Hoppa till innehåll

Invandringen till Finland fortsättningsvis hög, intresset för att studera i Finland växer

Utgivningsdatum 21.6.2023 11.19
Pressmeddelande

Ökningen i antalet utländska medborgare som flyttar till Finland består till största delen av personer som flyttar hit på grund av arbete eller studier och av deras familjemedlemmar. I Europa har antalet ansökningar om internationellt skydd ökat, men någon sådan ökning går inte att se i Finland. Detta framgår av Migrationsverkets nya översikt över invandringen till Finland.

Under början av året 2023 har det lämnats in totalt 7 343 ansökningar om ett första uppehållstillstånd på grund av arbete. Siffran är något lägre än i fjol.  

– Rysslands invasion av Ukraina har haft en stor inverkan på utvecklingen av antalet inkommande ansökningar under åren 2022 och 2023. I och med kriget minskade antalet inkommande ansökningar kraftigt, i synnerhet när det gäller säsongsarbete, berättar Johannes Hirvelä, utvecklingschef på Migrationsverket.  

Antalet inkommande ansökningar från ryska medborgare har utjämnats under året 2023 jämfört med förra årets rekordsiffror. 

Största delen av alla ansökningar om uppehållstillstånd med arbete som grund utgörs av ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare. I synnerhet har antalet positiva beslut för sökande inom social- och hälsovårdsbranschen ökat kraftigt under de senaste åren. Orsakerna bakom ökningen är bristen på vårdpersonal och ökningen av internationella rekryteringar hos företag.

Antalet ansökningar om första uppehållstillstånd för studier ökar kraftigt

Det finländska utbildningssystemet väcker intresse bland allt fler. I fjol ökade antalet internationella studerande i Finland på grund av ändringarna som gjordes i lagstiftningen där beviljande av uppehållstillstånd för studier regleras. Ökningen har fortsatt i ännu snabbare takt när man tittar på antalet ansökningar som har lämnats in under början av året. 

Antalet studerande med familj har ökat, vilket beror delvis på att rätten att arbeta har utökats och att uppehållstillståndet beviljas nu för hela studietiden på en gång.  

Av alla studerande som ansökte om uppehållstillstånd för studier i januari–maj 2023 var en klar majoritet examensstuderande. Deras andel av alla sökande var 90 %. Under början av året 2023 har flest ansökningar om uppehållstillstånd lämnats in av medborgare i Kina, Sri Lanka, Bangladesh, Indien och Pakistan. 

Antalet ansökningar om internationellt skydd har ökat kraftigt i Europa, men så är inte fallet i Finland

Antalet ansökningar om internationellt skydd har ökat inom Europeiska unionen. År 2022 överskred det totala antalet ansökningar 950 000 för första gången efter 2016. I mars 2023 lämnades det in cirka 84 000 första asylansökningar inom EU. 
 
Antalet asylansökningar har ökat kraftigt i Europa, men så är inte fallet i Finland. Fram till slutet av maj 2023 har det lämnats in totalt 1 310 första asylansökningar i Finland. Flest asylansökningar har lämnats in av medborgare i Somalia, Ryssland, Afghanistan, Turkiet och Iran.  
 
– Även om vi inte ser samma rekordhöga antal asylsökande i Finland än i övriga Europa, är omständigheterna fortsättningsvis spända i många ursprungsländer som är viktiga ur Finlands perspektiv, till exempel i Somalia och Afghanistan. Om det europeiska asylsystemet belastas, kan detta avspeglas i Finland med fördröjning. Detta är vi beredda på, säger Hirvelä. 
 
I antalet ansökningar om tillfälligt skydd från personer som flyr kriget i Ukraina har man sett en fallande tendens. Fram till slutet av maj har det lämnats in totalt 8 722 ansökningar om tillfälligt skydd. Även om antalet ansökningar har varit förhållandevis lågt, förväntas migrationen som beror på kriget fortsätta under åren 2023 och 2024.  

Ny statistiköversikt med information om aktuella fenomen

Migrationsverket har gett ut årets första Invandringen till Finland-översikt på sin webbplats. Syftet med översikten är att bidra med förståelse för invandringen till Finland och om orsakerna som ligger bakom.  

– Migrationsverket har skapat en ny informationsprodukt för att bistå alla intresserade som använder sig av invandringsrelaterad information i vårt samhälle. Vi ger ut ett brett urval av statistik samt årsöversikter över det föregående året, men i fortsättningen vill vi lyfta fram oftare och i högre grad också lättbegriplig information för allmänheten samt aktualiteter om invandringen till Finland, säger Hirvelä. 

Syftet med Invandringen till Finland-översikten är att belysa Migrationsverkets processer och ändringarna i dem på ett intresseväckande och visuellt sätt.  

– Invandringen till Finland-översikten är den första av sitt slag, och den har producerats av sakkunniga som arbetar på Migrationsverket. I samband med den första pilotpublikationen bedömer vi hurdan respons vi får av användare och vilka önskemål det finns om lägesbildens innehåll och format. Vårt syfte är att bemöta informationsbehoven hos användarna och att publicera den här översikten regelbundet, säger Hirvelä.  

Mer statistik hittar du i Invandringen till Finland-översikten (på finska). 

Ytterligare information till medier