Hoppa till innehåll

Migrationsverket har uppdaterat sina prognoser om antalet ansökningar 2023–2024

Utgivningsdatum 19.4.2023 12.44

Migrationsverket har uppdaterat sina prognoser om antalet ansökningar 2023–2024. De nya prognoser som nu publicerats gäller ansökningar om uppehållstillstånd från studerande och arbetstagare. Migrationsverket har också uppdaterat sina tidigare prognoser som gäller antalet ansökningar om tillfälligt skydd och asyl.

Migrationsverkets framsynsnätverk består av experter som utarbetar kvantitativa och kvalitativa prognoser om migrationen till Finland och om asylsökande som anländer till Finland. Prognoserna görs i samarbete med olika myndigheter och intressentgrupper, och Migrationsverket ansvarar för samordningen av nätverkets arbete.

Efterfrågan på utländsk arbetskraft syns i det ökade antalet ansökningar om uppehållstillstånd

Antalet ansökningar om första uppehållstillstånd som lämnas in på grund av arbete uppskattas vara 19 000 år 2023 och 21 500 år 2024.

Antalet ansökningar väntas bli lite lägre i år än i fjol. År 2022 var antalet inlämnade ansökningar rekordstort, sammanlagt 20 961. Rekordåret kan förklaras med den uppdämda efterfrågan som uppstått under coronapandemin och med arbetskraftsinvandringens snabba återhämtning efter avvecklingen av restriktionerna.

Antalet ansökningar om första uppehållstillstånd för arbete påverkas bland annat av konjunkturväxlingarna inom den globala ekonomin, arbetsmarknadssituationen i Finland, de nationella åtgärdsprogram som stöder arbetsrelaterad invandring samt utvecklingen av internationella rekryteringsnätverk.

– Många branscher och företag lider av svår brist på arbetskraft, och samtidigt minskar den del av befolkningen som är i arbetsför ålder. Detta ökar behovet av och efterfrågan på utländsk arbetskraft även i framtiden, säger Migrationsverkets utvecklingsdirektör Johannes Hirvelä.

Antalet sökande som ansöker om uppehållstillstånd för studier fortsätter att ligga på hög nivå 

År 2022 var också antalet ansökningar om första uppehållstillstånd för studier rekordstort, sammanlagt 9 855. Det höga antalet antas bero på att många studerande som hade börjat studera på distans eller skjutit upp studiestarten på grund av coronapandemin flyttade till Finland under 2022.

Åren 2023–2024 beräknas antalet ansökningar minska en aning jämfört med i fjol men fortfarande ligga på en historiskt hög nivå. Det uppskattas att antalet ansökningar blir 8 500 år 2023 och 9 000 år 2024.

Antalet ansökningar om första uppehållstillstånd för studier påverkas bland annat av antalet nybörjarplatser för internationella examina, till vilken grad studieplatserna fylls och Finlands attraktionskraft som studie- och bosättningsland.

Tidigare prognoser om antalet ansökningar om tillfälligt skydd och asyl har uppdaterats

I januari 2023 publicerade Migrationsverket prognoser om antalet ansökningar om tillfälligt skydd och asyl.

Enligt framsynsnätverkets uppdaterade prognos kommer mellan 20 000 och 30 000 personer som flyr kriget i Ukraina att anlända till Finland och söka tillfälligt skydd i Finland år 2023. Tidigare uppskattades antalet sökande till mellan 30 000 och 40 000. Expertgruppen kom fram till en lägre uppskattning, eftersom vintern påverkade ukrainarnas flyttning till EU-området mindre än väntat. Antalet personer som söker tillfälligt skydd i Finland har varit rätt stabilt sedan slutet av 2022.

År 2024 uppskattas mellan 10 000 och 15 000 personer söka tillfälligt skydd i Finland. Uppskattningen återspeglar antagandet om fortsatt migration år 2024.

Enligt den uppdaterade prognosen kommer antalet sökande som första gången söker asyl i Finland att vara mellan 3 500 och 4 500 per år åren 2023–2024. Bakom prognosen ligger i synnerhet de utdragna konflikterna i betydande utreseländer, såsom i Afghanistan, Somalia och Syrien, samt det belastade flyktingläget inom transitländer.

Antalet asylansökningar från ryska medborgare ökade kraftigt efter att mobiliseringen hade utlysts i Ryssland. Antalet asylsökningar minskade dock snabbt efter införandet av inrese- och visumrestriktioner i slutet av september 2022 och har fortsatt att vara lågt.

– De senaste åren har dock visat att snabba förändringar är möjliga i vår verksamhetsmiljö och att situationer som plötsligt uppstår ofta ligger bakom sökande av asyl. Därför är det svårt att förutspå exakt hur antalet ansökningar kommer att utvecklas och man måste vara förberedd på olika scenarier, säger Hirvelä.

Ytterligare information till medier