Hoppa till innehåll

Migrationsverkets linje för Afghanistan har uppdaterats

Utgivningsdatum 12.9.2018 9.31 | Publicerad på svenska 12.9.2018 kl. 12.03
Pressmeddelande

Migrationsverket har uppdaterat sin beslutspraxis för afghanska asylsökande. Uppdateringen gjordes efter det att FN:s flyktingkommissariat UNHCR den 30 augusti 2018 offentliggjorde sina riktlinjer om bedömningen av behovet av internationellt skydd för asylsökande från Afghanistan.

Migrationsverkets tidigare linje har i mycket stor utsträckning motsvarat UNHCR:s nya riktlinjer. Det kommer att göras ändringar i bedömningen av möjligheten till intern flykt till Kabul. Med intern flykt avses möjligheten för en asylsökande att bosätta sig i en annan del av sitt land om sökanden på sitt hemområde hotas av förföljelse eller allvarlig olägenhet.

Migrationsverket avbröt beslutsprocessen för asylsökande från Afghanistan tillfälligt medan en bedömning av riktlinjerna gjordes. Nu fortsätter beslutsfattandet.

Migrationsverket granskar och utvärderar både sina linjer och sin beslutspraxis alltid efter behov. De riktlinjer UNHCR gett tas i beaktande vid utarbetandet av nationella anvisningar, men de förpliktar inte verket direkt.

Asylsökande kan fortfarande återsändas till Afghanistan

I UNHCR:s nya riktlinjer dras inte sådana slutsatser att säkerhetssituationen i hela Afghanistan skulle vara så svår att alla som återvänder till landet riskerar att utsättas för väpnat våld. Detta stämmer också överens med Migrationsverkets tidigare linje, som inte ändras: internationellt skydd beviljas inte på grund av att en person härstammar från Afghanistan, utan sökanden måste ha personliga skäl för internationellt skydd.

UNHCR konstaterar emellertid att säkerhetssituationen i vissa delar av Afghanistan kan vara så allvarlig att man inte kan kräva att någon ska återvända dit. Även Migrationsverket anser att det i landet finns flera områden där våldet är så extremt att alla som återvänder till ett sådant område riskerar att utsättas för våld.

I sina riktlinjer tar UNHCR inte en mer specifik ståndpunkt om var sådana områden finns, utan säkerhetssituationen i Afghanistan behandlas främst på ett allmänt plan som gäller hela landet. Migrationsverkets bedömning av säkerhetssituationen i landet grundar sig på distrikt och baserar sig på EU-direktiv, nationell lagstiftning och förpliktande rättspraxis. För närvarande är ingen skyldig att återvända till följande områden med extremt våld: provinsen Helmand, Uruzgans distrikt Tirin Kot, Dehrawud och Chora, provinsen Nangarhars sydliga distrikt Achin, Kot, Nazyan, Chaparhar, Bati Kot, Pachir wa Agam, Khogiani och Deh Bala/Haska Mina och i provinsen Kandahar distrikten Ghorak, Khakriz, Maiwand, Nish och Shah Wali Kot.

Dessutom dras inte i UNHCR:s riktlinjer heller slutsatsen att våldet i Kabul skulle vara så extremt att ingen kan återvända till staden. HFD fastställde i juni 2018 att den allmänna säkerheten och humanitära situationen i Kabul inte är sådan att den i sig skulle försätta den som återvänder till staden för en allvarlig och personlig fara. Enligt HFD:s bedömning är risken för att en enskild person utsätts för våld i Kabul fortfarande relativt liten.

Ändring jämfört med tidigare: intern flykt till Kabul övervägs endast i begränsade fall

Om en sökande har konstaterats vara i behov av internationellt skydd på sitt hemområde, bedömer man alltid om sökanden kan bosätta sig någon annanstans i sitt hemland, det vill säga möjligheten till intern flykt.

Enligt UNHCR:s nya riktlinjer är en intern flykt till Kabul i allmänhet inte möjlig. Enligt UNHCR måste ärendet bedömas individuellt för varje sökande om en intern flykt till Kabul övervägs.

Migrationsverket anser att de allmänna omständigheterna i Kabul med hänsyn till en intern flykt har försämrats. Migrationsverket har uppdaterat sin linje på ett sådant sätt att en intern flykt till Kabul endast kan övervägas från fall till fall för två sökandegrupper:

  • Friska och arbetsföra ogifta män utan särskilda sårbara egenskaper.
  • Friska och barnlösa gifta par i arbetsför ålder utan särskilda sårbara egenskaper och med skyddsnät i Kabul.

I samtliga fall görs alltid en helhetsbedömning, och möjligheten till intern flykt bedöms individuellt. Att en person tillhör ovan nämnda sökandegrupp innebär inte automatiskt att en intern flykt är möjlig för honom eller henne.

Migrationsverket kräver inte att barnfamiljer ska gå i intern flykt till Kabul.

Majoriteten av de beslut som fattats 2018 för afghaner har varit positiva

Under innevarande år har cirka 175 afghaner lämnat in en asylansökan. Av de sökande som fått ett beslut har cirka 63 % fått ett positivt beslut och cirka 25 % ett negativt beslut.

En del av ansökningarna har förfallit eller lämnats oprövade, exempelvis på grund av att sökanden tidigare har ansökt om asyl i ett annat EU-land, som är skyldigt att utreda asylansökan.

För närvarande väntar cirka 760 sökande på ett beslut.

Ytterligare information för medier:

Överdirektör Jaana Vuorio, tfn 0295 430 431 e-post: fornamn.efternamn@migri.fi

Pressmeddelande