projektet bedömer man hur användbart, lämpligt och tryggt konceptet är. Konceptet utvecklas också så att det lämpar sig för målgruppen och verksamhetsmiljön vid förläggningarna.

I början av projektet testas Föra barnen på tal-konceptet vid några förläggningar för vuxna och familjer samt vid enheterna för minderåriga. Senare tas konceptet och dithörande utbildning i bruk i hela mottagningssystemet.

Föra barnen på tal-projektet genomförs med stöd av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Mer information om metoden

Forskningsbevis i anslutning till Föra barnen på tal-metoden har sammanställts i en handbok (Kasvun tuki).

Familj och barn i samspel-arbetet och material i anslutning till Föra barnen på tal-metoden finns på FMHF:s webbplats.

Ytterligare information till medierna

Virpi Valiola, projektchef, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Viimeisimmät