Hoppa till innehåll

Skenäktenskap vanliga i EU-länderna

Migri
Utgivningsdatum 10.7.2012 15.30
Nyhet

Europeiska migrationsnätverkets syntesrapport:

Skenäktenskap är en del av vardagen inom familjeåterförening i EU-länderna, men deras omfattning är svår att bevisa på grund av brist på jämförbar statistik, konstateras i Europeiska migrationsnätverket EMN:s syntesrapport Misuse of the Right to Family Reunification. Med skenäktenskap avses ett äktenskap som har ingåtts i syfte att kringgå bestämmelser om inresa eller vistelse i ett land, dvs. endast för att maken ska få uppehållstillstånd.

Antalet fall med misstanke om skenäktenskap varierade i EU-länderna och Norge mellan 35 och 1 740 fall 2011. Samtidigt varierade antalet avslående beslut på grund av skenäktenskap i EU-länderna mellan 5 och 990 (2010: 5–1 360).

I EU-länderna har man insett att skenäktenskap är ett känsligt fenomen som kräver särskild omsorg vid undersökningen för att rättsskyddet för dem som ansöker om uppehållstillstånd ska genomföras. För att staterna skulle kunna kontrollera detta fenomen bättre och få mer resurser för förebyggandet av det behövs jämförbar statistik, klara anvisningar som stöd för undersökningen och ett särskilt forum för utbyte av information.

EU-kommissionens vilja att väcka debatt en bakgrundsfaktor för rapporten

Syntesrapporten bygger på nationella undersökningar i 24 medlemsstater och Norge, som utredde omfattningen av skenäktenskap och felaktiga anmälningar om föräldraskap som lämnats i anslutning till ansökan om uppehållstillstånd. Dessutom utreddes verksamhetsmodeller som utvecklats för att identifiera olika sätt av missbruk samt metoder för bekämpning av missbruk.

En bakgrundsfaktor bakom undersökningen är EU:s grönbok om direktiv 2003/86/EG om rätten till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare. EU-kommissionen har haft för avsikt att väcka en offentlig debatt om frågor i anslutning till tillämpandet av direktionen och behovet att ändra direktivet.

Ekonomiska motiv vanliga

Skenäktenskap har vanligen ekonomiska motiv. Å andra sidan har man också observerat tecken på skenäktenskap som ordnats av organiserade brottslingsgrupper.

EU-länderna bekämpar missbruk på grund av skenäktenskap genom att koncentrera sin undersökning till avgångsländernas beskickningar, där sökande av uppehållstillstånd intervjuas och handlingarnas äkthet undersöks. I en del länder kan polisen undersöka lägenheter, arbetsplatser eller skolor till personer som misstänks för skenäktenskap. Vid undersökningen jämförs även uppgifter om äktenskap och samboende som lämnats till kommunala register med de uppgifter som lämnats till immigrationsmyndigheterna.

Personens förflutna kan initiera en undersökning

En skenäktenskapsundersökning inleds exempelvis om anknytningspersonen tidigare ingått flera kortvariga äktenskap eller ett skenäktenskap eller om det inlämnas en angivelse om honom eller henne.

Om misstanken om skenäktenskap konstateras vara grundad och anknytningspersonen har vilselett myndigheterna, varierar straffen i EU-länderna mellan fem års ovillkorlig fängelse till böter på 15 000 euro. Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband för den som ansökt om uppehållstillstånd avslås eller återkallas i regel.

Migrationsverket fattar cirka 250 beslut om skenäktenskap om året

I Finland fattar Migrationsverket årligen cirka 250 avslående beslut på grund av skenäktenskap. Polisens beslut ingår inte i denna uppskattning.

Skenäktenskap definieras inte i Finlands utlänningslag. Äktenskapsjuridiskt är skenäktenskap formellt giltiga äktenskap. Enligt 36 § i den gällande utlänningslagen kan uppehållstillstånd emellertid vägras om det framgår att det anmälda äktenskapet har ingåtts i avsikt att kringgå bestämmelserna om uppehållstillstånd.

I typiska fall vaknar misstanke om skenäktenskap exempelvis om makarnas berättelser om deras samliv avviker från varandra, om äktenskapet endast har varat en kort tid, om det rått oklara omständigheter vid ingåendet av äktenskapet eller om makarna har en stor åldersskillnad.

Finland bekämpar missbruk i uppehållstillståndsprocessen i huvudsak före utlänningens inresa. Omsorgsfull undersökning av ansökan om visum och uppehållstillstånd har konstaterats vara till stor hjälp i bekämpningen av missbruk.

Skenäktenskapsövervägandet i enlighet med Finlands utlänningslag belyses mer i detalj i en bakgrundspromemoria som är särskilt avsedd för journalister och som Migrationsverket utarbetat i ett tidigare sammanhang. Den finns att få på begäran från Migrationsverkets informationssenhet

Mer information till medierna

Chef för resultatområde Riikka Asa, Europeiska migrationsnätverket, Migrationsverket, tfn 071 873 0431, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi

EMN:s syntesrapport Misuse of the Right to Family Reunification finns att få på webbplatsen för nätverkets kontaktpunkt i Finland på adressen http://www.emn.fi/raportit/2012.

Vad är EMN?

Finlands kontaktpunkt för Europeiska migrationsnätverket (European Migration Network, EMN) är förlagd till Migrationsverket. Motsvarande kontaktpunkter finns i alla EU-länder samt i Norge, som också deltar i nätverkets verksamhet. Nätverkets ordförande är EU-kommissionen.

Nätverkets uppgift är att producera aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor till stöd för utarbetandet av politiska riktlinjer i Europeiska unionen. Information sprids till politiker, myndigheter och allmänheten.

Viktig information som EMN tar fram är de årliga rapporterna om utvecklingen av migrationspolitiken i EU-medlemsländerna och EU-organen samt olika temaundersökningar om aktuella migrationsfrågor.

Finlands EMN-webbplats finns på adressen: www.emn.fi.

Pressmeddelande