Enkät: Asylsökande känner sig trygga på förläggningarna

10.7.2018 9.07
Pressmeddelande

Att bo på en förläggning upplevs i regel som tryggt. Det här framgår av den enkät som Migrationsverket och förläggningarna genomförde bland klienterna på förläggningarna i våras. Kvinnorna upplevde förläggningarna något tryggare än männen, även om det förekom spridning bland svaren.

I enkäten frågades om de asylsökandes erfarenheter av förläggningarnas verksamhet. De ombads bland annat bedöma den upplevda känslan av trygghet, personalens bemötande och den hjälp de fått av de anställda.

Enkäten besvarades av 1267 asylsökande på 26 förläggningar. I enkäten deltog dessutom förläggningar för ensamkommande minderåriga. Av dem svarade 33 på enkäten.

De asylsökande önskade språkundervisning och information om att söka arbete

De klienter som svarade på enkäten upplevde i regel att de anställda på förläggningarna bemöter dem bra och jämlikt. I vissa svar framfördes svararens känsla av att bemötandet är olika beroende på kulturbakgrund eller kön.

Klienterna upplevde i allmänhet att de får hjälp av förläggningarnas anställda om det behövs. Mera hjälp önskades särskilt med att söka arbetsplatser. Undervisningen i finska upplevdes som en bra sak. Mera språkundervisning önskades på förläggningarna.

En del önskade mer aktiviteter i förläggningarnas vardag

De asylsökande fick i öppna frågor berätta om vad de tycker att är bra eller dåligt på förläggningen, hurdan hjälp de önskar av de anställda och hur de skulle förbättra förläggningens verksamhet.

Kritisk respons gavs till exempel om förläggningens avlägsna läge och snygghet. Man önskade att förläggningarna skulle vara trivsammare än i dag. En del av de svarande önskade mera aktiviteter för vuxna och barn i förläggningarnas vardag.

Som bra saker framkom i svaren till exempel säkerheten och stabiliteten. Ofta nämnde de asylsökande som en positiv omständighet de anställdas hjälp med vardagliga saker och vid olika problem.

Responsen som erhölls med enkäten kommer att utnyttjas vid utvecklingen av mottagningstjänsterna.

Läs sammanfattningen av enkäten (endast på finska):

Aikuisten ja perheiden yksiköiden asiakaspalautteen yhteenveto

Alaikäisyksiköiden asiakaspalautteen yhteenveto

Ytterligare information för medier

Chefen för mottagningsenhetens resultatområde Olli Snellman, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Viimeisimmät