Hoppa till innehåll

Är du asylsökande från Afghanistan i Finland? Läs nedan aktuell information om behandlingen av din ansökan

Utgivningsdatum 20.3.2023 13.05
Pressmeddelande

Migrationsverket har uppdaterat sina riktlinjer för behandlingen av asylansökningar från afghaner.

Ändringarna gäller särskilt dig om du är

 • en afghansk kvinna eller flicka och du befinner dig i Finland eller du är
 • en hazar eller shiamuslim som kommer från provinserna Nangarhar eller Kunar eller städerna Kabul, Mazar-e Sharif eller Kunduz.

Vi beviljar asyl (flyktingstatus) i Finland till alla afghanska kvinnor och flickor samt till hazarer och shiamuslimer som kommer från provinserna Nangarhar eller Kunar eller städerna Kabul, Mazar-e Sharif eller Kunduz.

Nedan finns anvisningar för dig som är hazar eller shiamuslim från de ovannämnda regionerna eller kvinna eller flicka

1. Din asylansökan har ännu inte avgjorts

 • Vänta på Migrationsverkets beslut. Vi fattar beslut på din ansökan så fort som möjligt i enlighet med de aktuella riktlinjerna.
 • Om du fortfarande väntar på ditt asylsamtal, kommer beslutet att fattas genast efter asylsamtalet.

2. Du har överklagat ett beslut och saken är under behandling vid en besvärsdomstol (förvaltningsdomstol eller högsta förvaltningsdomstolen)

 • Du kan vänta på besvärsdomstolens beslut. Vi har informerat besvärsdomstolarna om de ändrade riktlinjerna så att domstolarna kan beakta dem i sina beslut. Vi fattar snabbt beslut på sådana ärenden som besvärsdomstolarna har sänt tillbaka till oss.

3. Det har redan fattats beslut om din asylansökan och du har i stället för asyl fått ett annat uppehållstillstånd 

 • Du kan meddela polisen eller gränsmyndigheterna att du vill ansöka om asyl på nytt. Vi utreder de grunder som du uppgett och avgör om du ska kallas till ett nytt asylsamtal eller om ett beslut kan fattas i ditt ärende utan ett nytt asylsamtal. Vi kan fatta beslut utan asylsamtal om vi bedömer att du kan beviljas asyl på basis av omständigheter som framkommit tidigare. Vi frågar alltid efter ditt samtycke till att fatta ett beslut utan asylsamtal. Dessa beslut fattar vi snabbt.
 • Anvisningarna ovan gäller också när du har fått ett negativt beslut på din asylansökan som redan vunnit laga kraft. Beslutet har vunnit laga kraft i följande situationer:
  • Du har delgetts ett beslut och du har inte överklagat beslutet hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delgivningen.
  • Du har delgetts ett beslut som förvaltningsdomstolen har fattat och du har inte överklagat beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar.
  • Du har fått ett beslut om din ansökan om besvärstillstånd och om besvär av högsta förvaltningsdomstolen.

Övriga afghanska asylsökande i Finland

Vi behandlar alla ansökningar från afghaner individuellt. Vi fattar beslut på din ansökan i enlighet med de nyaste riktlinjerna. När vi behandlar din asylansökan bedömer vi om du kan beviljas 

 • asyl,
 • status som alternativt skyddsbehövande eller 
 • något annat uppehållstillstånd. 

Om du inte kan få asyl eller status som alternativt skyddsbehövande, bedömer vi i beslutet om det finns grunder för att bevilja dig uppehållstillstånd i Finland av individuella mänskliga orsaker. Detta tillstånd kan beviljas om du till exempel har en allvarlig sjukdom och du inte kan få behandling för den i Afghanistan.

För närvarande fattar vi inte sådana negativa beslut som skulle innebära avlägsnande ur landet för afghanska asylsökande. För tillfället sänder Finland afghaner tillbaka till Afghanistan endast i mycket exceptionella fall.

Du kan ansöka om asyl i Finland endast innanför Finlands gränser 

Du kan inte ansöka om asyl till exempel genom att skicka brev eller e-post till Migrationsverket. Du kan inte heller ansöka om asyl på en finsk beskickning utomlands.

Det finns ingen blankett som du kan fylla i på förhand för att söka asyl. Du ska personligen söka asyl hos polisen eller gränskontrollmyndigheten i Finland.

Om du hör till en av de grupper som nämns i detta meddelande och har fått uppehållstillstånd på någon annan grund i Finland, kan du ansöka om asyl om du så önskar.

Språkversionerna

Mer information: