Meny

Arbete har betydelse när försörjningsförutsättningen bedöms vid familjeåterförening

Migri 16.6.2016 12.09
Nyhet

Inkomstgränserna som krävs vid familjeåterförening är föremål för offentlig diskussion. Kravet på månadsinkomster på 2 600 euro används fel i media och i sociala medier.

Migrationsverket tar hänsyn till arbete när familjemedlemmar ansöker om uppehållstillstånd i Finland. De vägledande inkomstgränserna är inte bindande. Om bägge föräldrarna har löneinkomster i en familj med två vuxna kan man avvika från försörjningsförutsättningen när det gäller barnen. I praktiken innebär detta att familjen bör ha inkomster på cirka 1 700 euro i månaden.

I det finska samhället är utgångspunkten att bägge föräldrarna deltar i att försörja familjen. Genom att ha flexibla inkomstgränser eftersträvar man att arbete ska har betydelse och att man genom att arbeta heltid ska kunna trygga sin försörjning i Finland.

För en vuxen krävs 1 000 euro i månaden

Utgångspunkten för inkomstnivån är för en vuxens del cirka 1 000 euro i månaden. För den andra vuxna personen i familjen ska familjen ha inkomster på cirka 700 euro i månaden. Inkomsterna ska komma från lön, företagsverksamhet, pension eller andra tillgångar. Även vissa förmåner, såsom barnbidrag, studiestöd och bostadsbidrag, anses vara inkomster.

I utlänningslagen krävs att försörjningen av en utlännings familjemedlem som kommer till Finland ska vara tryggad. Migrationsverkets anvisningar om inkomstgränser har utarbetats för att verket ska ha en enhetlig linje för vad som anses vara tryggad försörjning i enlighet med utlänningslagen.

Försörjningsnivåerna har slagits fast i samarbete med experter vid Social- och hälsovårdsministeriet. Vid fastställandet av de vägledande eurobeloppen har uppgifter om förändringar i utkomststödets grunddel för ensamboende på 2000-talet använts som grund. Dessa granskas när levnadskostnaderna stiger.

Kravet på en tryggad försörjning en grundregel

Familjemedlemmen som kommer till Finland ska ha en tryggad försörjning, om inte något annat nämns i utlänningslagen. Försörjningen måste inte vara tryggad om det är fråga om t.ex. en familjemedlem till en person som får internationellt skydd och familjen har bildats innan anknytningspersonen anlänt till Finland eller en familjemedlem till en finsk medborgare.

Enligt lagförslaget skulle man i fortsättningen kräva tryggad försörjning även av familjemedlemmar till personer som fått internationellt skydd i fall då familjen bildats innan anknytningspersonen anlänt till Finland, förutom om det är fråga om familjemedlemmar till en person som fått asyl eller är kvotflykting och ansökan har gjorts anhängig inom tre månader efter att anknytningspersonen har delgetts det positiva beslutet.

Ytterligare information till medier

Tiina Suominen, direktör för immigrationsenheten, tfn 0295 430 431, [email protected]

Kerstin Söderlund, chef för resultatområde, tfn 0295 430 431, [email protected]

Leena Turku, överinspektör, tfn 0295 430 431, [email protected]

Pressmeddelande

Viimeisimmät