Hoppa till innehåll

Svar på vanliga frågor om Rysslands attack mot Ukraina

För närvarande får vi många frågor som bland annat gäller säsongsarbetare och familjemedlemmar i Ukraina och i Finland. På denna sida hittar du svar på en rad vanliga frågor. Svaren uppdateras i takt med att situationen förändras. Sidan har senast uppdaterats 21.3.2022 kl. 15.25. 

Webbsidan uppdateras.

På ukrainska: Поширені запитання щодо ситуації в Україні

Uppehållstillstånd och säsongsarbete

Min familj har ansökt om uppehållstillstånd för att komma till Finland. Hur kan de komma till Finland från Ukraina då de ännu inte har fått beslut eller uppehållstillståndskort? 

Migrationsverket fortsätter att behandla ansökningar som normalt. För närvarande är det inte möjligt att leverera uppehållstillståndskort till Ukraina. Ukrainare kan resa visumfritt inom Schengenområdet i 90 dygn, om de har biometriska pass. De sökande som har lämnat in sin ansökan om uppehållstillstånd i Ukraina och styrkt sin identitet vid Finlands beskickning i Kiev kan få sitt uppehållstillståndskort i Finland. Vi kommer att skicka dig e-post med instruktioner om hur man hämtar kortet.

Hur kan jag hjälpa min ukrainska familjemedlem att komma till Finland?

Situationen är svår i Ukraina, och vi förstår att många är oroliga för sina familjemedlemmar. 

 • Ukrainare kan resa visumfritt inom Schengenområdet i 90 dygn, om de har biometriska pass. Läs mer om visum på Utrikesministeriets webbplats. 
 • Ukrainare kan ansöka om tillfälligt skydd personligen hos polisen eller gränsmyndigheten. Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd.
  • Ukrainare kan även ansöka om asyl personligen hos polisen eller gränsmyndigheten. Läs mer om att söka asyl och om behandlingen av asylansökningar.
  • Den sökande kan antingen ansöka enbart om tillfälligt skydd eller enbart om asyl, eller så kan man ansöka om både tillfälligt skydd och asyl. Polisen eller gränsmyndigheten förklarar för den sökande skillnaderna mellan asyl och tillfälligt skydd. 
  • Det är inte möjligt att lämna in en ansökan om tillfälligt skydd eller en asylansökan vid Migrationsverkets verksamhetsställen eller vid en förläggning.

Min ansökan om uppehållstillstånd är under behandling. Vad kan jag göra om jag inte har alla nödvändiga handlingar eller om jag saknar pass? 

Om du har försökt skaffa dig handlingar eller ett pass utan att lyckas, bifoga en fritt formulerad utredning om detta till din ansökan. Berätta i utredningen varför du inte kan lämna in handlingarna. Vi tar din utredning i beaktande när vi fattar beslut på din ansökan.

Vad kan jag göra om jag inte kan legalisera handlingar som krävs för min ansökan om uppehållstillstånd?

Om du har försökt legalisera handlingar utan att lyckas på grund av situationen i Ukraina, bifoga en fritt formulerad utredning om detta till din ansökan. Berätta i utredningen varför du inte kan lämna in legaliserade handlingar. Vi tar din utredning i beaktande när vi fattar beslut på din ansökan.

Utfärdar Migrationsverket säsongsarbetsintyg som normalt?

Utfärdandet av säsongsarbetsintyg fortsätter som normalt.

Kan en person som fått säsongsarbetsintyg anlända till Finland innan giltighetstiden för intyget har börjat?

Ja, men i så fall börjar den visumfria perioden löpa från inresan. Om vistelsen i landet varar längre än 90 dygn, måste man ansöka om uppehållstillstånd. 

Vi är ett ukrainskt par som ska säsongsarbeta i Finland. Vi har redan säsongsarbetsintyg. Med oss har vi två barn. Vilka tillstånd kan barnen söka?

Om era barn har biometriska pass, kan de vistas i Finland utan visum i 90 dygn. 

Ukrainare kan ansöka om tillfälligt skydd personligen hos polisen eller gränsmyndigheten. Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd.

Jag har en ukrainsk anställd som väntar på beslut om uppehållstillstånd. Är det möjligt att leverera hans uppehållstillståndskort till exempelvis Finlands beskickning i Polen?

De sökande som har lämnat in sin ansökan om uppehållstillstånd i Ukraina och styrkt sin identitet vid Finlands beskickning i Kiev kan få sitt uppehållstillståndskort i Finland. Vi kommer att skicka dessa kunder e-post med instruktioner om hur kortet ska hämtas.

Min maka har beviljats uppehållstillstånd. Hon är fortfarande i Ukraina. Är det möjligt att leverera hennes uppehållstillståndskort till min adress i Finland?

För närvarande är det inte möjligt att leverera uppehållstillståndskort till Ukraina. De sökande som har lämnat in sin ansökan om uppehållstillstånd i Ukraina och styrkt sin identitet vid Finlands beskickning i Kiev kan få sitt uppehållstillståndskort i Finland. Vi kommer att skicka dessa kunder e-post med instruktioner om hur kortet ska hämtas.  

Jag är en ukrainsk medborgare som vistas i Finland. Jag har fått avslag på min ansökan om uppehållstillstånd. Enligt beslutet kommer jag att avlägsnas ur landet. Kommer jag att avlägsnas ur landet till Ukraina?

Vi har tillfälligt avbrutit utfärdandet av sådana negativa beslut som skulle innebära avlägsnande ur landet till Ukraina. I Finland ansvarar polisen för verkställigheten av beslut om avlägsnande ur landet. Polisen iakttar förbudet mot tillbakasändning i sin verksamhet. Polisen har informerat att polisen inte återsänder personer till Ukraina

 • Ukrainare kan i Finland ansöka om tillfälligt skydd personligen hos polisen eller gränsmyndigheten. Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd

Kan jag ansöka om tillfälligt skydd även om mitt tillstånd för säsongsarbete fortfarande är giltigt?

Du kan ansöka om tillfälligt skydd även om ditt uppehållstillstånd för säsongsarbete eller ditt intyg för säsongsarbete fortfarande är i kraft. Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd.

Vad händer med sådana säsongsarbetare som har kommit till Finland betydligt tidigare än den 24 februari?

Följande kategorier av personer kan beviljas tillfälligt skydd:

 • Ukrainska medborgare som till följd av Rysslands invasion i Ukraina inte kan återvända till Ukraina.
 • Sådana statslösa personer och medborgare från länder utanför Europeiska unionen och Schengenavtalet, som har varit lagligen bosatta i Ukraina och som inte kan återvända till sitt ursprungsland på trygga och varaktiga villkor.
 • Familjemedlemmar till ukrainare och familjemedlemmar till personer som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har knutits i Ukraina före den 24 februari 2022 och familjemedlemmen inte är medborgare i en EU-stat, ett nordiskt land, Liechtenstein, eller Schweiz. 
  • Familjemedlemmar behöver inte ansöka samtidigt. De kan exempelvis komma till Finland senare och ansöka om tillfälligt skydd då.
  • Om familjemedlemmen är medborgare i en EU-stat, Liechtenstein, eller Schweiz, kan han eller hon ansöka om EU-registrering.

Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd.

Medborgarskap

Jag är finsk medborgare. Hur kan mitt vuxna barn få finskt medborgarskap? Han är ukrainsk medborgare och har aldrig bott i Finland. 

Finskt medborgarskap kan inte beviljas enbart på grund av att sökandens förälder är finsk medborgare.

Man kan få finskt medborgarskap om man har bott tillräckligt länge i Finland med ett uppehållstillstånd. Boendetiden anses vara tillräckligt lång när man har bott i Finland

 • i fem år eller
 • i fyra år, om man uppfyller språkkunskapsvillkoret.

Asylsökande

Jag har uppehållstillstånd i Finland. Kan jag ansöka om asyl i Finland nu när situationen i Ukraina har förändrats?

Ja, det kan du. I Finland ansöker man om asyl personligen hos polisen eller gränskontrollmyndigheten.

Jag är en ukrainsk asylsökande. Jag har ännu inte fått beslut om min asylansökan. Vad händer med min ansökan nu?

När vi behandlar din ansökan bedömer vi om du kan beviljas asyl, status som alternativt skyddsbehövande eller uppehållstillstånd på andra grunder. Vi fattar ett positivt beslut på din asylansökan, om det finns grunder för att bevilja tillstånd.

Vi har tillfälligt avbrutit utfärdandet av sådana negativa beslut som skulle innebära avlägsnande ur landet till Ukraina. Vi bedömer säkerhetsläget i Ukraina. Migrationsverket använder alltid aktuell landinformation i sitt beslutsfattande. 

Förändringarna i säkerhetsläget i Ukraina påverkar tillgången på aktuell landinformation som behövs för beslutsfattandet. Eftersom vi för närvarande inte har all den landinformation om olika delar av Ukraina som behövs för att fatta beslut och eftersom situationen förändras snabbt, kan det ta längre tid att handlägga din ansökan.

Vi informerar våra kunder när den nya bedömningen av säkerhetsläget är klar.

Jag är asylsökande men jag kommer inte från Ukraina. Hur påverkar situationen i Ukraina behandlingstiden för min asylansökan?

Situationen i Ukraina påverkar inte behandlingstiden för din asylansökan. Läs mer om behandlingstiden för asylansökan på sidan Att vänta på ett beslut

Avvisar polisen för närvarande sådana personer som fått ett negativt beslut till Ukraina?

I Finland ansvarar polisen för verkställigheten av beslut om avlägsnande ur landet. Polisen iakttar förbudet mot tillbakasändning i sin verksamhet. Mer information om detta ges av polisen. Polisen har informerat att polisen inte återsänder personer till Ukraina.

Min asylansökan har avslagits och jag ska avvisas till Ukraina. Vad kan jag göra nu?

I Finland ansvarar polisen för verkställigheten av beslut om avlägsnande ur landet. Polisen iakttar förbudet mot tillbakasändning i sin verksamhet. Mer information om detta ges av polisen.

Det står i ditt beslut om du kan överklaga beslutet. I de flesta fall är det möjligt att överklaga ett asylbeslut. 

Anvisningar om hur du överklagar, dvs. en besvärsanvisning, har då bifogats till ditt beslut. Av anvisningen framgår hos vilken förvaltningsdomstol du ska överklaga beslutet, inom vilken tidsfrist du måste lämna in dina besvär, vilka bilagor som krävs och hur du ska lämna in besvären till förvaltningsdomstolen. Du kan överklaga beslutet, om besvärstiden inte har löpt ut. Om besvärstiden redan har löpt ut har beslutet vunnit laga kraft och du kan inte längre överklaga beslutet. 

Om du har fått ett lagakraftvunnet beslut om din ansökan, kan du enligt lag lämna in en ny ansökan. Beslutet har inte vunnit laga kraft, om du fortfarande kan överklaga det tidigare beslutet. Du ska lämna in en ny ansökan omedelbart när det finns grund eller behov för det. En ny ansökan ska lämnas in till polisen eller gränskontrollmyndigheten. 

Jag har överklagat ett beslut om min asylansökan hos förvaltningsdomstolen. Jag har ännu inte fått beslut i besvärsärendet. Vad händer nu?

Förvaltningsdomstolen fattar beslut i ditt besvärsärende. Om du har frågor om handläggningen av ditt ärende, ska du kontakta ditt rättsliga biträde. Den instans som för tillfället behandlar ärendet, till exempel förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen, svarar på frågor om handläggningen av ärendet.

Förvaltningsdomstolen godkände mina besvär över ett negativt asylbeslut och återförvisade ärendet till Migrationsverket för ny behandling. Kan jag få uppehållstillstånd nu när säkerhetsläget i Ukraina har förändrats?

Förvaltningsdomstolen kan ha ändrat Migrationsverkets beslut eller beslutat att Migrationsverket ska pröva ditt ärende på nytt. 

Om förvaltningsdomstolen har beslutat att du ska beviljas tillstånd, kommer Migrationsverket att bevilja dig tillstånd. Migrationsverket har också möjlighet att ansöka om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen för att anföra besvär över förvaltningsdomstolens beslut. 

Om förvaltningsdomstolen har återförvisat ditt ärende till Migrationsverket för ny behandling, bedömer Migrationsverket på nytt om det finns grunder för att bevilja dig asyl, status som alternativt skyddsbehövande eller ett annat uppehållstillstånd i Finland.

Kan behandlingstiden för min asylansökan bli längre i denna situation?

Förändringarna i säkerhetsläget i Ukraina påverkar tillgången på aktuell landinformation som behövs för beslutsfattandet. Eftersom vi för närvarande inte har all den landinformation om olika delar av Ukraina som behövs för att fatta beslut och eftersom situationen förändras snabbt, kan det ta längre tid att handlägga din ansökan.

Jag har fått ett meddelande om att tillhandahållandet av mina mottagningstjänster upphör. Kan jag söka asyl på nytt på grund av situationen i Ukraina?

Om du har fått ett lagakraftvunnet beslut på din ansökan, kan du enligt lag lämna in en ny ansökan. Beslutet har inte vunnit laga kraft, om du fortfarande kan överklaga det tidigare beslutet. Du ska lämna in en ny ansökan omedelbart när det finns grund eller behov för det. En ny ansökan ska lämnas in till polisen eller gränskontrollmyndigheten.

Jag vill återvända till Ukraina eftersom jag är orolig för min familj. Kan jag återvända från Finland till Ukraina genom assisterad frivillig återresa?

För tillfället kan du inte återvända till Ukraina med bidrag för frivillig återresa. Internationella organisationen för migration (IOM) har tills vidare avbrutit arrangemangen för frivillig återresa till Ukraina.

Allmänt

Jag är medborgare i Ukraina. Behöver jag visum till Finland?

Ukrainare kan resa visumfritt inom Schengenområdet i 90 dygn. Den visumfria perioden börjar löpa från inresan. Om din vistelse i Schengenområdet överstiger 90 dygn, måste du ansöka om uppehållstillstånd.  Läs mer om visum på Utrikesministeriets webbplats.

Hur kan jag kontakta Finlands beskickning i Ukraina?

Enligt Utrikesministeriets meddelande av den 24 februari 2022 är kundtjänsten vid Finlands beskickning i Kiev och mottagningen av ansökningar om uppehållstillstånd hos en extern tjänsteleverantör tills vidare stängda. Utrikesministeriets e-post för frågor om inresa är visas.mfa@formin.fi.

Bistånd, donationer och hjälp

Jag skulle vilja ordna en insamling eller skänka kläder, varor och leksaker till personer som kommer från Ukraina. Vem kan jag kontakta?

Förläggningarna har sällan möjlighet att hantera stora varu- och kläddonationer. Det lönar sig att kontakta sådana organisationer och föreningar som ordnar insamlingar, om du vill hjälpa.

Finlands Röda Kors har inrättat en nationell infopunkt som svarar på frågor och samlar information om hjälp som erbjuds. Infopunkten finns på webben på adressen punainenristi.fi/ukrainainfo. Du kan ta kontakt med Röda Korset via blanketten på Röda Korsets webbplats om du till exempel vill göra en donation och behöver ytterligare information. Mer information hittar du i pressmeddelandet: Röda Korset stöder Migrationsverket genom att informera om hur man kan hjälpa de lidande i Ukrainakrisen

Inkvartering av asylsökande

Jag kan erbjuda inkvartering åt personer från Ukraina i mitt hem eller i en lägenhet som jag har till mitt förfogande. Finns det något som jag ska ta i beaktande?

Den som söker asyl eller tillfälligt skydd har alltid möjlighet att bo på en förläggning, men han eller hon kan också ordna sin inkvartering själv. Detta kallas för privat inkvartering (enskild inkvartering). De som har privat inkvartering bor oftast hos en släkting, hos sin make eller maka eller hos en bekant. Den som erbjuder privat inkvartering kan ingå ett hyresavtal eller underhyresavtal med den sökande. Den sökande kan också bo hos en privatperson i så kallad heminkvartering, och då begär man ingen ersättning för inkvarteringen. Inkvarteringslokalen måste lämpa sig för bostadsbruk och ha en officiell adress. En asylsökande som bor i privat inkvartering registreras som klient hos den förläggning som ligger närmast den privata inkvarteringslokalen. Sådana asylsökande som själva ordnar sin inkvartering får andra mottagningstjänster än sin inkvartering och de eventuellt tillhörande måltiderna via den förläggning där de är registrerade som klienter. Det ges inget ekonomiskt stöd för att bo i privat inkvartering eller för att ordna privat inkvartering.

Finlands Röda Kors har inrättat en nationell infopunkt som svarar på frågor och samlar information om hjälp som erbjuds. Infopunkten finns på webben på adressen punainenristi.fi/ukrainainfo. Du kan ta kontakt med Röda Korset via blanketten på Röda Korsets webbplats om du exempelvis vill inkvartera personer från Ukraina i ditt hem eller i din bostad (dvs. erbjuda privat inkvartering).

Du kan läsa mer här: migri.fi/privat-inkvartering 

En minderårig släkting till mig ska komma till Finland utan sina föräldrar för att söka asyl här. Måste hen bo på en förläggning eller kan hen bo hos oss i privat inkvartering?

När barn som befinner sig i Finland utan vårdnadshavare söker asyl eller tillfälligt skydd, inkvarteras de i förläggningar som är avsedda för barn. Dessa kallas för enheter för minderåriga. Ett barn som har kommit till Finland tillsammans med sina släktingar kan bo med sina släktingar på en förläggning om släktingarna ansöker om asyl. Ett barn som söker asyl i Finland utan vårdnadshavare kan flyttas till privat inkvartering (enskild inkvartering), om det bedöms vara förenligt med barnets bästa. Den som erbjuder inkvartering åt barnet måste kunna trygga barnets vård, fostran och omvårdnad enligt barnets ålder och utvecklingsnivå. 

Föreståndaren för en förläggning beslutar om förflyttning av ett barn utan vårdnadshavare till privat inkvartering efter att en utredning om privat inkvartering har utarbetats. Begäran om förflyttning av ett barn till privat inkvartering kan framföras av en person som erbjuder privat inkvartering, ett barn som önskar bo i privat inkvartering eller företrädaren för barnet. Personen som har utnämnts till barnets företrädare kan inte erbjuda barnet privat inkvartering. Det ges inget ekonomiskt stöd för att bo i privat inkvartering eller för att ordna privat inkvartering.

Du kan läsa mer här: migri.fi/inkvartering-for-ensamkommande-minderariga 

Transport

Jag kommer att hämta ukrainare som flytt på grund av Rysslands invasion av Ukraina med buss till Finland. Vem kan jag kontakta?

Meddela Migrationsverket om personer från Ukraina som anländer med frivilliga transporter. Vi introducerade den 3 mars 2022 en anmälningsblankett, med vilken vi ber dem som ordnar transporter om förhandsuppgifter om transporter från Ukraina. 

Var beredd på att meddela följande uppgifter:

 • Hur många ukrainare kommer med transporten? Ange endast personernas antal. Ange inte personernas personuppgifter med blanketten.
 • Till vilken ort i Finland är personerna på väg?
 • Planerar personerna att vistas i Finland visumfritt eller att söka asyl?
 • Om personerna söker asyl, ska de inkvarteras på en förläggning eller i privat inkvartering?

Om du inte kan förmedla uppgifter via ovanstående länk, kan du ta kontakt på numret 0295 463 300. Numret är öppet mån–fre kl. 9–16 och från lördag till söndag kl. 10–15.

Numret är endast avsett för att informera om transporter. Ingen annan rådgivning ges via numret.

Det är viktigt att meddela informationen i förväg, så att myndigheterna kan bedöma personernas eventuella inkvarterings- och stödbehov i förväg. Migrationsverket samordnar i Finland enbart inkvarteringen av asylsökande.

Läs anvisningarna i pressmeddelandet: Meddela Migrationsverket i förväg om transport av personer från Ukraina

Lediga inkvarteringslokaler

Jag har inkvarteringsutrymmen eller en fastighet att erbjuda åt de flyende från Ukraina. Hur ska jag göra?

Finlands Röda Kors har inrättat en nationell infopunkt som svarar på frågor och samlar information om hjälp som erbjuds. Infopunkten finns på webben på adressen punainenristi.fi/ukrainainfo. Lämna in uppgifter om inkvarteringslokalerna till infopunkten. Via infopunkten önskar vi i synnerhet information om stora fastigheter där ett större antal asylsökande kan bo. Om du vill inkvartera enskilda asylsökande är det fråga om privat invkartering.

Externa länkar

Inresor i landet och förtullning

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränsbevakningen i Finland och ger information om gränsöverskridning.

Livsmedelsverket övervakar säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, djurens välbefinnande och produkter som används i jord- och skogsbruks produktion.

Tullen övervakar godstrafiken som passerar gränsen och samlar in tullavgifter och andra importskatter.

Arbete, studier och försörjning i Finland

Arbets- och näringsbyrån erbjuder handledning i arbetssökning och tjänster som stöder sysselsättning.

Arbets- och näringsministeriets verksamhet består bland annat av ärenden som gäller företag, arbetsliv, konsumenter, invandring och integration. 

Skatteförvaltningen ansvarar för beskattning och skatteuppbörd i Finland.

Arbetarskyddsmyndigheten (RFV) övervakar arbetsplatser samt ger råd i fråga om anställningsförhållanden, arbetssäkerhet samt diskriminering och osakligt bemötande i arbetet.

Folkpensionsanstalten FPA ansvarar för grundskydd i olika livssituationer för de som bor i Finland.

Utbildningsstyrelsen och Study in Finland-tjänsten erbjuder information om att studera i Finland.

Undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområden består till exempel av vetenskap, utbildning och småbarnspedagogik.

Att hjälpa Ukraina

Inrikesministeriet ansvarar för intern säkerhet och migration i Finland samt ger information om situationen i Ukraina.

Finlands Röda Kors (FRK) hjälper vid krissituationer i Finland och i världen.

Hjälpsystemet för offer för människohandel hjälper att känna igen människohandel och erbjuder hjälp till offer för människohandel.

Hälsa och välbefinnande

Institutet för hälsa och välfärd erbjuder pålitlig information om hälso- och välfärdsfrågor.

Institutet för hälsa och välfärd har en materialbank där det finns anvisningar och material om hälso- och sjukvård på ukrainska.

Allmän information

Inrikesministeriet ansvarar för inre säkerhet och migration i Finland.

Statsrådet har den högsta verkställande makten i Finland. Statsrådet informerar aktivt om Ukrainakrisens påverkan i Finland.