Hoppa till innehåll

Ändringarna i utlänningslagen gör det möjligt att erbjuda smidigare tjänster åt arbetstagare och arbetsgivare

Utgivningsdatum 23.2.2023 13.58

Kapitel 5 i utlänningslagen ändras i dag den 23 februari 2023. Lagändringen påverkar särskilt de sökande som ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete och deras arbetsgivare. I praktiken blir det smidigare att ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete och att fatta beslut på dessa ansökningar.

Från och med den 23 februari beviljar Migrationsverket tillstånd enligt den nya lagen. De ansökningar som ännu inte har avgjorts den 23 februari behandlas i enlighet med den nya lagen, trots att de blivit anhängiga före lagens ikraftträdande.

– Lagändringen är betydande, eftersom vi kan fatta beslut snabbare och erbjuda våra kunder smidigare tjänster, säger Migrationsverkets biträdande chef Elina Immonen.

Lagändringen bidrar till att uppnå den målsatta behandlingstiden på en månad

Bakom lagändringen ligger en större helhet som syftar till att förkorta behandlingstiden till en månad i genomsnitt för ansökningar om uppehållstillstånd för arbete. Ändringarna i kapitel 5 i utlänningslagen stöder andra åtgärder som redan vidtagits och som snabbat upp handläggningen. De nya bestämmelserna gör det också möjligt att utnyttja automatisering i större utsträckning. Med tanke på en snabb handläggning är det viktigt att både sökanden och arbetsgivaren i första hand använder webbtjänster.

Lagen blir enhetligare så att det också i fråga om första tillstånd räcker att resedokumentet är i kraft när beslut fattas. Giltighetstiden för kundens resedokument påverkar alltså inte längre tillståndets längd på samma sätt som före lagändringen.

Det blir lättare för kunden att fylla i ansökan i e-tjänsten Enter Finland

Tack vare lagändringen och det att Migrationsverket har gjort sina processer smidigare och utvecklat e-tjänsten Enter Finland är det nu enklare att ansöka om uppehållstillstånd som arbetstagare.

När kunden ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare, fyller hen först i ansökan i e-tjänsten Enter Finland som guidar kunden bättre än förut. Systemet ber kunden fylla i de uppgifter som är viktiga för ansökan, bifoga rätta bilagor och svara på de frågor som är väsentliga med tanke på kundens ansökan. Systemet ser också till att alla uppgifter som behövs finns med i ansökan och att kunden inte skickar in en bristfällig ansökan.

Efter att kunden har fyllt i sin ansökan om uppehållstillstånd och betalat behandlingsavgiften i Enter Finland, kompletterar arbetsgivaren ansökan i e-tjänsten Enter Finland för arbetsgivare. Tjänsten guidar också arbetsgivaren som alltid måste fylla i anställningsvillkoren för ansökan.

Arbetsgivaren får mer ansvar

Lagändringen förtydligar kundernas, arbetsgivarnas och verkets roll och ansvar i de olika ansökningar som lämnas in på grund av arbete. I fortsättningen har arbetsgivaren en större roll vid ansökan. Efter lagändringen är utgångspunkten den att arbetsgivaren kontrollerar arbetstagarens yrkesskicklighet och kompetens, och arbetstagaren behöver inte bevisa den för Migrationsverket på nytt. Arbetstagaren behöver inte heller lämna in lika många bilagor till Migrationsverket som tidigare.

I och med den nya lagen kommer särskild uppmärksamhet att fästas vid att anställningsvillkoren är som sig bör genast i början av ansökningsprocessen. Migrationsverket börjar inte handlägga en ansökan om uppehållstillstånd för arbete förrän arbetsgivaren har fyllt i anställningsvillkoren för ansökan och lämnat in eventuella bilagor som gäller arbetsgivaren.

När ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare är klar, måste kunden ännu besöka en finsk beskickning för att styrka sin identitet och lämna sina fingeravtryck.

I fortsättningen kan arbetsgivare också ansöka om certifiering för sitt företag. I samband med certifieringen utreds arbetsgivarens förmåga att fungera som arbetsgivare, som inte behöver utredas på nytt i samband med ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare. Certifieringen beviljas första gången för två år. En certifierad arbetsgivare behöver inte separat lämna uppgifter om företaget för varje ansökan som företagets arbetstagare lämnar in. Behandlingsavgiften för en webbansökan om certifiering är 140 euro. För en pappersansökan tas ut en avgift på 195 euro.

Migrationsverket vill att det går så smidigt som möjligt att flytta till Finland

Antalet ansökningar om uppehållstillstånd har ökat varje år, och ännu fler flyttar till Finland på grund av arbete, familj eller studier. Internationella arbetstagare, studerande och forskare är viktiga för Finlands innovationer och tillväxt.

– På grund av den hårda internationella konkurrensen om arbetskraft måste det gå snabbt och smidigt att flytta till Finland på grund av arbete eller studier, säger Immonen.

I fjol var arbete den vanligaste grunden för ett positivt beslut om första uppehållstillstånd (16 081 stycken). Med första uppehållstillstånd avses tillstånd som man vanligtvis söker utomlands innan man flyttar till Finland.

Behandlingstiderna för uppehållstillstånd för arbete har blivit avsevärt kortare under de senaste åren trots att antalet beslut har ökat. Till exempel år 2019 var den genomsnittliga behandlingstiden för alla ansökningar om första uppehållstillstånd på grund av arbete 110 dagar (medianen var 64 dagar). År 2022 var den siffran 62 dagar (medianen var 36 dagar).

Lagändringen som nu träder i kraft gäller inte specialsakkunniga som kan flytta till Finland genom expressfilen. Deras ansökningar om uppehållstillstånd behandlas inom två veckor.

Ytterligare information till medier

Elina Immonen, biträdande chef, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi