Hoppa till innehåll

Migrationsverket börjar följa upp uppehållstillstånd för studier automatiskt

Utgivningsdatum 28.9.2023 9.12

Uppehållstillstånd för studier börjar följas upp automatiskt 28.09.2023. Genom uppföljningen utreder man om den studerande fortfarande uppfyller villkoren för det beviljade tillståndet.

Migrationsverket följer upp uppehållstillstånd för studier som börjat gälla 1.6.2022 eller senare och som har beviljats för avläggande av en examen.  Migrationsverket kontrollerar bland annat om studierna har inletts och framskridit, om studierätten är i kraft samt andra förutsättningar för uppehållstillståndet för studier.

– Uppföljningen hör till våra lagstadgade skyldigheter, men främjar också den inre säkerheten samt det finländska samhällets och kundernas intressen. Med hjälp av den kan vi exempelvis upptäcka utnyttjande av arbetskraft eller människohandel, berättar Pauliina Helminen, direktör för tillstånds- och medborgarskapsenheten.

Automatisk uppföljning möjliggör en effektiv uppföljningsprocess

En lagändring som trädde i kraft 2022 möjliggör uppehållstillstånd för studerande för hela studietiden. Före lagändringen granskades förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd i samband med ansökan om fortsatt tillstånd. Numera beviljas studerande i regel uppehållstillstånd för hela studietiden, det vill säga flera år i taget, så de behöver inte nödvändigtvis ansöka om fortsatt tillstånd.

Den automatiska uppföljningen baserar sig på automatiska kontroller av register. Migrationsverket kan göra kontroller i olika nationella register, såsom FPA:s register, Utbildningsstyrelsens Koski-register och befolkningsdatasystemets register. Utifrån resultaten av registerkontrollen bedömer Migrationsverket om förutsättningarna för uppehållstillståndet fortfarande uppfylls.

En del av processen för uppföljningen är automatiserad, men ett eventuellt återkallande av ett uppehållstillstånd övervägs även framöver av en tjänsteman vid Migrationsverket.

– Automatiseringen gör det möjligt att göra mer regelbunden och omfattande uppföljning, och tjänstemännen kan fokusera på uppgifter som kräver deras expertis, berättar Anna Cheung, digital direktör.

I fall där uppehållstillstånd kan återkallas gör en prövning från fall till fall

Om resultaten av kontrollen av registren i den automatiska uppföljningen visar att förutsättningarna för ett beviljat uppehållstillstånd behöver utredas närmare, hänvisas ärendet till en tjänsteman vid Migrationsverket för behandling.

Kundens situation utvärderas från fall till fall. Om det finns skäl att överväga att återkalla uppehållstillståndet, får kunden uttala sig innan beslutet fattas.

Om uppehållstillståndet återkallas har kunden 30 dagar på sig att överklaga beslutet efter att han eller hon har fått det. Vanligen fortsätter kundens rätt att arbeta, och kunden kan stanna kvar i Finland tills ett beslut har fattats om överklagandet.

Migrationsverket har gjort uppföljningar sedan 2017. Migrationsverket väljer varje år vad uppföljningen ska fokusera på.

Ytterligare information för medier

  • Automatisering: Anna Cheung, digital direktör, fornamn.efternamn@migri.fi, tfn 0295 433 037
  • Återkallande av uppehållstillstånd: Pauliina Helminen, direktör för tillstånds- och medborgarskapsenheten, fornamn.efternamn@migri.fi, tfn 0295 433 037