Hoppa till innehåll

Kommunerna ersätts för kostnader för inkvartering av personer som flytt från Ukraina – ersättning kan fås till och med mars 2023

Utgivningsdatum 7.7.2022 9.19

Det har lämnats in 31 590 ansökningar om tillfälligt skydd i Finland sedan Rysslands attack inleddes, och största delen av de sökande är ukrainare. De som får tillfälligt skydd har rätt till mottagningstjänster.

Personer som flytt från Ukraina kan få inkvarteringstjänster från kommuner utan att det inrättas en egen förläggning i kommunen. Migrationsverket ersätter kommunerna för inkvarteringskostnader. Det har beslutats att kommunmodellen ska tillämpas till och med den 4 mars 2023.

Kommuner kan ingå ett avtal med en förläggning om tillhandahållande av inkvarteringstjänster enligt mottagningslagen för personer som får tillfälligt skydd. Hittills har det förhandlats om upprättande av avtal med sammanlagt 90 kommuner. Största delen av avtalen håller på att behandlas internt i kommunerna. 

Kommunmodellen har fått ett positivt mottagande

Kommunmodellen gör det möjligt för personer som flytt från Ukraina att bo på orter där de har nära relationer, arbete eller andra band.

För närvarande omfattas uppskattningsvis cirka 1 700 klienter av kommunmodellens avtal. Registreringen av klienter i kommunmodellen pågår, varför alla klienter som inkvarteras i kommunerna ännu inte syns i kommunmodellens inkvarteringsregister.

– Nästa steg för kommunmodellen blir att utreda möjligheten att överföra personer som får tillfälligt skydd direkt till de kommuner som har meddelat att de har gott om lokaler för användning enligt kommunmodellen och beredskap att samordna boendet, säger specialsakkunnig Tiina Järvinen.

Den första överföringen gjordes från Joutseno förläggning till Ikalis, där det inkvarterades 24 ukrainare.

Kommunen erbjuder inkvartering och handledning i vardagen för personer som får tillfälligt skydd. De övriga mottagningstjänsterna erbjuds av den förläggning där de har registrerats som klienter.

– Kommunmodellen har fått ett positivt mottagande i olika delar av Finland och väckt stort intresse. Migrationsverket anser att samarbetet med kommunerna är viktigt och att kommunmodellen är ett bra sätt att ta emot personer som ansöker om tillfälligt skydd, säger Järvinen.

Förläggningen ordnar social- och hälsovårdstjänsterna

Alla som sökt eller som får tillfälligt skydd är registrerade vid en förläggning, även om de bor i privat inkvartering eller i inkvartering som kommunen erbjuder.

De som flytt från Ukraina får hälso- och sjukvårdstjänster i första hand via förläggningen och tjänsteproducenter som Migrationsverket har konkurrensutsatt. Förläggningen ordnar även den nödvändiga socialservicen och till exempel mottagningspenningen för dem.

Kommunernas hälso- och sjukvårdstjänster har i huvudsak begränsats till att användas av kommuninvånare, som asylsökande inte är. Därför konkurrensutsätter och köper Migrationsverket tjänster på hälsocentralnivå. Nivån på vården bestäms i mottagningslagen.

Kommunerna har dock redan i flera år tillhandahållit klienter vid förläggningar vissa hälso- och sjukvårdstjänster, såsom rådgivningsbyråtjänster och munhälsovård. Kommunerna ersätts även i fortsättningen för kostnaderna för dessa tjänster utan ett separat avtal.

Migrationsverket ansvarar för styrningen, planeringen och övervakningen av mottagningssystemets verksamhet. Migrationsverkets egna förläggningar ligger i Helsingfors, Villmanstrand (Joutseno) och Uleåborg. De övriga förläggningarna drivs av organisationer, kommuner och företag. För närvarande finns det 72 förläggningar, deras filialer och serviceställen för privat inkvartering samt åtta enheter för minderåriga. Före Rysslands attack mot Ukraina fanns det 20 förläggningar och sju enheter för minderåriga i Finland.

Fakta: Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

  • I Finland ansöker man om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna. Därefter beviljar Migrationsverket uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd.
  • Man får börja arbeta genast efter att polisen eller gränsmyndigheten har registrerat ansökan om tillfälligt skydd.
  • Tillfälligt skydd kan beviljas ukrainska medborgare som till följd av Rysslands attack inte kan återvända till Ukraina.
  • Tillfälligt skydd kan även beviljas sådana statslösa personer och medborgare i länder utanför Europeiska unionen och Schengenavtalet som har flytt på grund av Rysslands attack och som vistats lagligen i Ukraina och som inte kan återvända till sitt ursprungsland på trygga och varaktiga villkor.
  • Tillfälligt skydd kan även beviljas familjemedlemmar till ukrainare och familjemedlemmar till personer som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har knutits i Ukraina före Rysslands attack.
  • Personer som flytt från Ukraina får en finsk personbeteckning när de beviljas tillfälligt skydd.

Ytterligare information till medier