Hoppa till innehåll

Laglighetskontrollen av negativa beslut har blivit färdig – resultaten utnyttjas i utvecklingsarbetet vid Migrationsverket

Utgivningsdatum 18.4.2023 11.24

Enligt Migrationsverkets laglighetskontroll hade största delen av de ärenden som granskades behandlats enligt lag. Det att verket inte hade fullgjort sina alla lagstadgade skyldigheter i nio procent av ärendena tar Migrationsverket dock på största allvar.

I december 2022 gjorde Migrationsverket en inre utredning om det fall som Helsingin Sanomat skrev om den 10 december 2022. I fallet hade kunden ansökt om uppehållstillstånd för att söka arbete efter att ha avlagt examen i Finland. Enligt utredningen hade det gjorts fel i ärendet, både i lagtolkningen och i förfarandet.

På grund av utredningens resultat inledde Migrationsverkets överdirektör Ilkka Haahtela en separat laglighetskontroll. Laglighetskontrollen utfördes i januari–februari av Migrationsverkets juridiska service som granskade negativa beslut som Migrationsverket hade fattat år 2022 på ansökningar om fortsatt tillstånd som lämnats in på grund av arbete, studier eller familjeband.

– Migrationsverkets verksamhet måste alltid vara kundorienterad och lagenlig. Jag beslutade att det utöver den separata inre kontrollen också görs en extern revision av vår verksamhet. Resultaten av alla utredningar utnyttjas vid omarbetningen av verkets anvisningar och tillämpningspraxis, säger överdirektör Ilkka Haahtela.

Den separata laglighetskontrollen fokuserade på riktigheten och kvaliteten i fråga om beslutsfattandet med hänsyn till utredningsskyldighet, hörande och helhetsbedömning. Migrationsverkets juridiska service fäste också avseende vid motiveringarnas omfattning och bedömningen av barnets bästa och skyddet för familjelivet. Dessutom undersöktes kundorienteringen och huruvida de lagstadgade behandlingstiderna hade uppnåtts.

Förfarandefel i omsorgsfull utredning av ärenden och hörande av kunder

Kontrollen omfattade sammanlagt 176 negativa beslut om fortsatt tillstånd från år 2022. Av dessa ärenden hade 76 inletts på grund av arbete, 50 på grund av studier och 50 på grund av familjeband. 

Av de beslut om fortsatt tillstånd som granskades hade 160 (91 %) behandlats korrekt. I 16 beslut (9 %) hade Migrationsverket inte fullgjort sina skyldigheter enligt lag. Största delen av förfarandefelen hade att göra med omsorgsfull utredning av ärenden och hörande av kunder och deras familjemedlemmar. 

– Till exempel hade kunden i praktiken inte getts tillfälle att yttra sig om avlägsnande ur landet eller anknytningspersonen hade inte hörts i ett ärende som gällde maken eller makan, säger Haahtela.

Med anledning av de förfarandefel som upptäckts vid kontrollen har Migrationsverket inlett ett förfarande för rättelse av sakfel enligt 50 § i förvaltningslagen. Om kunden har överklagat ett beslut som innehåller ett förfarandefel hos förvaltningsdomstolen, har Migrationsverket underrättat förvaltningsdomstolen om att det har inletts ett rättelseförfarande. Om ett felaktigt beslut har väntat på delgivning hos polisen, har polisen informerats om att Migrationsverket behandlar ärendet på nytt. Det finns dock inte behov av att rätta alla felaktiga beslut, till exempel om kunden redan har beviljats uppehållstillstånd på någon annan grund.

– Vi har kontaktat de kunder vars beslut vi kommer att behandla på nytt, säger Haahtela.

Utöver förfarandefel upptäcktes det också olika kvalitetsproblem i besluten. Det förekom brister i till exempel bedömningen av barnets bästa och familjens enhet. I en del av de familje- och arbetsrelaterade besluten hade också den lagstadgade behandlingstiden överskridits.

– Verkets juridiska service har fäst uppmärksamhet vid att helhetsbedömningen ofta skulle kunna utvidgas. Kundens situation måste alltid beaktas i sin helhet och i beslutet måste även beskrivas de omständigheter som talar för ett positivt slutresultat trots att uppehållstillstånd inte kan beviljas, säger Haahtela.

Ämbetsverket vidtar åtgärder till följd av resultaten

Den separata kontrollen visar att det finns rum för utveckling i behandlingen av uppehållstillstånd och i beslutskvaliteten.

– Det är en mycket allvarlig sak att det vid kontrollen upptäcktes att det finns kunder vars ärende inte hade behandlats i enlighet med författningar. De iakttagelser som gjordes vid kontrollen har gåtts igenom med de ansvariga aktörerna och ska beaktas i våra nya beslut, säger Haahtela.

På basis av iakttagelserna kommer Migrationsverket att vidta följande utvecklingsåtgärder utöver det att verket redan rättat sakfel och gett anvisningar:

  1. Vi omarbetar våra dokumentmallar, såsom begäranden om komplettering och beslut, samt anvisningar avsedda för personalen så att de blir tydligare.
  2. Vi reviderar anvisningen för bedömning av barnets bästa och ordnar tilläggsutbildning för personalen om helhetsbedömning, bedömning av barnets bästa och dess prioritet. Vi följer hur åtgärderna påverkar beslutskvaliteten under 2024.
  3. Verkets anvisningar ska genomgå en omfattande omarbetning och en extern revision. Dessutom utvecklar vi våra riktlinjer som anknyter till tolkningar i beslut. Detta arbete har pågått redan i flera månader.
  4. I enlighet med verkets plan för laglighetsövervakning riktar vi fem kontroller mot olika grupper av uppehållstillståndsbeslut under året. Vårt mål är att övervaka lagligheten och kundorienteringen i beslut, att kartlägga en enhetlig tillämpningspraxis, att förenhetliga praxisen och att göra behandlingen av ansökningar och beslutsfattandet smidigare.

Ytterligare information till medier