Hoppa till innehåll
Våra tjänster

سوال های مکرر در مورد مدتِ حداکثر بررسی نمودن درخواست های پناهندگی

مدتِ حداکثر بررسی نمودن درخواست های پناهندگی چی معنی میدهد؟

طبق قانون جدید، درخواست ها پناهندگی که از تاریخ ۲۰/۷/۲۰۱۸ میلادی به بعد داده شده است، پروسه بررسی نمودنش میتواند حداکثر۶ ماه باشد.

تغییرات در قانون بالای کدام درخواست ها تاثیر دارد؟

تعهد مربوط به طول پروسه بررسی نمودن درخواست ها پناهندگی که بعد از تاریخ ۲۰/۷/۲۰۱۸ میلادی داده شده است، می باشد. پروسه بررسی نمودن درخواست پناهندگی از زمان که درخواست با پولیس و یا سرباز مرز/سرحد ثبت شد، آغاز میگردد.

تغییرات در قانون به کدام درخواست ها تعلق ندارد؟

تغییرات در قانون تعلق به درخواست ها پناهندگی که قبل از تاریخ ۲۰/۷/۲۰۱۸ میلادی داده شده است و یا کیس های که از محکه به ریاست مهاجرت برمیگردد، ندارد.

با درخواست های پناهندگی که قبل از ۲۰/۷/۲۰۱۸ میلادی داده شده است و یا کیس های که از محکه به ریاست مهاجرت برمیگردد، چی می شود؟

درخواست های پناهندگی که قبل از تاریخ ۲۰/۷/۲۰۱۸ میلادی داده شده است، مدت پروسه بررسی نمودن حداکثرِ۶ ماهه ندارد. این درخواست ها در عین زمان با درخواست های که به تاریخ ۲۰/۷/۲۰۱۸ میلادی ویا بعد از آن داده شده است، بررسی میگردند.

آیا مدتِ بررسی نمودن درخواست های که از ۲۰/۷/۲۰۱۸ میلادی به بعد داده شده است، میتواند بیشتر از ۶ ماه باشد؟

طبق قانون مدت پروسه بررسی نمودن درخواست های پناهندگی در حالات ذیل میتواند از ۶ ماه طولانی تر باشد:

تصمیم باید در ظرف ۱۵ ماه گرفته شود اگر:

۱. قضیه دارای سوالات پیچیده ای از واقعیت یا قانون میباشد.

۲. تعداد زیادی از اتباع کشورهای سوم یا افراد بدون تابعیت در عین زمان درخواست حفاظت بین المللی را میدهند، و این باعث می شود که تصمیمگیری طی شش ماه تقریباً غیر ممکن باشد.

۳. علت تاخیرواضعً این است که درخواست دهنده تاثیر مثبت بالای تحقیقات و پیشبرد درخواستش نداشته است.

اگر درخواست حفاظت بین المللی نیاز به دوره تحقیق طولانی دارد، تحقیقات مناسب و موجه شده و تصمیم با اطمینان باید در ظرف ۱۸ ماه گرفته شود.

تصمیم به هرحال باید در ظرف ۲۱ ماه گرفته شود در صورتی که در کشور مبدا حالات خراب بوده و از آن سبب تصمیم را نتوانست در طی مدت مشخص شده انجام شود.

چی باید کرد در صورتیکه پروسه درخواست های پناهندگی به تاریخ از ۲۰/۷ میلادی و یا بعد از آن داده شده است، زیادتر از ۶ ماه طول میکشد؟

مشتری و یا درخواست دهنده ضرورت ندارد شخصاً با ریاست و یا اداره مهاجرت به تماس شود. اگر پروسه طولانی تر شود ، ریاست و یا اداره مهاجرت در مورد تاخیر افتادن و مدت تخمینی بررسی نمودن جدید بطور مکتوبی به مشتری احوال میدهد.

چی باید کرد اگر پروسه درخواست های پناهندگی که قبل از ۲۰/۷/۲۰۱۸ میلادی داده شده است، طولانی شود؟

مشتری و یا درخواست دهنده مدت تخمینی بررسی نمودن این درخواست را در جریان مصاحبه پناهندگی بدست میاورد. اگر مدت تخمینی بررسی نمودن که مشتری در جریان مصاحبه پناهندگی بدست میاورد طولانی تر شود، در آن زمان میتوان به صفحه اول اینترنتی ریاست و یا اداره مهاجرت مراجعه نموده و از آنجا تقسیم اوقات را ببینید: www.migri.fi

همچنان مشاور قانونی/وکیل مشتری و یا درخواست دهنده و یا کارمند مرکز استقبالیه/لاگر/کمپ میتواند نسبت به ضرورت

با ریاست و یا اداره مهاجرت در تماس شود.